تجارب دانش آموزان دوره ابتدایی از معلمان جایگزین (مطالعه موردی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه تهران

2 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با روش پدیدارشناختی، با هدف بررسی تجارب دانش­آموزان دوره ابتدایی از معلمان جایگزین انجام گرفت. بدین منظور، تعداد سی و یک نفر از دانش­آموزانی که حداقل به مدت یک نوبت تحصیلی معلم جایگزین داشته­اند، به روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شد. ابزار گردآوری داده­ها، مصاحبه­ نیمه­ساختاریافته بود. با هر دانش­آموز به طور میانگین حدود 30 دقیقه مصاحبه شد و داده­ها، با استفاده از روش پنج مرحله­ای ین مورد تحلیل قرار گرفت. یافته­های پژوهش نشان داد که تجارب دانش­اموزان از مدیریت کلاسی و راهبردهای تدریس معلمان جایگزین، به ویژگی­های معلمان جایگزین همچون میزان تجربه و دانش تربیتی و شایستگی عاطفی و اجتماعی آنان، بستگی دارد. همچنین، بیشتر دانش­آموزان از قانون کاهش ساعت موظف معلمان اصلی ناراضی هستند. نتیجه این که لازم است در انتخاب معلمان جایگزین، دقت کافی صورت گیرد و با انجام تحقیقات بیشتر، لزوم تغییر در قانون کاهش ساعت موظف معلمان دوره ابتدایی بررسی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experience of Elementary School Students of Substitute Teachers: A Case Study

نویسندگان [English]

  • F Mohammadi 1
  • rezvan hakimzadeh 2
  • m dehghani 3
1 T.U
2 education- tehran university
3 T.U
چکیده [English]

This study investigates the experience of elementary school students of the substitute teachers throughphenomenological method. Therefore, 31 students, who have had a substitute teacher at least during one term, are selected through purposeful sampling. The data is collected through semi-structured interviews and each student is interviewed about 30 minutes. Yin’s five-step method is used for analyzing the data. The findings shows that the quality of students’ experience from class management and teaching strategies mainly depends on the characteristics of substitute teacher such as level of educational experience, knowledge and social and emotional competencies. In addition, most students are dissatisfied with the reduction of teaching hours of the main teachers. The results of this study indicate that the substitute teachers should be selected carefully and the reduction of teaching hours of main teachers should be reviewed and re-considered for the elementary grades.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • student’s experience
  • Teaching Strategies
  • class management
  • substitute teachers
ابوالمعالی، خدیجه.(1391). پژوهش کیفی از نظریه تا عمل. تهران: علم
Bekingalar, L. (2015). Examining Opinions and Perceptions Regarding Substitute Teachers and Their Impact on Student Learning (Doctoral dissertation, Nova Southeastern University).
Bowers, T. (2009). From Survive To THRIVE: What Great Substitute Teachers Do Differently?. United States: Worthington Schools.
Cheng, A. (2013). Taking Attendance: Teacher Absenteeism across School Types. Fayetteville, AR: University of Arkansas, August, 25. Retrieved from:
Glatfelter, C. T., Ladd, H. F., & Vigdor, J. L. (2007). Are teacher absences worth worrying about in the US? (No. w13648). National Bureau of Economic Research.
Croasmun, J., Hampton, D., & Herrmann, S. (1997). Teacher attrition: Is time running out. Educational Leadership Program. Retrieved from:
Damle, R. (2009).Investigating the impact of substitute teachers on student achievement: A review of literature. Retrieved from:
Echazarreta, K. R. (2011). What is the effect of having a substitute teacher in a science or math class: is it a productive class?. Retrieved from:
Glatfelter, A. G. (2006). Substitute Teachers as Effective Classroom Instructors (Doctoral Dissertation, UCLA). Online Submission.
Kienbaum, J. (2001). The socialization of compassionate behavior by child care teachers. Early Education and Development, 12(1), 139-153.
 Kraft, M. A., Marinell, W. H., & Shen-Wei Yee, D. (2016). School organizational contexts, teacher turnover, and student achievement: Evidence from panel data. American EducationalResearch Journal, 53(5), 1411-1449.
Miller, R. T., Murnane, R. J., & Willett, J. B. (2008). Do teacher absences impact student achievement? Longitudinal evidence from one urban school district. Educational Evaluation and Policy Analysis, 30(2), 181-200.
Jennings, P. A., & Greenberg, M. T. (2009). The prosocial classroom: Teacher social and emotional competence in relation to student and classroom outcomes. Review of educational research, 79(1), 491-525.
 Longhurst, M. L., Smith, G. G., & Sorenson, B. L. (2000). Enhance one year of education. Retrieved from:
Manlove, D, C & Elliot, P, G. (1979). Absent Teachers….Another Handicap for Students? The Practitioner, 5(4), 50-72.
Roth, D., & Swail, W. S. (2000). Certification and Teacher Preparation in the United States. Retrieved from:
Russo, A. (2001). No Substitute for Quality. School Administrator, 58(1), 6-11.
Smith, G. G. (1999). Dealing with the substitute teacher shortage. The School Administrator, 56(4), 3.
Smithfield, S. (2008). Emotional and social competence inventory, Hay Group Accreditation Programs. Pennsylvania: Hay Acquisition Company I, Inc.
Trull, C. (2004). The effects of substitute teacher training on the teaching efficacy of prospective substitute teachers in the state of West Virginia (Doctoral dissertation).United states: Virginia Polytechnic Institute and State University.
Woods, R, C & Ray, V, M. (1997). Determining the Negative Effect of Teacher Attendance on Student Achievement. Education, 118(2), 307-314.
Wylie Independent School District. (2016). Substitute Teacher Handbook. United States: Wylie ISD.