بررسی وضعیت مطلوب و موجود عنصر محتوا برای تربیت‌معلمان فناور از دیدگاه صاحب‌نظران، اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان (نویسنده مسؤل)

3 استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان

4 دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی ویژگی­های عنصر محتوا برای تربیت‌معلمان فناور است. در این پژوهش تلاش شده است تا فاصله بین وضع موجود و ­مطلوب به‌منظور ارائه پیشنهادهای کاربردی برای بهبود بخشیدن به برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان بررسی و مقایسه گردد. روش پژوهش، ترکیبی است ­و­ با طرح اکتشافی انجام شده است. در بخش کیفی، برای تبیین وضع مطلوب با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با اعضای هیئت‌علمی کشور، اطلاعات جمع‌آوری گردید. در بخش کمی پرسشنامه بین تعداد 249 نفر از اعضای هیئت‌علمی و 359 نفر از دانشجویان توزیع شد. نتایج بخش کیفی نشان داد که محتوای مطلوب جهت تربیت‌معلمان فناور باید از پنج ویژگی طرح محتوای آمیخته، انعطاف‌پذیری، تناسب با اهداف، رویکرد فناورانه حاکم بر محتوا و کاربردی بودن برخوردار باشد. در بخش کمی نتایج نشان داد که از نظر اساتید و دانشجویان وضعیت محتوای برنامه درسی در دانشگاه فرهنگیان برای تربیت‌معلمان فناور چندان مطلوب نیست.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Current and Desired Curriculum Content for Educating Technology-oriented Teachers from Viewpoints of Experts, Faculty Members and University Students

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Mashhadi 1
  • F Sharifiyan 2
  • M. J Liyaghatdar 3
  • H Rastegarpour 4
1 I. U
2 I. U
3 I. U
4 Kh. U
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify the characteristics of the curriculum content for training technology-oriented teachers. In this study, efforts have been made to study and compare the gap between the current and the desired situation in order to provide practical suggestions for improving the curriculum of Teacher Training University. Mixed-methods research with exploratory design was used to conduct the research. In the qualitative section, the data was collected through a semi-structured interview with faculty members, using a purposive sampling method in order to determine the desired situation. In the quantitative section, the questionnaires were distributed among 249 faculty members and 359 university students. The results of the qualitative section indicated that the desired content for technology-oriented teachers should include five features, including mixed content design, flexibility, consistency with the goals, technological approach governing the content, and practicability. In the quantitative section of the research, however, the results showed that from faculty members and students’ point of view, the status of the curriculum content at Teacher Training University is not suitable for educating technology-oriented teachers.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • teacher education system
  • teacher education curriculum
  • curriculum content
  • technology-oriented teacher
آیتی، محسن و همکاران (1386). الگوی تدوین برنامه‌های درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در تربیت‌معلم. فصلنامه مطالعات برنامه درسی. 5، 80-55.
 اسدی­گرمارودی، اسدالله و شریف­زاده، سیدعلی (1392). دانشگاه فرهنگیان قله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش  (واقع‌نگاری تأسیس)، تهران: انتشارات مدرسه.
 ارنشتاین، آلن؛ و لوننبرگ، فرد (1390). برنامه‌ریزی درسی: تحلیل و بهسازی تدریس، ترجمه مصطفی شریف، اصفهان: جهاد دانشگاهی.
 حسینی، میر قاسم (1388). کیفیت­سنجی برنامه­های درسی تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی، اصفهان: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
 صمدی، پروین و رمضانی، معصومه (1391) بررسی تطبیقی برنامه درسی آموزش فناوری در کشورهای ژاپن، انگلستان، استرالیا و آمریکا به منظور ارائه الگویی جهت برنامه آموزش فناوری‌های اطلاعاتی در ایران. فصلنامه مطالعات برنامه درسی‌.31، 41- 23.
 فتحی واجارگاه، کورش (1389). اصول و مفاهیم برنامه‌ریزی درسی، تهران: نشر دانشگاهی بال.
 فتحی واجارگاه، کوروش، موسی پور، نعمت اله و یادگار زاده، غلامرضا (1393). برنامه‌ریزی درسی در آموزش عالی. تهران: مهربان نشر.
 ملکی، حسن و گرمایی، حسن­علی (1388). جایگاه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی دوره ابتدایی از نظر صاحب‌نظران و معلمان شهر تهران. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی. 8 (31).
 ملکی، حسن (1390). مبانی برنامه‌ریزی درسی آموزش متوسطه، تهران: انتشارات سمت.
 مهربان، زهرا (1393). تلفیق: رویکردی مناسب برای ورود علم و فناوری نانو به محتوای برنامه درسی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 34، 34- 5.
 مهرمحمدی، محمود (1389). برنامه درسی: نظرگاهها، چشم‌اندازها و رویکردها، تهران: انتشارات سمت.
Azam, f. Fauzze,O. Daub,Y.(2014). Teacher Training Education programs in three Muslim countries: Afghanistan, Iran and Pakistan. Journal of Education and human Development. 3 (2). 729-741.
Bakker, A. B. (2011). The evidencebased model of work engagement. Current Directions in Psychological Science, 265-269.
Barak, M. (2006). Instructional principle for fostering learning with ICT: Teacher`s Perspectives as Learners & Instructors. Educ Inf Technol: 1, 123.
Baslanti, U.(2006). Challenges in preparing tomorrows teachers to use technology: lessons to be learned from research. University of florida college of education. Journal of educational technology, 5.
Chao, G. (2015). Impact of teacher training on information communication technology integration in public secondary schools in Mombasa county. Human Resource Management Research, 5(4): 77-94
Erekson, T. Shumway, S. (2006). Integrating the study of technology into the curriculum: A consulting teacher Model. Journal of Technology Education, 18(1), 27-38.
Hossain Khan, S.(2014).A model for integrating ICT into teacher training programs in Bangladesh based on TPCK. International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology (IJEDICT), 2014, 3(10), 21-31
Hsu, S. (2010). The relationship between teacher’s technology integration ability and usage. Journal of Educational Computing Research, 43, 309325.
Jahanshahi, H., Hassanpour, H., Ahmadi Ghavami, M. (2012). Ranking the effective factors in the successful implementation of knowledge management, Police Organizational Development Journal, 9 (41): 43-60.
Jope, G. (2014). Grasping phronesis: The fabric of discernment in becoming an ethical teacher, Unpublished Doctoral Dissertation, The University of British Columbia, Vancouver, Canada.
Perraton, H., Robinson, B. & Creed, C. (2001). Teacher education through distance learning: Technology, Curriculum, Evaluation. Paris: UNESCO.
Phelan, A.(2015). Curriculum theorizing and teacher education (Complicating conjunctions). London: Routledge.
Pinar, W. F. (2010). Currere. In: C. Kridel (Ed.). Encyclopedia of Curriculum Studies. London: Sage.
Shi, M., & Bichelmeyer, B. A. (2007). Teachers 'experiences with computers: A comparative study. Educational Technology & Society, 10(2), 180-190.
Taba, H. (1962). Curriculum Development. New York: Harcourt, Brace and World, Inc.
Tanner, D., and Tanner, T. (1979). Emancipation from research: The reconceptualist’ prescription, Educational Researcher, 8(6), 8–12.
Thomson, P. (2013).Romancing the market: Narrativising equity in globalizing times, Discourse: Studies in the Cultural Politics in Education, 34 (2), 170–184.
Voogt, J. (2008). IT and curriculum processes: Dilemmas and challenges. In J. Voogt, & G. Knezek (Eds.), International handbook of information technology in primary and secondary education. New York: Springer.
Zhao, J., Melody, W., Heidi Perreault, A., Waldman, L., & Truell, A. D. (2009). Faculty and Student use of Technologies, user Productivity, and user Productivity, and user Preference in distance education. Journal of Education for Business, 84 (4), 7.