ارزیابی میزان همخوانی و همسویی برنامه درسی قصد شده، اجرا شده، کسب شده تفکر و پژوهش ششم ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش باهدف ارزیابی همخوانی برنامه درسی تفکر و پژوهش ششم در سال 93 ـ 92 با روش توصیفی انجام شد.حجم نمونه ازجامعه آماری مدیران 50 ، معلمان 100 و دانش‌آموزان 250 نفر و سند تحول بنیادین، برنامه درسی ملی و کل کتاب تفکر و پژوهش و راهنمای آن به شیوه تصادفی طبقه‌ای انتخاب گردید. داده‌های مورد نیاز برنامه قصد شده، اجرا شده و کسب شده از طریق تحلیل محتوا ، مشاهده و پرسشنامه گردآوری و با آزمون تی ، خی دو و همبستگی پیرسون تحلیل شد. نتایج حاکی از همخوانی ضعیف (%37) که نشان دهنده طراحی نامناسب بوده و در اجرا شامل آشنا نبودن با مبانی نظری، نگرش منفی و ضعف حرفه‌ای معلم، کمبود امکانات و تجهیزات، زمان آموزش می‌باشد. در مرحله کسب شده بیشترین همسویی بخش دانشی با نمرات پایانی و سهم دستیابی به اهداف نگرشی و عملکردی پایین بوده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Consistency among the Intended, Implemented, and the Attained Curriculum in Thinking and Inquiry Course of 6thGrade

چکیده [English]

This study aims to assess alignment of curriculum in Thinking and Research Course of 6th grade during 2013-2014.There research method was descriptive and a sample of 50 principals,100 teachers and 250 students were selected through random sampling. The corpus for this study included the Transformation Document, National Curriculum, the Thinking and Research Textbook and the Teacher’s Guide. The data was collected through content analysis, observation of implemented and achieved programs by questionnaires. The obtained data were analyzed by t-test, Chi-square, and Pearson correlation. The Results of the study indicated that there is a weak congruity and 37 percent the inappropriate design and there were problems during implementation including unfamiliarity with the theoretical foundation, negative attitude and lack of professional qualifications of teachers, inaccessibility of facilities and equipment and time for training. The highest level of congruity was observed in the achieved curriculum regarding knowledge section with the final exam scores; however, the portion of achievement to the theoretical and performance goals is low.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • intended curriculum
  • implemented curriculum
  • achieved curriculum
  • Thinking and Research Course
احمدی، غلامعلی. (1385). بررسی میزان همخوانی و هماهنگی بین سه برنامه درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده در برنامه جدید آموزش علوم دوره ابتدایی. فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 86، صص92-51.
ادموند، سی شورت. (2007). روش شناسی مطالعات برنامه درسی. مترجم: محمود مهرمحمدی. تهران: سمت.1378.
پتکچی یوسفی، نگار. (1392). تحلیل محتوای چندرسانه‌ای‌های آموزشی درس تفکر و پژوهش. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد.
تورانی، حیدر. (1392). ارزشیابی برنامه درسی تفکر و پژوهش ششم ابتدایی. مجموعه مقالات همایش ملی تغییر برنامه درسی. بیرجند: دانشگاه بیرجند، اسفند.
حسن زاده سورشجانی، زهره. (1391). تطبیق برنامه درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده درس ریاضی سال سوم راهنمایی استان چهارمحال و بختیاری در سال تحصیلی 91ـ1390. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی، دانشگاه کاشان.
حسن مرادی، نرگس (1388). تحلیل محتوای کتاب درسی. تهران: آییژ.
دایموند، رابرت. (2006). برنامه­ریزی درسی و طراحی درس در آموزش عالی. ترجمه: کوروش فتحی واجارگاه. تهران: مؤسسه کورش.1385.
دانشور، میترا، غلامحسینی، احمد ، اسپیدکار، محبوبه و همکاران. (1391). راهنمای تدریس تفکر و پژوهش. تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش و پرورش.
زادمهر، مجتبی. (1393). بررسی و تحلیل محتوای کتاب تفکر و پژوهش ششم ابتدایی از دیدگاه خلاقیت گیلفورد. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی، تهران : دانشگاه پیام نور تهران .
زارع، هادی. (1392). بررسی صلاحیت مجریان برنامه درسی ملی درس تفکر و پژوهش ششم ابتدایی شهرستان شیراز. مجموعه مقالات همایش ملی تغییر برنامه درسی. بیرجند: دانشگاه بیرجند.
ساروخانی، باقر. (1388). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. چاپ شانزدهم.
ستایش، حسن. (1393). نقش مدارس و معلمان در تقویت و توسعه تفکر پژوهشی. اردیبهشت. http://www.ettelaat.com
شعبانی، حسن. (1382). روش تدریس پیشرفته: آموزش مهارت‌ها و راهبرهای تفکر. تهران: سمت.
شعبانی، زهرا. (1388) . بررسی ارزشیابی برنامه درسی تدوین شده ، اجرا شده و کسب شدهقرآن در پایه پنجم ابتدایی. مدیریت اسلامی، شماره 77. صص 235- 179.
صفری، یحیی، و مرزوقی، رحمت الله. (1388). ارزیابی برنامه درسی علوم دوره راهنمایی از منظر آموزش‌های فراشناختی. مطالعات برنامه درسی، سال3، شماره 10، صص 38 ــ 20.
طالب زاده، محسن، موسی پور، نعمت الله و حاتمی، فاطمه. (1388). جایگاه پرورش تفکر انتقادی در برنامه درسی اجرا شده دوره متوسطه. مطالعات برنامه درسی، شماره 13و14، تابستان و پاییز ص124- 105.
غلامیان فرد، علی (1392). بررسی تأثیر روش یادگیری اکتشافی هدایت شده بر تقویت تفکر خلاق دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی دختر شهرقم درسال تحصیلی 92-91. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد تهران مرکزی.
فتحی واجارگاه، کورش. (1385). قلمرو برنامه‌ریزی درسی: کالبد شکافی برنامه‌ریزی درسی تجربه شده. تهران: سمت.
فتحی واجارگاه، کوروش. (1388). اصول و مفاهیم اساسی برنامه‌ریزی درسی. تهران: بال.
کاظمی، سیده زهرا. (1392). بررسی تأثیر کتاب کار تفکر و پژوهش پایه‌ی ششم ابتدایی بر روحیه‌ی پژوهشگری دانش‌آموزان در شهرستان ابهر. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه پیام نور تهران.
کرمی، سحر؛ ارجمند نیا، علی اکبر؛ افروز، غلامعلی و همکاران. (1392).ارزیابی برنامه درسی ریاضی دانش‌آموزان کم توان ذهنی شهر تهران. تعلیم و تربیت استثنایی، سال13، شماره2.
کریمی، عبدالعظیم. (2001). بررسی نتایج مطالعه بین­المللی پیشرفت سواد خواندن. تعلیم و تربیت. شماره1. بهار.
کریمی، عبدالعظیم. (2011). بررسی نتایج مطالعه بین­المللی پیشرفت سواد خواندن، و پیشرفت علوم و ریاضیات. تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، (2011ـ2007).
کیامنش، علیرضا. (1379). سنجش صلاحیت­های دانش‌آموزان پنجم دبستان (ارزشیابی درونداد و برونداد). تهران : پژوهشکده تعلیم و تربیت.
مؤمنی مهموئی، حسین؛ کرمی، مرتضی و مشهدی، علی. (1389). بررسی نقش عوامل کاهش دهنده فاصله بین برنامه قصد شده، اجرا شده و تجربه شده آموزش عالی. برنامه درسی آموزش عالی. سال1، شماره2، ص110ـ90.
میرزایی، ملیحه. (1393). مقایسه برنامه درسی اجرا شده با برنامه درسی قصد شده در مراکز پیش دبستانی شهر کرمان. پایان نامه کارشناسی ارشد.تهران: دانشگاه الزهرا.
ناجی، سعید، و خطیبی مقدم، سمیه. (1389). آموزش تفکر به کودکان راهی برای دستیابی به صلح جهانی. تفکر و کودک. دوره 1، شماره2، صص 142ـ121.
هاشمی پور مطلق، طاهره سادات. (1392). تحلیل محتوای کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی .
Akker, J.V.D. Kuiper, W & Hameyer, U. (2003). Curriculum perspectives an introduction. (Curriculum Landscape and trends). Dordrecht: Kluwer Academic publishers.
Burke, Lynsey A. (2007). Developing Young Thinkers: Discovering Baseline Understandings of Effective Thinking among Children and Teachers and Intervening to Enhance Thinking Skills. Ph.D. Thesis. Edinburgh: University of Edinburgh.
Glatthorn, A.A. Boschee, F. White head, B.M & Boschee, B.F. (2012). curriculumleadership:Strategies for Development and Implementation. (Third Ed). Thousand oaks, SAGE, Inc.
Golding, Clinton. (2005). “CREATING A THINKING SCHOOL”. Designing a Thinking Curriculum. Melbourne: ACER Press.
Innabi, H & El Sheikh, O. (2007). The change in Mathematics Teachers perception of Critical Thinking after 15 Years of Education Reform in Jordan. Journal of Educational Studies in Mathematics. V64, nl p45-68.
Koto, I. (2013). Indonesian Primary School Science in Practice: Challenges between the Intended and Implemented Curriculum. . Ph.D. Thesis. , Australia: Science and Mathematics Education Centre, Curtin University.
Kurz, A. (2011). Opportunity to learn the intended curriculum: Measuring key instructional indicators and examining relations to achievement for students with disabilities. PhD. Thesis. Nashville: Vanderbilt University.
Lipman, M. (1980). Philosophy in the classroom (2ndedition). Philadelphia: Temple University Press.
Lipman, M. (2003).Reasoning in Social Studies (Philosophy for Children). Oxford: Basil Blackwell.
Luen, W.K. (2008). Curriculum Gaps in Business Education: a Case Study of Stakeholders’ Perception. Ph.D. Thesis. Leicester: University of Leicester.
Mayers, C.B & Myers,L.K. (1990). An Introduction to Teaching & Schools. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
McBain, R. (2011). How high can students think? A study of students cognitive levels using blooms taxonomyin social students. Reports Research. Thailand:N/A Sept. http://eric.ed.gov.
Monica, J. (2003). A study of textbooks as the potentially implemented curriculum. Lulea: Department of Mathematics Lulea university of technology.
Morton, A. (2008). Helping Students Set Goals and Monitor their own Learning. Wiki book, The open-content textbooks collection; Amor 007 Talk 23:21 (UTC).
Ntoi , L. (2007). Incorporating technology into the Lesotho science curriculum: investigating the gap between the intended and the implemented curriculum. Ph.D. Thesis. South Africa: university of the western cape.
Ono, Y. (2010). Bridging the Gap between Intended and Implemented Curriculum: Japanese Experience of Education Development. CICE Series.V4,I1 .pp.53-62.
Parado, Sh. (2002). Effects of a teacher training works shop or creativity, cognitional school achievement, high ability studies. V13, N1.
Schmidt, W.H.; Raizen, S.; Britton, E.D.; Bianchi, L.J. & Wolfe, R. (1997). Many visions. Many aims: across national investigation of curricular intenttions in school Mathematics. vol.1. Dordrecht: Kluwer.
Scheker Mendoza, A. (2011). Educational reform and teachers’ decision making relationship between the intended and the implemented reading curriculum in Dominican primary schools. annual meeting of the 53rd Annual Conference of the Comparative and International Education Society. New York.
Smith, R.J. (2012). Alignment of intended learning outcomes, curriculum and assessment in middle school science program. M.A. theses. Mount Lawley: Edith Cowan University.
Williams, W.M.; Blythe, T.; White, N.; Lin, J.; Gardner, H.& Sternberg, R. J (2002). Practical Intelligence for School: Developmentsss Metacognitive Sourced of Achievement in Adolescence Development Review. Developmental Review.v22, n2, pp:162-210.