ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه های درسی نال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شیراز

2 دانشیار دانشگاه شیراز

3 دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز

چکیده

مفهوم برنامه درسی نال (1979) اولین بار به وسیله آیزنر مطرح گردید. از نظر وی آنچه از دستور کار مدارس حذف می‌شوند، زمینه‌ساز بروز نقایص تربیتی در متربیان می‌گردد. بروز نقایص تربیتی عمدتاً ناشی از حذف برخی از آموزش‌ها نمی‌باشد، بلکه وجوه دیگری از برنامه درسی نال مانند برنامه درسی مغفول، منسوخ، محرَّف و عقیم وجود دارند که آن‌ها نیز موجب بروز کمبودهایی در جریان تعلیم و تربیت افراد می‌گردد (مرزوقی، 2015). در این مقاله تلاش می‌گردد، انواع برنامه‌های درسی نال در دو بعد عامدانه و غیر عامدانه و در سطوح قصد شده، اجراشده و آموخته شده مورد بررسی و اعتبار یابی قرار گیرد. برای تعیین روایی این یافته‌ها، از روش تحلیل گویه و برای تعیین پایایی و اعتبار آن از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که یافته‌های به دست آمده حکایت از روایی و اعتبار بسط مفهومی و انواع برنامه‌های درسی نال مطرح شده در این پژوهش دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing and Validating Null Curricula Scale

نویسندگان [English]

  • r Marzoghi 1
  • j jahani 2
  • M Mohammadi 2
  • P Zare 3
1 Sh. U
2 Sh. U
3 Sh. U
چکیده [English]

The concept of null curriculum was first introduced by Eisner (1979). In his view, what is deleted from the school curriculum leads to educational defects in learners. The incidence of educational defects is not primarily due to the omission of some of the educational components, but there are other causes for null curriculum, such as neglected, demoded, distorted, and sterilized curricula, which also lead to shortcomings in the education process of individuals (Marzooghi, 2015). The present study investigates and validates conceptualization of various types of null curricula in both intentional and unintentional dimensions and also at the intended, implemented, and learned levels of curriculum. In this regard, the case analysis was used for determining the, and Cronbach's alpha coefficient was employed for obtaining the validity of the findings. The findings indicated the reliability and validity of the types of null curriculum.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • null curriculum
  • omitted curriculum
  • neglected curriculum
  • demoded curriculum
  • distorted curriculum
  • sterilized curriculum
حبیبی، آرش (1391): آموزش کاربردی نرم­افزار لیزرل، مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی، منتشر شده توسط سایت پارس مدیر.
حکیم زاده، رضوان، کیامنش، علیرضا، عطاران، محمد (1386): تحلیل محتوای کتاب­های درسی دوره راهنمایی با توجه به مسائل و مباحث روز جهانی در حوزه برنامه‌های درسی، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، سال اول، شماره 5، ص 54-27.
صفایی موحد، سعید (1395): برنامه درسی مغفول، دانشنامه ایرانی برنامه درسی، محور 11: انواع و سطوح برنامه درسی/ برنامه درسی مغفول.
صفری، یحیی، مرزوقی، رحمت اله (1388): ارزیابی برنامه‌ی درسی علوم دوره‌ی راهنمایی از منظر آموزش‌های فراشناختی، فصلنامه مطالعات برنامه‌ی درسی، سال سوم شماره‌ی ۱۰، ص 38-20.
طالب‌زاده نوبریان، محسن، موسی پور، نعمت‌الله، حاتمی، فاطمه (1388): جایگاه پرورش تفکر انتقادی در برنامه درسی اجرا شده دوره متوسطه، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، دوره 4، شماره 14-13، ص 124-105.
عبدالخانی، علی، صفایی موحد، سعید (1393): برنامه تربیت دبیر کار و فناوری در دانشگاه فرهنگیان به عنوان برنامه درسی مغفول (پوچ)، دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال 5، شماره 9، ص 89-74.
علم الهدی، جمیله، طهماسب زاده شیخلار، داوود (1387): عشق به عنوان برنامه درسی پوچ، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، دوره 3، شماره 11، ص 26-1.
فتحی واجارگاه، کورش (1393). اصول و مفاهیم اساسی برنامه‌ریزی درسی، تهران: علم استادان.
لرکیان، مرجان، مهرمحمدی، محمود (1392): شناسایی وجوه و ابعاد مغفول برنامه درسی هنر دوره ابتدایی، دو فصلنامه علمی- پژوهشی (پژوهش‌های آموزش و یادگیری) دانشگاه شاهد، سال بیستم- دوره جدید، شماره 3.
مرزوقی، رحمت اله، کشاورزی، فهیمه، نوروزی، نصرالله (1395): مبنا و معنای برنامه درسی پنهان (نگاهی نو به انواع برنامه‌های درسی)، تهران: آوای نور
مهرمحمدی، محمود و همکاران (1378): برنامه درسی، نظرگاهها، رویکردها و چشم‌اندازها؛ تهران: انتشارات سمت.
مهرمحمدی، محمود (1379): برنامه درسی پوچ پنهان، ارائه شده به نشریه تحقیقات تربیتی مؤسسه تحقیقات تربیتی دانشگاه تربیت‌معلم.
مهرمحمدی، محمود (1387): غفلت زدایی از برنامه درسی: بازشناسی مفهوم و ابعاد برنامه درسی ناگفته (مغفول)، دومین نشست علمی ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران.
مهرمحمدی، محمود. (1391): برنامه درسی پنهان، برنامه درسی پوچ پنهان در برنامه درسی: نظرگاهها، رویکردها و چشم‌اندازها؛ تهران: انتشارات سمت.
موسی پور، نعمت‌الله. (1387): غفلت زدایی از برنامه درسی: بازشناسی مفهوم و ابعاد برنامه درسی ناگفته (مغفول)، دومین نشست علمی ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران.
موسوی، ستاره، نظری، حسین، زمانیان، مجتبی (1393): نقش برنامه‌ریزی آموزشی در تربیت شهروند متعهد به فرهنگ ترافیک، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، شماره 32.
هومن، حیدر علی. (1384): مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت‌).
Arthur,J. and Davidson, J.(2000): Social Literacy and Citizenship in the School Curriculum, The Curriculum Journal, 11(1),9-23.
Assemi, Arezoo & sheikhzade, Mostafa.(2013): Intended, Emplemented and Exprimential Null Curriculum, Life Science Journal, 10(1).
Brown, D. F. (2006): It’s the curriculum, stupid: There’s something wrong with it. Phi Delta Kappan, 87(10), 777–783.
Daniel, Schugurensky.(2003):The eight curricula of multicultural citizenship education. Multicultural Education http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3935/ is_200210/ ai_n9097070? tag=artBody;col1.
Eisner, Elliot w (2002): The Educational Imagination,On the Design and Evaluation of School Programs. Macmillan College Publishing. N. Y.
Eisner, Elliot w. (1985): The Educational Imagination,On the Design and Evaluation of School Programs. Macmillan College Publishing, N. Y.
Eisner, Elliot w.(1979): The Education Imagination: On the Design and Evaluation ofSchool Programs. Macmillan,New York
Estep, James Riley.(2012): Where you go, There you are: The need for educational maps in the church. Handbook of mapping our curriculum in your church. Pp1-20, United States of American published by B and H publishing Group Nashvile, Tennessee.
Flinders, David J, Noddings Nel, and Thornton, Stephen J (1986): The Null Curriculum: Its Theoretical Basis and Practical Implications, Curriculum Inquiry, Vol. 16, No1, pp. 33-42.
Glattorn, A. A.(1999): Curriculum Alignment Revisited. Journal Of Curriculum and Supervision, 15(1), 26-34.
Gholami1, Morteza & et al. (2016): A Reflection on Null Curriculum, IIOABJ, Vol. 7, Suppl 1 ,218–223.
Harelkin Bishopm, Mary E.(2013): Soul to Soul Deconstructing Deficit Thinking in the Classroom, A Thesis Submitted to The College of Graduate Studies and Research in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Education, in the Department of Educational Administration, University of Saskatchewan ,Saskatoon, Canada.
Johnston, Nancy Davidge.(2007): Conceptions of Curriculum In CO-operative Education : A Framework for Analisis of The Co-op prepatory Curriculum, Thesis Submitted In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Degree Of Doctor Of Philosophy. In the Faculty of Education.
Klein, J.I.( 1989): Parenthetic Learning in Organizations: Toward the unlearning of the unlearning model. The Journal of Management Studies, 26(3),291.
Marzooghi.R.(2016): Curriculum Typology, International Journal of English Linguistics, vol.6, No.
Marzooghi, R. (2015): Curriculum Sciences New and Future Development, Avaye Noor Publication Tehran,Iran.
Orlowski, P. (2011): Teaching about hegemony: Race, class and democracy in the 21st century. New York: Springer.
Ornestine, A. C. (2006). Contemporary issues in curriculum. Allyn and Bacon.
Pelletier, Kristina.(2008): The Null Curriculum.www.face to face intercultural. com.
Posner, G.(2003): Analyzing the curriculum, 3rd ed, New York: McGraw-Hill Humanities.
Shulman, L.S. (1990): The teacher curriculum encounter. Freeing teachers from the tyranny of texts. New York: State University of New York Press.
Sigauke, A. T. (2011): Young people, Citizenship and citizenship education in Zimbabwe. International Journal of Educational Development, In Press, Corrected Proof.
Silva, E. (2009): Measuring skills for 21st-century learning. Phi Delta Kappan, 90(9), 630.
United Nations Childrens fund. (2000): Curriculum Report Card, New York, USA.
Wilson, L. O. (1990, 2004, 2006): Types of curriculum with their definitions, Curriculum course packets ED, 721 & 726.
Zimimtat, Craiy and Fathi-Vajargah, Kourosh.(2008): Using conceptions of curriculum as a meta-evaluation framework formedical education, Schoolar ship and Research in health Professional Education, Annual ANZAME Conference, UNSW.