نقد مقاله تأملی بر مقاله «به سوی انبساط مفهومی از برنامه درسی اسلامی»

چکیده

مقاله «بسوی انبساط مفهومی از برنامه درسی اسلامی»[1] به دنبال طرح ایده اولیه برای مطرح ساختن یک پارادایم فکری در خصوص برنامه درسی به عنوان یک معرفت بشری بوده است. همانطور که در قسمت‌های مختلف مقاله اشاره شده است نویسنده می‌خواهد به این موضوع بپردازد که ابعاد معرفتی برنامه درسی یا قلمروهای دانش برنامه درسی اگر بخواهند از منظر اسلام تشریح و بیان شوند چه ویژگی‌هایی می‌یابند؟ در واقع یک فرامسئله مطرح شده که در دل خود مسائل دیگری را نیز جای داده است. از این رو طرح این مسئله به لحاظ پژوهشی حائز اهمیت است.[1] . امین خندقی، مقصود (1396). بسوی انبساط مفهومی از برنامه درسی اسلامی . فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره 46، سال دوازدهم، پاییز 1396
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflect on: Toward a Conceptual Expansion of Islamic Curriculum

چکیده [English]

no nonononoonononnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnooooooooooooooooooooooooooooooooo

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reflect
  • Conceptual Expansion
  • Islamic Curriculum
امین خندقی، مقصود (1396). بسوی انبساط مفهومی از برنامه درسی اسلامی . فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره 46، سال دوازدهم، پاییز 1396