دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، آذر 1395، صفحه 1-184