دلالت های تربیتی مفهوم دانش قدرتمند برای نظریه برنامه درسی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری – برنامه ریزی درسی، دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

معرفت شناسی همواره جایگاهی تعیین کننده در یک نظریه برنامه درسی دارد. پرداختن به دانش و مفهوم پردازی آن را می­توان نقطه اثر هر پارادایم معرفت‌شناسی در صورت‌بندی یک نظریه برنامه درسی دانست. این نوشتار می‌کوشد تا با ارجاع به مفهوم دانش قدرتمند از مایکل یانگ، در پی واکاوی ریشه ‌های فلسفی واقع گرایی انتقادی پشتیبان این مفهوم، به گردآوری دلالت های تربیتی آن برای یک نظریه برنامه درسی دست یابد. برای این منظور، با اشاره به دوگانه معرفت شناسی اثبات‌گرا-تفسیری، و ارجاع به دلالت‌های جزمی-نسبیتی پذیرش این دوگانه درباره دانش، دیدگاه واقع‌گرایان اجتماعی برای احصای دلالت ها مدنظر قرار گرفته است. همچنین دانش از منظر جامعه‌شناختی موضوع توجه این نوشتار است تا از افتادن به ورطه ثنویت پذیرفته شده معرفتی در امان بماند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Educational Implications of the Concept of Powerful Knowledge for Curriculum Theory

نویسندگان [English]

  • A Zand 1
  • M Mehrmohammadi 2
  • h Fardanesh 3
1 دانشجوی دکتری – برنامه ریزی درسی، دانشگاه تربیت مدرس
2 استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس
3 دانشگاه تربیت مدرس
بنتون، ت.، کرایب، ی. (1384). فلسفه علوم اجتماعی: بنیادهای فلسفی تفکر اجتماعی (ش. مسمی‌پرست، م. متحد، مترجمان). تهران: آگه. (تاریخ انتشار اثر اصلی 2001).
جمشیدی، م. (1389)، مبانی روش‌شناسی تبیین، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
سایر، آ. (1385). روش در علوم اجتماعی، رویکردی رئالیستی (ع. افروغ، مترجم). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. (تاریخ انتشار اثر اصلی 1992).
مهرمحمدی، محمود (1391). کثرت روش شناسی پژوهش: افول پوزیتیویسم یا مرگ حقیقت؟.پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت،2 (1)، 27-46.
Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing : a revision of Bloom's taxonomy of educational objectives (Complete ed.). New York: Longman.
Apple, M. W. (1979). Ideology and curriculum. London ; Boston: Routledge & K. Paul.
Bhaskar, R. (1975). A realist theory of science. York: Books.
Berger, P. L. and T. Luckmann (1966), The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge, Garden City, NY: Anchor Books.
Broudy, H. S.; Smith, B. O. and Burnett, J. R. (1964). Democracy and Excellence in American Secondary Education. Chicago: Rand McNally.
Bruner, J. (1960). The importance of structure, In The Process of Education, New York, Vintage Books. pp. 1-32.
Charlot, B. (2009). School and the pupils’ work, Educational Sciences Journal, 10, pp. 87-94.
Collins, A. (2005). Cognitive Apprenticeship. In R. K. Sawyer (Ed.), The Cambridge Handbook of the Learning Sciences: (pp. 47-60). Cambridge: Cambridge University Press.
Coombs, J. R. and Daniels, L. B. (1991), Philosophical Inquiry: Conceptual Analysis, In Short, E. C. (eds.) Forms of Curriculum Inquiry,SUNYPress, pp. 27-42.
Durkheim, E., & Fields, K. E. (1967). The elementary forms of religious life. New York: Free Press.
Farnham-Diggory, S. (1994). Paradigms of Knowledge and Instruction. Review of Educational Research, 64(3), 463-477.
Foucault, M., & Gordon, C. (1980). Power/knowledge : selected interviews and other writings, 1972-1977 (1st American ed.). New York: Pantheon Books.
Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. New York, Continuum.
Hirst, P. (1974). The forms of knowledge: revisited. In Knowledge and curriculum. London, Routledge & Keagan Paul. pp. 84-100.
Järvinen, P. (2004). On research methods, Opinpajan Kirja.
Moore, R. (2000). "For Knowledge: Tradition, progressivism and progress in education—reconstructing the curriculum debate." Cambridge Journal of Education 30(1): 17-36.
Moore, R. (2006). Knowledge, power and educational reform: applying the sociology of Basil Bernstein. New York; London, Routledge.
Moore, R. (2007). Sociology of knowledge and education. London; New York, Continuum.
Moore, R. (2009). Towards the sociology of truth. London ; New York: Continuum International Pub. Group.
Moore, R. (2013). Social Realism and the problem of the problem of knowledge in the sociology of education. British Journal of Sociology of Education, 34(3), 333-353.
Maton, K., & Moore, R. (2010). Social realism, knowledge and the sociology of education : coalitions of the mind. London ; New York: Continuum.
Phenix, P. H. (1964). Realms of Meaning. New York, McGraw-Hill.
Popper, K. (1978). Three Worlds - The Tanner Lecture on Human Values - Delivered at The University of Michigan on April 7, Open Science Repository Philosophy, Online(open-access), e70081900. doi:10.7392/openaccess.70081900.
Schwab, J. (1962) the concept of the structure of a discipline, Educational Record, 43, 197-205.
Shuell, T. J. (2001). Learning Theories and Educational Paradigms A2 - Smelser, Neil J. In P. B. Baltes (Ed.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (pp. 8613-8620). Oxford: Pergamon.
Spencer, H. (1860) what knowledge is of most worth? In Ronald Gross (Ed) (1963). The teacher and the Taught. New York: Dell Publishing. pp. 69-100.
Vygotsky, L. S. (1962). Thought and language. Cambridge,: M.I.T. Press, Massachusetts Institute of Technology.
Young, M. (ed.) (1971) Knowledge and Control: New Directions for the Sociology of Education, London: Collier Macmillan.
Young, M. F. D. (1998). The curriculum of the future : from the "new sociology of education" to a critical theory of learning. London ; Philadelphia, PA: Falmer Press.
Young, M. )2008a(. Bringing knowledge back: From social constructivism to social realism in the sociology of education. London: Routledge.
Young, M. (2008b) What are schools for?, in: H. Daniels, H. Lauder, J. Porter (Eds.) Knowledge,
values and educational policy: A critical perspective. Vol. 2 (London, Routledge).
Young, M. (2009). Education, globalization and the ‘voice of knowledge’, Journal of Education and Work, 22, pp. 193–204.
Young, M. (2014). What is a curriculum and what can it do? The Curriculum Journal, 25(1), 7-13.
Young, M., et al. (2015). Knowledge and the Future School: Curriculum and Social Justice, Bloomsbury Publishing.