تحلیل موانع هوشمندسازی مدارس در مرحله اجرا بر اساس نظریه‌های نوآوری آموزشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا

2 کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

هدف این پژوهش تحلیل موانع توسعه مدارس هوشمند دوره اول متوسطه شهرستان صحنه با توجه به ویژگی­های اجرای نوآوری آموزشی بود. هوشمندسازی برنامه نوآورانه آموزشی است که در راستای تلفیق فاوا با برنامه­درسی مدارس صورت می­گیرد. رویکرد پژوهش کیفی و روش آن از نوع پدیدار­شناسی است. مشارکت­کنندگان آن آگاهان کلیدی شامل دبیر، مدیر و معاونین فناوری هستند که بر اساس نمونه­گیری هدفمند 21 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و مبنای کفایت نمونه اشباع نظری بود. داده­ها با مصاحبه نیمه­ساختاریافته جمع­آوری و با استفاده از روش پنج مرحله­ای اسمیت تحلیل شدند. جهت اطمینان از صحت  داده­ها از معیارهای موثق بودن، تأیید­پذیری، قابلیت­اعتماد و انتقال­پذیری استفاده گردید. یافته­ها نشان داد؛ اجرای برنامه هوشمندسازی مدارس در شهرستان صحنه با موانعی مانند ضعف دانش دبیران، عدم باور به استفاده سازنده­گرایانه از رایانه، ضعف مهارت و خودکارآمدی در کاربرد فناوری­ها، مقاومت معلمان و مدیران در برابر نوآوری، نارسایی در پشتیبانی­های فنی و آموزشی، عدم انطباق ساختارهای آموزشی با تلفیق فناوری­ها، عدم استفاده از ظرفیت­های اولیاء ، ضعف فرهنگ استفاده از فناوری و مدیریت غیرپاسخگو روبروست. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of ICT integration (cyber spacing) obstacles at implementation stage based on educational innovation theories in schools

نویسندگان [English]

  • F Seraji 1
  • F Soleimani 2
1 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا
2 کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا
حاج باقری، محسن؛ پرویزی، سرور؛ صلصالی، مهوش. (1382). روش­های تحقیق کیفى، تهران، نشر تحفه
حسنی، محمد. (1385). الگویی برای اشاعه نوآوری در نظام آموزش و پرورش ایران، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 15(5)، صص 176-151.
رباطی، مطهره؛ مهاجران، بهناز؛ قلعه‌ای، علیرضا. (1392). دلایل اصلی عدم شکل‌گیری صحیح مدارس هوشمند و ارائه راه‌کارهایی برای توسعه آن‌ها در استان مازندران (از دیدگاه مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات)، مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی، 2(4)، صص 23-13.
زین‌آبادی، حسن رضا و محمدوند پیرانقر، مریم (1395). مدیران به‌عنوان رهبران فناوری در مدرسه: یافته‌های یک پژوهش ترکیبی اکتشافی در مدارس هوشمند شهر تهران. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 6(4). 23-1.
فیلک، اووه (1394). درآمدی بر تحقیق کیفی. ترجمه هادی جلیلی. چاپ هشتم. تهران: نی.
سبحانی نژاد، مهدی؛ فتحی واجارگاه، کورش. (1388). راه کارهای توسعه و به کارگیری فناوری اطلاعات در مدارس، پژوهش نامه مطالعات روانشناسی تربیتی، 9(6)، صص 56-29.
سراجی، فرهاد؛ سرمدی انصار، حسنی و عسگری، رحیم. (1393). شناسایی چالش­های توسعه مدارس هوشمند در شهر همدان. فصلنامه روانشناسی تربیتی، 14(1). 114- 132.
طبری، محسن. (1391). بررسی موانع و مشکلات هوشمند سازی مجتمع­های آموزشی اداره آموزش و پرورش شهر تهران از دیدگاه مدیران و معلمان مرد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
طلایی، ابراهیم، انصاری، نسرین، پهلوان، مکرمه، ابوطالبی، زهرا (1395).  هوشمندسازی مدرسه در ایران از سیاست‌گذاری تا عمل: مطالعه موردی چندگانه. فصلنامه تعلیم و تربیت. 32(3)، 105-79.
مقدم، علیرضا (1395). ارزیابی فرآیندهای آموزشی فاوا- محور: یک چهارضلعی معیوب. دو فصلنامه مطالعات آموزش و یادگیری، 8(2)، 37-67.
مرادی، محمود.، دلیلیان، خاتون و خداشناس ، حمیده (1395). شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر استقرار مدارس هوشمند در استان گیلان. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 6(4)، 93-114 
Brantley-Dias, L., & Ertmer, P. A. (2013). Goldilocks and TPACK: Is the construct "just right? “. Journal of Research on Technology in Education (International Society for Technology in Education), 46(2), 103-128.
Buabeng-Andoh, C. (2012). Factors influencing teachers’ adoption and integration of information and communication technology into teaching, International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology. 7(2) 136-155.
Creswell, J. W. (2003). Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches (2nd Ed.). San Francisco, CA: Sage Publications, Inc.
Eisner, E. (2005). Reimagining Schools: The Selected works of Elliot W. Eisner. Rutledge, NY.
Ensminger. D. C &Surry. D. W(2008). Relative ranking of conditions that facilitate innovation implementation in the USA. Australasian Journal of Educational Technology, 24(5), 611-622.
Ertmer, P., & Ottenbreit-Leftwich, A. (2010). Teacher technology change: How knowledge, confidence, beliefs, and culture intersect. Journal of Research on Technology in Education, 42(3), 255-284.
Francis. D. B.(2008). The Diffusion of Technological Innovations in the Educational Setting: Expectations, practices, and the role of personality. PHD dissertation in Department of Adult Learning & Technology, Albrta University.
Guzman, A. ,Nussbum.M (2009). teaching competencies for technology integration in the classroom. Jurnal of computer Assisted learning.25,453-465.
Ibrahim. M.S., Abdul Razak. A.Z & Kenayathulla. (2013). H.B. Smart Principals and Smart Schools, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 15(3), 826 – 836.
Inan, F. A., & Lowther, D. L. (2010). Factors affecting technology integration in K-12 classrooms: a path model. Education Technology Research and Development, 33(4), 137 - 154.
Kanna, E., & Gillis, L. (2009). Virtual schooling: A guide to optimizing your child’s education. New York: Palgrave Macmillan.
Ogilvie. G (2008). Investigating the Role of Teacher Education in Promoting Innovation. A thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies and Research:University of Alberta.
Palak, D., & Walls, R.T. (2009). Teachers’ beliefs and technology practices: a mixed methods approach. Journal of Research on Technology in Education, 41(4), 417-429.
Pinar, W.F. (2004). Understanding curriculum. (with William, M, Reynolds, Slattery P, Tubman PM). Vol 17, New York: Peter Lang Publishing.
Prestridge, S. (2012). The beliefs behind the teacher that influences their ICT practices. Computers & Education, 58(1), 449-458.
Rogers, E. M. (2006). Diffusion of innovation (5th ed). New York: The Free Press.
Schrum, L., Galizio, L. M., & Ledesma, P. (2011). Educational leadership and technology integration: An investigation into preparation, experiences, and roles. Journal of School Leadership, 21(2), 241-261.
Sugar.W. Crawley.F. & fin. B(2004). Examining teachers, decisions to adopt new technology. Education technology and society. 27(3), 35-48.
Tondeur J., Devos G., Van Houtte M., van Braak J. & Valcke M. (2009) Understanding structural and cultural school characteristics in relation to educational change: the case of ICT integration. Educational Studies 35, 223–225.
Toprakci, E. (2006). Obstacles at integration of schools into information and communication technologies by taking into consideration the opinions of the teachers and principals of primary and secondary schools in Turkey. Journal of Instructional Science & Technology (e-JIST), 9(1), 1-16.
Vanderlinde R., van Braak J., De Windt V., Tondeur J.,Hermans R. & Sinnaeve I. (2008) Technology curriculum and planning for technology in schools: the Flemish case. TechTrends 52, 23–26.
Vanderlinde, R., van Braak, J., Dexter, S. (2012). ICT policy planning in a context of curriculum reform: Disentanglement of ICT policy domains and artifacts. Computers and Education 24(4), 1339-1350.
Wan Ali W, Mohd Nor H, Hamzah A, Alwi H, (2009). The conditions and level of ICT integration in Malaysian Smart Schools: Education and Development using Information and Communication Technology, 5(2), 21-31.
Ya'acob, A., Mohd Nor, N. F., & Azman, H. (2005). Implementation of the Malaysian smart school: An investigation of teaching-learning practices and teacher-student readiness. Internet Journal of e-Language Learning & Teaching, 2(2), 16-25.