دوره و شماره: دوره 14، شماره 54، آذر 1398، صفحه 1-218 
طراحی الگوی برنامه درسی خرد با تأکید بر دیدگاه استنبرگ

صفحه 37-78

رضوان صفیان بلداجی؛ علی حسینی خواه؛ خسرو باقری؛ مجید علی عسگری


طراحی و اعتباربخشی برنامه درسی درس «رویکرد زیبایی‌شناسانه به تدریس» در تربیت‌معلم

صفحه 79-116

فاطمه‌سادات میرعارفین؛ محمود مهرمحمدی؛ مجید علی عسگری؛ غلامرضا حاجی‌حسین‌نژاد