بررسی جایگاه رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کار دانش از دیدگاه دانش آموزان پایه نهم استان همدان در سال 1397

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم تربیتی ، دانشکده علوم انسانی ، همدان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی جایگاه رشته‌هایرشته های فنی و حرفه‌ایحرفه ای و کاردانشکار دانش از دیدگاه دانش آموزان پایه نهم استان همدان در سال 1397 بود. این پژوهش ازلحاظاز لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و روش آن توصیفی -پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان پسر و دختر پایه سوم دوره متوسطه اول استان همدان بود. نمونه‌ها به‌صورتبه صورت روش نمونه‌گیرینمونه گیری تصادفی خوشه‌ایخوشه ای از بین سه شهرستان همدان، ملایر و نهاوند، 16 مدرسه و 49 کلاس انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوریجمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته، فهرست مشاغل مورد تائیدتایید خبرگان و مدیران هنرستان‌ها بود که به دانش‌آموزان ارائه گردید تا از بین آن‌هاآنها رشته‌های دلخواه خود را انتخاب نمایند. برای تجزیه‌وتحلیلتجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص‌های درصد، فراوانی و میانگین و آزمون فریدمن استفاده شد. یافته‌ها نشان‌دهندهنشان دهنده رشته‌های موردنظرمورد نظر دانش‌آموزاندانش‌اموزان به تفکیک دختر و پسر در دوشاخهدو شاخه فنی و ‌‌حرفه‌ای و کاردانش و در چهار زمینه خدمات، هنر، کشاورزی و صنعت به تفکیک است. آموزش‌وپرورشآموزش و پروزش می‌تواند رشته‌هایرشته های موردعلاقهمورد علاقه دانش آموزان (اشاره‌شدهاشاره شده در این پژوهش) استان همدان در شاخه‌هایشاخه های فنی و حرفه‌ایحرفه ای و کاردانش را در کنار دیگر مؤلفه‌هایمولفه های مهم جهت انتخاب رشته‌هایرشته های اولویت‌داراولویت دار برای دانش آموزان به کار گیرد و از نتایج این پژوهش استفاده نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study status of Technical and Vocational and work-based major From the perspective the Ninth grade ‌students of Hamedan province in 139

نویسندگان [English]

  • davod mirzai
  • farhd seraji
  • fateme shams
Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Hamedan, Iran
چکیده [English]

aim of this study was to identification status of Technical and Vocational and work-based major From the perspective the Ninth grade ‌students of Hamedan province in 1397. The this research was in terms of purpose of type applied research and its method was descriptive survey. Statistical Society This study included was The students of boys and girls the Ninth grade of Hamedan province. The samples were selected randomly from cluster sampling Method from among three of City Hamedan, Malayer and Nahavand, 16 schools and 49 classes. The data collection tool was a researcher-made questionnaire,the tist of accepted jobs by experts and vocational principal Which are presented to the students to choose among their preferred fields. for analyze the data, were used of Indicators percent, frequency and mean and Friedman Test. The findings indicate students of boys and girls are interested In order of preference to fields of experimental, Humanities, Technical and Vocational , Mathematics - Physics. Education can use the students' favorite disciplines (referred to in this study) in Hamadan province in the technical and vocational branches, along with other important components for the selection of priority disciplines for students and use the results of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Field Selection
  • major
  • Technical and Vocational
  • work-based
ادیب حاج باقری، محسن؛ عربی متین آبادی، محمدجواد؛ قدیرزاده، زهرا؛ موجودی، حامد، انصاری پور، محمدمهدی (1396) علاقه دانشجویان به رشته تحصیلی خود و عوامل مؤثر بر آن: دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 3(17):24-34.
ارفعی، کتایون؛ امیرعلی اکبری، صدیقه؛ علوی مجد، حمید (1387) علاقه مندی به تحصیل در رشته مامایی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی تهران، مجله دانش و تندرستی، 3(1):28-32.
اسکندری فرزاد، صالحی، مهدی (1387) تأثیر انگیزه و علاقه بر رابطه سبک های تدریس- یادگیری و عملکرد درسی (مورد: دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه کردستان)، علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 4(2):101-114
امین بیدختی، علی‌اکبر و دارائی، مریم (1390). بررسی علل گرایش کم‌دانش‌آموزان دختر مستعد به رشته‌ی علوم انسانی در دبیرستان‌های شهر سمنان، فصلنامه‌ی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،2(5)1-28.
بیدگلی، علی (1375). عوامل مؤثر در گرایش دانش‌آموزان نسبت به انتخاب شاخه فنی و حرفه‌ای. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان.
حسین پور، مریم (1394). چالش­های فرهنگی و اقتصادی در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانشکاردانش، اولین کنفرانس بین‌المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب‌وکار.
خادم مسجدی، حمید، نوروزی، داریوش (1395). نقش والدین و همکلاسی‌هایی که از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده می‌کنند بر انتخاب رشته‌ی تحصیلی دانش‌آموزان (شهر دوشنبه تاجیکستان)، فصلنامه روانشناسی تربیتی، 12(42)، 56-41.
شفیع‌آبادی، عبدالله (1389). راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی (مفاهیم و کاربردها). تهران: انتشارات سمت.
شکاری، عباس، صدیقی ارفعی، فریبرز (1389). عوامل اجتماعی، خانوادگی و فردی مؤثر انتخاب رشته‌های فنی و حرفه‌ای دانش‌آموزان، مجله تازه‌های پژوهش در برنامه درسی، دوره جدید، 1(1)، 48-35.
صافی، احمد (1383). راهنمایی تحصیلی در مدارس ایران (راههای موفقیت در تحصیل)، تهران، نشر روان.
عسگری، نجمی، سالاری، زبیده، عامری پور، لیلا (1395). بررسی علل گرایش کم دانش‌آموزان دختر مدارس خاص به رشته علوم انسانی، فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، 2(13)، 182-171.
قره آغاجی ناهید، میراحدی مژده (1393) بررسی میزان انگیزه و علاقه دانشجویان کارشناسی رشته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نسبت به انتخاب شغل و یا ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در سال 1391، توسعه ی آموزش جندی شاپور، 5(2):148-155.
کشتی آرای، نرگس، یوسفی، علیرضا و موسوی، سهیلا (1391). تناسب نیازهای بخش صنعت با آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، هنرستان‌های دخترانه و پسرانه( مطالعه موردی شهرستان فلاورجان(، فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 3(2)،119-138..
موحد محمدی، حمید؛ علیرضایی، مینا، شعبانعلی فمی، حسین؛ پورآتشی، مهتاب (1393). بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش‌های متوسطة کشاورزی مطالعه موردی: مرکز آموزش کشاورزی حاجی آباد هرمزگان، تحقیقات اقتصاد و توسعة کشاورزی ایران، 45(1)105-114.
موسوی، سید محمد (1392). بررسی عوامل مؤثر در انتخاب رشته‌های فنی و حرفه‌ای از سوی دانش‌آموزان پسر در استان سمنان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
مهدویان،  علیرضا؛ کرمی نوری ، رضا(1385)  اثرات توجه، سطوح پردازش و علاقه به موضوع درس بر حافظه آشکار و نهان دانشجویان، تازه های علوم شناختی، 8(4): 22-32.
نعمت اللهی، علی (1386). عوامل مؤثر در انتخاب رشته تحصیلی و علایق شغلی دانش‌آموزان سال اول متوسطه دبیرستان‌های پسرانه شهرستان تکاب، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
نیرومند، علی (1386) ضرورت ارتقاء و ترویج آموزش‌های فنی و حرفه­ای در مشاغل دولتی و آزاد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور کرمان.
Adams, A. & Salome, A. A. (2014). Factors affecting the choice of science subjects among female students in Jigawa Metropolis, Nigeria. Creative education, 5(14): 1296-1304.
Çınar, H., Döngel, N., & Söğütlü, C. (2009). A case study of technical and vocational education in Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1): 160-167.
Garcia, P. R. J. M. Restubog, S. L. D. Toledano, L. S. Tolentino, L. R. &Rafferty, A. E. (2011). Differential moderating effects of student-and parent-rated support in the relationship between learning goal orientation and careerdecision-making self-efficacy. Journal of Career Assessment, 20(1): 22-33.
Gonçalves, J., & Ferreira, J. A. (2015). The planning of strategy: a contribution to the improvement of spatial planning. Land Use Policy45, 86-94.
Gushue, G. V. Scanlan, K. R. Pantzer, K. M. & Clarke, C. P. (2006). Therelationship of career decision-making self-efficacy, vocational identity, andcareer exploration behavior in African American high school students. Journal ofCareer Development, 33(1): 19-28.
Hollander, A., & Mar, N. Y. (2009). Towards achieving TVET for all: the role of the unesco-unevoc international centre for technical and vocational education and training. In International handbook of education for the changing world of work (pp. 41-57). Springer Netherlands.
Longenecker, E. I., & Barnum, A. J. (2017). The problem of secondary education completion: The case study of Cape Verde, a small island developing state. International Journal of Educational Development53, 48-57.
McFadden, M. (2015). What Factors Influence College Choice for Today’s Students. from: https://www.upandup.agency/digital-marketing/reasons-students-choose-university.
Mouzakitis, G. S. (2010). The role of vocational education and training curricula in economic development. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2): 3914-3920.
OECD. (2010). Reviews of Vocational Education and Training - Learning for Jobs, OECD, Paris.
Pavlova, M. & Chunlin.H. (2009). Final Report on Project of Developing Innovative Approaches in Education for Sustainable Development in Curriculum Reform TVET China. Zhejiang Technology Institute of Economy, Hangzhou, China.
Rozas-Vásquez, D., Fürst, C., Geneletti, D., & Almendra, O. (2018). Integration of ecosystem services in strategic environmental assessment across spatial planning scales. Land use policy71, 303-310.
Scott I, Wright B, Brennis F, Berret p, McCaffrey I. Career choice of new medical students at tree Canadian  universities: family medicine versus specialist medicine. CMAJ 2007; 53(11): 1956- 7.
UNESCO-UNEVOC. (2006). UNESCO-UNEVOC Participation in Formal Technical and Vocational Education and Training Programmes Worldwide: An Initial Statistical Study, UNESCO-UNEVOC International Centre for Technical and Vocational Education and Training, Germany.
Waldman, D. A., & Korbar, T. (2004). Student assessment center performance inthe prediction of early career success. Academy of Management Learning &Education, 3(2): 151-167.
Winthrop, R. (2011). Education in Africa- the story is not over. Curr. Hist. J. Contemp. World Aff. 110 (736):191–195.
Woods, D. (2008). The impact of vocational education and training on transition to work for young people in Australia. Education & Training, 50, 465- 483.
Zarifis, G. (2003). Post-school Vocational Training Initiatives for Young Adults in Greece: the case of IEKs (Vocational Training Institutes). Research in Post-Compulsory Education, 8 (2), 153-178.