2. طراحی الگوی زیرساخت‌های تدوین برنامه درسی غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش سرزمین در دوره ابتدایی

دوره 13، شماره 48، بهار 1397، صفحه 141-168

زهرا نجار؛ بهنام طالبی؛ موسی پیری؛ جهانگیر یاری


3. شناسایی اهداف برنامه درسی شیمی در راستای اقتصاد مقاومتی با استفاده از تکنیک دلفی فازی

دوره 13، شماره 49، تابستان 1397، صفحه 174-216

فائزه ناطقی؛ حسین معافی؛ علیرضا فقیهی؛ محمد سیفی


4. تحلیل ساختاری مولفه‌های آموزش بالینی در تربیت و آماده سازی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان

دوره 13، شماره 50، پاییز 1397، صفحه 171-200

نرگس رستگاری؛ نعمت اله موسی پور؛ فائزه ناطقی


7. تحلیلی انتقادی از کتب فارسی دوره ابتدایی

دوره 10، شماره 36، بهار 1394، صفحه 121-144

مریم سادات غیاثیان


8. ضربت جوزف شواب بر تدریس سطحی

دوره 9، شماره 32، بهار 1393، صفحه 177-206

مترجم: فرشته آل حسینی