اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکترمحمد جوادی پور

برنامه ریزی درسی هیأت علمی دانشگاه تهران

javadipour846atyahoo.com
09122175105

سردبیر

دکتر نعمت اله موسی پور

برنامه ریزی درسی هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان

n_mosaporatyahoo.com
09131414513

اعضای هیات تحریریه

یوسف ادیب

برنامه ریزی درسی استاد دانشگاه تبریز

yousef_adibatyahoo.com
09143065873

صمد ایزدی

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه مازندران

s.izadiatumz.ac.ir
09113140174

حسین جعفری ثانی

برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد

hsunyatum.ac.ir
09155029910

محمد عطاران

برنامه ریزی درسی دانشگاه مالایا مالزی

attaran_matyahoo.com
09121483528

کورش فتحی واجارگاه

مطالعات برنامه درسی استاد دانشگاه شهید بهشتی

kouroshfathiathotmail.com
09121480486

علیرضا کیامنش

آموزش استاد دانشگاه علوم تحقیقات تهران

drarkiaatgmail.com
09126074640

زهرا گویا

آموزش ریاضی استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

zahra_gooyaatyahoo.com
09122249724

محمدجواد لیاقت دار

برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان

mjavad_liaghatdaratyahoo.com
09131130372

حسن ملکی

برنامه ریزی درسی استاد دانشگاه علامه طباطبائی تهران

malekiatatu.ac.ir
09122110958

دکتر محمود مهرمحمدی

مطالعات برنامه درسی استاد دانشگاه تربیت مدرس

mehrmohammadi_tmuathotmail.com

مدیر داخلی

رضوان صفیان بلداجی

برنامه ریزی درسی دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی

icsa_iratyahoo.com