اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علیرضا عصاره

برنامه ریزی درسی هیأت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

alireza_assarehatyahoo.com

سردبیر

دکتر نعمت اله موسی پور

برنامه ریزی درسی هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان

n_mosaporatyahoo.com

مدیر داخلی

رضوان صفیان بلداجی

برنامه ریزی درسی دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی

icsa_iratyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمود مهرمحمدی

مطالعات برنامه درسی استاد دانشگاه تربیت مدرس

mehrmohammadi_tmuathotmail.com