بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

  • یاری، جهانگیر [1] استادیار گروه علوم تربیتی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تبریز ، تبریز ، ایران
  • یارمحمدیان، محمد حسین [1] دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت
  • یوسفی، مریم [1] دانشجوی دکتری تخصصی مطالعات برنامه درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

R

  • Rafiepour، Abolfazl [1] بخش آموزش ریاضی - دانشکده ریاضی و کامپیوتر - دانشگاه شهید باهنر کرمان- کرمان- ایران