اهداف و چشم انداز

در اولین شماره نشریه، که با امتیاز علمی پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر گردید، سردبیر محترم، استاد بزرگوار حوزه مطالعات برنامه درسی ایران جناب آقای دکتر مهرمحمدی، به شرح ضرورت و اهمیت تأسیس نشریه و سیاست‎ها و اولویت‎های نشریه اقدام کردند. در «سخن آغازین سردبیر» (زمستان 1384) اعلام شد که نشریه برای مأموریت‎های چهارگانه زیر تأسیس شده است:

الف) کمک به بسط، توسعه و ترویج دانش برنامه درسی در کشور،

ب) کمک به ارتقاء سطح دانش و آگاهی مدیران و سیاست‎گذاران در این حوزه،

ج) توسعه سازمان‎یافته دامنه تعاملات بین‎المللی صاحب نظران داخل و خارج کشور،

د) کمک به احراز جایگاه و هویت تخصصی ـ حرفه‎ای مناسب برای صاحب نظران و محققان این رشته در کشور.

     مهم‎ترین سیاست‎های اجرایی برای تحقق اهداف مذکور، تحت سه عنوان «اهتمام به نقد آثار»، «تمرکز بر ملاک‎های علمی برای داوری مقالات» و «اعلام محورها و زمینه‏های حایز اولویت برای تولید مقاله» اعلام شدند. برای تحقق ماموریت‎های نشریه، ملاک‎های علمی داوری مقالات نیز به شرح زیر اعلام شد:

1ـ معطوف به طرح اندیشه‎های تازه و رویکردهای مهم حوزه برنامه درسی در مقیاس جهانی،

2ـ ارتباط با مسائل اساسی مبتلابه برنامه‎ریزی درسی در کشور،

3ـ حاوی نقد و ارزیابی مباحث و موضوعات با توجه به شرایط و ویژگی‎های جامعه ایران،

4ـ ارائه دیدگاه­ها و تحلیل‎های تازه به منظور توسعه مرزهای دانش بومی و جهانی در قلمرو برنامه درسی،

5ـ ارائه راهبردها و پیشنهادهای مشخص برای تغییر و بهبود تصمیم‎گیری‎ها و سیاست‎گذاری‎های حوزه برنامه درسی،

6ـ مبتنی بر پژوهش اصیل؛ خواه نظری یا میدانی،

7ـ برخوردار از رویکردهای مطالعاتی تطبیقی به عنوان اولویت.

    به منظور تمرکز نشریه بر ماموریت‎های اعلام شده، محورهای اولیه برای دریافت و بررسی مطرح و  این اولویت‎ها طی شماره‎های بعدی به نقد هیات تحریریه کشیده شد و اصلاحاتی بر آنها اعمال گردید و از شماره 4 تا 51 در صفحه مخصوص به اولویت‎ها، همواره حضور داشته‎اند. در بازنگری، اولویت‎های نگارشی نشریه تحت سه عنوان کلی و بیست و پنج عنوان فرعی معرفی شده‎اند؛ که عناوین اصلی به شرح زیر و عناوین فرعی به شرح جدول 1 است:

ـ اولویت‎های مرتبط با قلمرو برنامه درسی

ـ اولویت‎های مرتبط با ساحت‎های متفاوت تربیت

ـ اولویت‎های مرتبط با جریان‎ها یا مسایل و معضلات اجتماعی

اولویت‌های نگارشی نشریه

الف: اولویت­های مرتبط با قلمرو برنامه درسی

-         ماهیت و چیستی قلمرو برنامه درسی 

-         رویکردهای جدید در طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه درسی

-         نقد و بررسی دیدگاه‌ها و نظریه‌های مطرح در حوزه برنامه درسی 

-         تاریخ برنامه‌ریزی درسی در ایران و جهان

-         رویکردهای پژوهش در برنامه درسی

-         تمرکززدایی از نظام برنامه‌ریزی درسی و راهبردهای افزایش مشارکت در تصمیم‌گیریها.

-         رویکردها، مسائل و راه‌حل‌های ناظر به اجرا، تغییر و اصلاح برنامه درسی

-         شناسایی حوزه‌های یادگیری مغفول در برنامه درسی(null Curriculum) 

-         شناسایی آثار پنهان برنامه درسی بر یادگیرندگان

-         رویکردها، مسائل و راه‌حل‌های ناظر به ارزشیابی از آموخته‌های یادگیرندگان 

-          انواع برنامه‌های درسی

 

ب: اولویت‌های مربوط به ساحت‌های متفاوت تربیت

-         پرورش روحیه پرسشگری

-         پرورش خلاقیت

-         پرورش روحیه علمی

-         پرورش حس زیباشناسی

-         پرورش قابلیت‌های مدنی/ شهروندی

-         پرورش قابلیت‌های میان فرهنگی

-         پرورش تفکر نقاد

-         پرورش دین باوری (معنویت)

-         پرورش هویت‌های چندگانه

 

ج: اولویت‌های مرتبط با جریان‌ها یا مسائل و معضلات اجتماعی

-         نهضت‌های فکری- فلسفی جدید و برنامة درسی

-         محیط زیست و برنامه درسی 

-         جهانی شدن، بین‌المللی شدن و برنامة درسی  

-         فناوری اطلاعات و ارتباطات و برنامة درسی 

-         دمکراسی و برنامه درسی

-         توسعه اقتصادی و برنامه درسی