اعتبار درجه علمی- پژوهشی این نشریه، طبق نامه شماره‌ی  653/11/3 مورخ 8/4/1388 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا خرداد ماه سال 1390 تمدید گردیده است و بر اساس نظر کمیسیون مذکور تا زمان صدور رای دیگر، به‌قوت خود باقی است.

این نشریه در پایگاه علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.

این نشریه طبق نامه شماره 22140/د وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موفق به دریافت ضریب تأثیر (IF) از پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) گردید.

شماره جاری: دوره 14، شماره 52، بهار 1398، صفحه 1-184 

شناسنامه نشریه

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
1735-4986

بانک ها و نمایه نامه ها