تاثیر آموزش اریگامی بر خلاقیت دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی منطقه 18 شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر آموزش و پرورش منطقه دو تهران

2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران ،لویزان،تهران

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر آموزش اریگامی بر خلاقیت دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی منطقه 18 شهر تهران انجام گرفته است. روش اجرای پژوهش روش نیمه تجربی است. جامعه آماری این پژوهش کل دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی منطقه 18 شهر تهران در سال تحصیلی 96-1395 را شامل می شود. بدین منظور 45 نفر دانش آموز پسر پایه پنجم 20 نفر گروه کنترل و 25 نفر گروه تجربی با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ساخت اشکال به شیوه اریگامی طی 16جلسه45 دقیقه ای آموزش داده شد.ابزار اندازه گیری در این پژوهش آزمون خلاقیت تصویری تورنس (فرم B)بوده است که در گروه آزمایش و کنترل به صورت پیش آزمون و پس آزمون به اجرا در آمد و داده های جمع آوری شده با روش تحلیل کوواریانس مورد تحلیل آماری قرار گرفت..یافته های این پژوهش تاثیر آموزش اریگامی را در پرورش مولفه های خلاقیت شامل سیالی،انعطاف پذیری و اصالت تأیید کرده است اما تاثیر آموزش اریگامی برمولفه بسط مورد تایید قرار نگرفت.

کلیدواژه‌ها


اسبورن، الکس، اس. (1386). پرورش استعداد همگانی ابداع و خلاقیت (حسن قاسم زاده، مترجم)، تهران: دنیای نو.

امینی، محمد. (1380). طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی هنر دوره ابتدایی ایران پایان نامه دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه تربیت مدرس.

باکت، استفان. (1393). روش‌های تدریس خلاقیت. (مهران فرج الهی، سونیا موسی رمضانی، مترجمان)، تهران: آوای نور.

براتیان، مسعود؛ بجانی، حسین. (1392). بررسی میزان تأثیر برنامه آموزش خلاقیت بر افزایش خلاقیت دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی. فصلنامه علمی – پژوهشی آموش در علوم انتظامی، 1 (2)

پاکیزه، علی. (1394). بررسی تأثیر شیوه آموزش تلفیقی هنر بر خلاقیت و یادگیری دانش‌آموزان پسر سال اول دبستان. فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، 6 (1) -53-60.

جمالی فیروز آبادی، محمود؛ سپهریان حیدرزاده، منوچهر؛ جلالی کشاورز، مریم. (1389). تأثیر روش‌های آموزش نقاشی بر افزایش خلاقیت کودکان، تحقیقات روانشناسی، 2 (7)، 104-111.

جمشیدی، پریسا. (1396). بررسی تأثیر آموزش کاغذ و تا بر روی کودکان نابینا و نقش آن بر خلاقیت ذهنی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. دانشکده معماری.

حسینی، افضل‌السادات. (1384). نقش نیم‌کره‌های مغز در خلاقیت، خلاقیت و نوآوری. 20،1-25.

ذکریایی، منیژه. (1388). بررسی تأثیر اجرای برنامه‌های درسی دوره ابتدایی با بهره گیری از هنر (کاردستی) در خلاقیت دانش‌آموزان دختر پنجم دوره ابتدایی منطقه 5 شهر تهران. رهبری و مدیریت آموزشی. 1 (7)،55-80.

سورتیجی، اوکرکایی؛ رستگارپور، حسن. (1390). رابطه آموزش هنر با رویکرد تربیت هنری و خلاقیت دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی دبستان‌های ایرانی در سال 88-1387. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1 (3).

سیف، علی اکبر. (1386). روانشناسی پرورشی. تهران: انتشارات آگاه.

شریف پور، شقایق. (1390). نقش بازی اریگامی بر توسعه تفکر هندسی دانش‌آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.

کوهینی، عباس. (1394). بررسی نقش مؤلفه‌های برنامه درسی هنر بر خلاقیت دانش‌آموزان ابتدایی منطقه 11 شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

صابری تیلکی، محدثه. (1394). مطالعه‌ای بر آموزش درس هنر در مقطع دبستان (با تأکید بر فن اریگامی و تصویرسازی). پایان نامه کارشنای ارشد. دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران.

مهرمحمدی، محمود. (1383). چیستی، چرایی و چگونگی آموزش عمومی هنر، تهران: مدرسه.

نادری، عزت الله؛ تجلی‌نیا، امیر؛ شریعتمداری، علی؛ سیف نراقی، مریم. (1391). بررسی تأثیر اجرای برنامه فلسفه برای کودکان در پرورش خلاقیت دانش‌آموزان پسر پایه اول مقطع متوسطه منطقه 14 تهران. تفکر و کودک، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 3 (1).

Arici, Sevil, Aslan-Tutak, fatma. (2015). the Effect of Origami- Based Instruction on Spatial Visualization, Geometry Achievement, and Geometric Resoning. International Journal of Science and Mathematics Education, V13n1 pp179-200.

Boakes, Norma, J. (2009). RMEL on line: Research in Middle Level Education, 2009. Origami Instructin in the Middle School Mathematics Classroom: Its Impact on Spatial Visualization and Geometry Knowledge of Students V32n7p1-12, ISSN 1940-4476, eric. ed. gov.

Boakes. Norma. (2008). Origami-Mathematics Lessons: Paper Folding as a Teaching Tool. Mathitudes 1 (1) , pp1-9.

Boaks, Norma. (2006). The Effect of Origami Lessons on Student's Visualization Skills and Achievment Levels in a Seventh-grade Mathematics Classroom (Doctoral dissertation,

Temple University, 2006). Retriviede January 10, 2009, from dissrtations and theses: full text database. (Publication No. AAT 3233416).

Cakmak, Sedanur; Isiksal, Mine; Koc, Yusuf (2014). Investigating Effect of Origami-Based Instruction on Elementary Students' Spatial Skills and Perceptions

  Journal of Educational Research, v107 n1 p59-68

  DOI: 10. 1080/00220671. 2012. 753861www. eric. ed. gov.

Currier, Sarah cox. (2015). Unfolding a Problem Teaching Children Mathematics, v21, n 8, p 476-482 Apr 2015, www. nctm. org.

Doron,E. (2016). Short term intervention model for enhancing divergent thinking among school aged children. Creativity research Journal of Neuro therapy, 15,115-129.

Goodman,J,F. (2011). "Word" versus "Play "and early childhood care. child and youth care forum,23 (3) ,177-196

Kefi,sara (2009). the implementation of creatively art activities in preschool education, for supporting the children’s creativeness in a dynamic learning environment. Procedia - Social and Behavioral Sciences 1 (1) :2408-2410. DOI: 10. 1016/j. sbspro. 2009. 01. 422

Mastin, M. (2007). Story Telling + Origami=Storigami Mathematics, Teaching Children Mathematics, 14 (4) , 206-212.

Moga, Eric; Burger, Kristin; Hetland, Lois; winner, Ellen. (2000). Does Studying the Arts Engender Creative Thinking? Evidence for Near but Not Far Transfer, Journal of Aesthetic Education, vol. 34, No. 3/4, Special Issue: The Arts and Academic Achievmen: what the Evidence Shows, pp. 91-104: university of Illinois press.

Shumakov, Katrine; Shumakov, Yuri. (2000). Functional Interhemispheric Asymmetry of the Brain in Dynamics of Bimanual Activity in Children 7-11 Years Old During Training Origami. www. oriland. com/oriversity/lecture. php?category=benefites & ID: 02.

Sze, Susan. (2005). an Analysis of Constructivism and the Ancient Art of Origami. www. eric. ed. gov.

Sze, Susan. (2005). Effects of Origami Construction on Children with Disabilities 716-286-8326. www. Eric. ed. gov. www. eric. ed. gov.

Tenbrink, Thora; Taylor, holly. A. (2015). Conceptual Transformation and Cognitive Processes in Origami Paper Folding. Journal of Problem Soliving. V8. N. 1pp2-22. http://dx. doi. org/ 10. 1771/1932-6246. 1154docs. Lib. Purdue. du/jps. www. eric. ed. gov.

Taylor, Holly A; Hutton, Allyson. (2013). Think 3d! Training Spatial Thinking Fundamental to STEM education. Cognition and Instruction v31, n4 p434-45, 0737-0008. http://www. tandf. co. uk/journals.

Tugrul, B; Kavici, M. (2002). Kagit Katlama Sanati Origami ve Ogrenme (Art of Paper Folding Origami and Learning) , Pamukkale University Journal of Education (11) , 1-17.

Wares, Arsalan. (2013). Appreciation of Mathematics through Origami. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, V44, Issue2. www. tandfonline. com/doi/ abs/10. 1080/ 0020739x. 2012. 6778902