ارزیابی وضعیت اجرای برنامه درسی کار و فناوری پایه هفتم دوره اول متوسطه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مطالعات برنامه درسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 استادیار مطالعات برنامه‌ درسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 دانش آموخته مطالعات برنامه درسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی وضعیت موجود اجرای برنامه درسی کار و فناوری پایه هفتم دوره اول متوسطه بوده نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش مدیران و دبیران پایه هفتم شهر تبریز را در برگرفته است. حجم نمونه آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان، به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبتی از دبیران (137 نفر) و مدیران (110 نفر) انتخاب شدند. داده‌ها از طریق دو پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. برای تعیین روایی از روایی محتوایی و سازه استفاده گردید. پایایی پرسشنامه‌ها به روش آلفای کرونباخ، برای پرسشنامه دبیران 954/0 و پرسشنامه مدیران 925/ 0 محاسبه گردید. طبق نظر مدیران وضعیت اجرای برنامه درسی کار و فناوری پایه هفتم در حد متوسط به بالا بوده است. نتایج نشان می‌دهد که عناصر برنامه درسی کار و فناوری شامل راهبردهای تدریس، مواد و منابع آموزشی، فضای آموزشی و عوامل مادی و انسانی از نظر دبیران بر اجرای برنامه درسی مؤثر می‌باشد همچنین بین دیدگاه مدیران و دبیران در خصوص اثرگذاری عوامل انسانی و مادی بر اجرای برنامه درسی کار و فناوری تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


 اسفندیاری، الهام. (1392). بررسی مسائل و مشکلات اجرایی پایه ششم از دیدگاه معلمان و دانش‌آموزان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه کاشان.

بابائی فیشانی، نسیم. (1392). بررسی میزان اثربخشی مؤلفه‌های برنامه درسی کتاب کار و فناوری پایه ششم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.

خسروی، مهوش. مصلح امیردهی، هادی. زمانی، بی بی عشرت. (1394). تحلیل محتوای کتاب کار و فناوری پایه ششم ابتدایی بر اساس مؤلفه هوش‌های چندگانه گاردنر و میزان فعال بودن. آموزش پژوهی، 1 (3), 36-56.

شاهواری، معصومه. کیان، مرجان. نیکنام، زهرا. (1395) . کار و فناوری : تجربه زیسته معلمان . دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، سال چهارم، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، 180- 159.

شورای برنامه‌ریزی درسی کــار و فنــاوری. (1392). کتاب کار و فناوری. ناشر. شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.سال انتشار و چاپ اول.

فتحی آذر، اسکندر. (1387)، روش‌ها و فنون تدریس. تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز.

عبادی، رحیم. (1384). فن‌آوری اطلاعات در آموزش‌و پرورش. انتشارات: مدرسه، توسعه فناوری مدارس هوشمند.

 طالعی بافقی، زیور. (1392). بررسی میزان موفقیت در اجرای برنامه درسی پایه ششم ابتدایی ازنظر معلمان آن پایه و مدیران مدارسابتدایی پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.

کریمی، زهره، کشتی آرای، نرگس ( 1395) تحلیل محتوای کتاب کاروفناوری پایه نهم در سال تحصیلی 96-95 از منظر توجه به مولفه‌های کارآفرینی.

محمدجانی، ابراهیم. (1392). بررسی جایگاه شهروند الکترونیک در کتاب کار و فناوری ششم دبستان، دانشگاه علامه طباطبایی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

مارش، جی کالین. (2004). مفاهیم اساسی در برنامه درسی. (ترجمه دکتر سیروس اسدیان). تهران: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.

ﻣﻠﮑﯽ، ﺣﺴﻦ. (1393). برنامه درسی (راﻫﻨﻤﺎی ﻋﻤﻞ). مشهد: انتشارات: ﭘﯿﺎم اﻧﺪﯾﺸﻪ.

ملکی، حسن (1391). آشنایی با فعالیتهای تربیتی و اجتماعی. زنجان: انتشارات سلاله.

مهرمحمدی، محمود. (1387) باز اندیشی فرایندهای یاددهی - یادگیری و تربیت معلم. تهران: انتشارات مدرسه.  

مک. لافلین. (1987). ناتوانی های یادگیری، مفاهیم و ویژگیها. ترجمه ی محمدتقی منشی طوسی (1369)مشهد: انتشارات قدس رضوی.