دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

1. شناسایی چارچوب نظری مؤلفه‌های برنامه درسی کنجکاو محور و تحلیل جایگاه آن در اسناد بالا دستی آموزش و پرورش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

محسن دیبایی صابر


2. طراحی الگوی آموزش سواد رسانه ای برای معلمان، بر اساس رویکرد داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1400

مرضیه معتمدی محمدآبادی؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ عباس اسدی؛ بی بی عشرت زمانی


3. طراحی بسته آموزشی استیم محور بر اساس مدل تفکر طراحی و بررسی اثربخشی آن بر دانش آموزان پایه ششم ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1401

مرتضی زارعی؛ حسین زینلی پور؛ عبدالوهاب سماوی