طراحی الگوی نظام دستیابی به صلاحیت‌های موردانتظار معلمان هنر (دوره‌های ابتدایی و اول متوسطه) در دوره کارشناسی آموزش هنر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رجائی ، دانشکده علوم انسانی، گروه برنامه ریزی درسی

2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه برنامه درسی

3 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 دانشیار گروه برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهید رجایی، تهران - ایران

چکیده

هدف این پژوهش، طراحی الگوی نظام دستیابی به صلاحیت‌های موردانتظار معلمان هنر (دوره‌های ابتدایی و اول متوسطه) در دوره کارشناسی آموزش هنر است. برای نیل به این مقصود از رویکرد پژوهش آمیخته و روش کیو استفاده شده است. برای جمع­آوری اطلاعات، با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند و تا رسیدن به حد اشباع نظری، نمونه­ای به حجم 15 نفر از متخصصین دانشگاهی در رشته‌های هنر و برنامه درسی انتخاب شده و با ایشان مصاحبه نیمه­ساختار یافته کیفی انجام شد. در بخش دوم (کمی) از مشارکت 15 نفر از معلمان هنر باسابقه برای وزن­دهی و دسته­بندی صلاحیت­ها کمک گرفته شد. داده­های گردآوری شده با روش تحلیل کیو مورد تجزیه و تحلیل و کدگذاری قرار گرفت. یافته­های این پژوهش، صلاحیت­های موردانتظار دانش­آموختگان دوره کارشناسی رشته آموزش هنر را در چهارسطح به­صورت یک نظام مارپیچی معرفی می‌کند و آنها را با نظام صلاحیت­های معلمی معرفی‌شده توسط کهلر (2006) و مهرمحمدی (1392) مقایسه می­کند. یافته­های این پژوهش علاو­ه ­براینکه می­تواند در مراحل مختلف برنامه‌ریزی درسی  مبتنی بر صلاحیت‌های معلمان هنر مورد استفاده قرار گیرد، چشم­اندازی جامع نسبت به آنچه که در طی دوره کارشناسی رشته آموزش هنر باید کسب شود، ارائه می­دهد.

کلیدواژه‌ها


تحویلیان، حسین. (1394). جایگاه هنر در سند تحول بنیادین،زمزمه شماره8، رسانه معلمان، نیمه دوم آذرماه، 159.

داﻧﺎیی ﻓﺮد، ﺣﺴﻦ، حسینی، سیدیعغوب و شیخ­ها، روزبه. (1392). روش‌شناسی کیو: شالوده نظری و چارچوب انجام پژوهش. تهران: انتشارات صفار، چاپ اول.

 رضایی، فرشته، سلیمان پورعمران، محبوبه.(1394). نگاهی به توسعه صلاحیت­های حرفه­ای در معلمان،کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی.

 شورت، ادموند سی ( 1387). روش­شناسی مطالعات برنامه درسی.ترجمه محمود مهرمحمدی. تهران: انتشارات سمت و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.

علیجانی (1381)

  محمدی، مهدی، دهداری راد، طاهره. (1389) ارزیابی میزان شایستگی محوری برنامه درسی دوره کاردانی مکانیک خودرو، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، 5(19) ، 64-43.

 ملکی، حسن.(1384). صلاحیت های حرفه ی معلمی ،تهران:انتشارات مدرسه .

مهرمحمدی، محمود (1392). برنامه درسی تربیت معلم و الگوی اجرائی مشارکتی آن؛ راهبرد تحولی برای تربیت معلم در ایران. دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی. ۱ (۱) ، ۵-۲۶.

  مهرمحمدی، محمود، کیان، مرجان. (1393)، برنامه درسی و آموزش هنر در آموزش و پرورش، تهران:انتشارات سمت.

نادری،عزت اله، سیف،نراقی،مریم. (1390). سنجش و اندازه­گیری و بنیادهای تحلیلی ابزارهای آن در علوم تربیتی و روانشناختی. تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

نیکنامی، مصطفی، کریمی، فریبا. (1396). صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان آموزش عمومی و ارائه چارچوب ادراکی مناسب. پژوهش در برنامه­ریزی درسی، 1(23)، 1-22.

یاسینی، علی، رضایی خواه، هدایت، تابان،محمد، رضا زین آبادی، حسن.(1395). شناسایی الگوهای ذهنی کارکنان دانشگاه ایلام در خصوص ارتقای شغلی با کاربست روش کیو. فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت سازمانهای دولتی.دوره 5، شماره یک.صص107-120

یمانی، نیکو، یوسفی، علیرضا، چنگیز،طاهره. (1385). ارائه یک مدل مشارکتی ارزشیابی استاد. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 6 (2)، 123-115.

یوسفی افرشته، مجید، قاضی طباطبایی، محمود، غروی، محمدجواد، بازرگان، عباس، شکوهی یکتا، محسن. (1393) دستاوردهای یادگیری مورد انتظار از دانش آموختگان کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی از نظر کارفرمایان: یک پژوهش کیفی، مجله تحقبقات کیفی در علوم سلامت، 3 (2)، 215-202.

Blaskova, M., Blasko, R., Matuska, E., & Rosak-Szyrocka, J. (2015). Development of Key Competences of University Teachers and Managers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 182, 187-196.

Darling- Hammond, L. et al. (2005). Does teacher preparation matter? Evidence about teacher certification. Teach for America and teacher effectiveness, education policy analysis archive,13 ( 42)

Dochy, P. & Nickmans, G. (2005). Competence-based education an assessment. Theory and practice of fexible learning. Utrecht: Lemma education: bridging the gap between knowledge acquisition and abilityto apply. Higher Education, 25(4), 425e438.

García-Alegría e (2012). Core competencies in InternalMedicine. European Journal of Internal Medicine, 23(4):338-341.

Gardner, H. (2006). The development and education of the mind. Chapter

Gillham, B. (2000). The Research Interview, London, Rautledge.

Hong, Jon-Chao & Jeou-Shyan Horng& Chan-Li Lin& Lih-Juan ChanLin (2008) Competency disparity between pre-service teacher education and in-service teaching requirements inTaiwan, International Journal of Educational Development,Vol.28, Issue1

Huntly, Helen (2008) "Teachers’Work: Beginning Teachers’ Conceptions O Competence", The Australian Educational Researcher,Vol.35, No.1

Koehler, M. J., Mishra, P. (2006). Tracing the development of teacher knowledge in a design seminar: Integrating content, pedagogy and technology. Computers & Education, 49(3), 740-762.

Koenen, A. K., Dochy, F., & Berghmans, I. (2015). A phenomenographic analysis of the implementation of competence-based education in higher education. Teaching and Teacher Education, 50, 1-12.

Koster,Bob & Mieke, Brekelmans& Fred, Korthagen&Theo, Wubbels(2005) Quality requirements for teacher educators,Teaching and Teacher Education Vol .21, Issues 2

Kouwenhoven, W. (2009). Competence.based curriculum development in higher education: a globalised concept? journal of Technology, Education and Developmen; 22(3): 1-22

Koehler, M. J., & Mishra, P. (2013). What Is Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)? Journal of Education, 93(201) 13–19.

Malone, K., & Supri, S. (2012). A critical time for medical education: the perils of competence-based reform of the curriculum. Advances in Health Sciences Education, 17(2), 241e246.

Marsh, Colin J.(2009).Key Concepts for Understanding Curriculum.London: Taylor McKimm, J. (2010). Current trends in undergraduate medical education: program and curriculum design. Samoa Medical Journal; 1(2): 40-48.

Mulder, M. (2012). Competence-based education and training. The Journal of Agricultural Education and Extension, 18(3), 305-314.

Nijveldt, Mirjam, Mieke Brekelmans, Douwe Beijaard, Nico Verloop & Theo Wubbels. (2005). Assessing the interpersonal competence of beginning teachers: The quality of the judgement process, InternationalJournal of Educational Research, Vol 43, No 1-2, PP 89–102.

Schwab, J.(1970).The Practical: A Language for Curriculum, In Flinders & Thornton

Shulman, L.S. (1986). Those who understand: knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 4-14

Vila, L.E., Pérez, P.J., & Coll-Serrano, V. (2014).Innovation at The Workplace: Do Professional Competencies Matter? Journal of Business Research, 67 (5), pp 752-757.zhang.

Wilson J. (2008). Bridging the theory practice gap. Australian Nursing Journal; 16(4). 45.56