کلیدواژه‌ها = تربیت معلم
مدل مفهومی ارزشیابی از شایستگی‌های مورد انتظار از دانشجومعلمان در برنامه درسی تربیت معلم شایسته محور

دوره 13، شماره 50، آذر 1397، صفحه 5-44

پوران خروشی؛ احمد رضا نصر اصفهانی؛ ابراهیم میرشاه جعفری


طراحی الگوی نظام دستیابی به صلاحیت‌های موردانتظار معلمان هنر (دوره‌های ابتدایی و اول متوسطه) در دوره کارشناسی آموزش هنر

دوره 13، شماره 50، آذر 1397، صفحه 109-142

آیدین مهدیزاده تهرانی؛ علیرضا عصاره؛ محمود مهرمحمدی؛ محمدرضا امام جمعه


بررسی تطبیقی نظام برنامه درسی مبتنی بر شایستگی ها در برنامه تربیت معلم دوره ابتدایی کشورهای مالزی، هندوستان و ایران

دوره 11، شماره 41، شهریور 1395، صفحه 23-64

منصوره مهدوی هزاوه؛ حسن ملکی؛ محمود مهرمحمدی؛ عباس عباس پور


تدریس به عنوان رشته عملی

دوره 9، شماره 32، خرداد 1393، صفحه 41-66

فرشته آل حسینی