اثربخشی اجرای آموزش بالینی در برنامه درسی تربیت معلم بر تربیت حرفه‌ای دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان استان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 دانشگاه فرهنگیان؛گروه آموزشی علوم تربیتی

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

این مقاله با هدف بررسی اثربخشی آموزش بالینی بر بهبود عملکرد دانشجومعلمان در فرایند کارورزی انجام گرفت. روش پژوهش از نوع نیمه تجربی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل 160 نفر از دانشجومعلمان کارورز ترم 7 و 8 دانشگاه فرهنگیان کرمان بودند. بر اساس ملاک­های ورود به مداخله تعداد 80 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب و با توجه به وجود دو جنسیت دختر و پسر، اعضای نمونه آماری با استفاده از روش نمونه­گیری به صورت تصادفی طبقه­ای در دو گروه 40 نفری آزمایش و کنترل گمارده شدند. جهت دست­یابی به اهداف پژوهش، دانشجومعلمان گروه کنترل به مدت دو نیم­سال تحت برنامه آموزشی معمول و دانشجویان گروه آزمون نیز تحت شرایط آموزش بالینی، دوره­ی کارورزی را پشت سر گذاشتند. ابزار پژوهش آزمون محقق ساخته­ای بود که برای تعیین روایی آن از روایی­محتوایی و جهت تعیین پایایی از روش ضریب دشواری و تمیز استفاده شد. یافته­های پژوهش نشان داد که کاربرد آموزش بالینی توانسته در بهـبود تربیت حرفه­ای دانشجومعلمان به ‌طور معناداری مؤثر واقع شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Clinical Education Implementation in Teacher-Training Curriculum on Professional Education of Student Teachers in Kerman University of Farhangian

نویسندگان [English]

 • neamatollah mosapour 1
 • narjes rastegari 2
 • omid Mehni 3
1 hu
2 مامور آموزشی
3 PhD Student of Educational Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effectiveness of clinical education on improving the quality of student-teacher performance in the internship process. The research method was quasi-experimental. The statistical population of the study included 160 internship students of 7th and 8th semesters of Teacher Training University of Kerman, Iran. Based on the criteria for entering the intervention, 80 people were selected as a statistical sample and due to the existence of both sexes of girls and boys, the members of the statistical sample using stratified random sampling in two groups of 40 experimental and control were appointed. In order to achieve the objectives of the research, the students of the control group completed their internship for two semesters under the usual internship training program and the students of the experimental group completed their internship for two semesters under the conditions of clinical training. The research tool was a researcher-made test that was used to determine the validity of this test, content validity and to determine the reliability of the difficulty coefficient and clean coefficient method. The results showed that the application of clinical education, increase students' self-confidence to be significantly effective.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: clinical education
 • teacher training
 • Teacher Training University
 • student-teachers
 • internship
تلخابی، محمود،. فقیری، محمد.. (1393) کارورزی دانشجو معلم. کتاب درسی دانشگاه فرهنگیان، 1 (5) : 8-13.

جمشیدی توانا، اعظم،. امام جمعه، محمدرضا عصاره، علیرضا. ، موسی پور، نعمت الله (1397) واکاوی تجارب دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان تهران از درس کارورزی، نشریه پژوهش‌های آموزش و یادگیری، 14 ( 2): 77-67

رستگاری، نرجس،. موسی پور، نعمت الله ناطقی، فائزه. (1396) شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای آموزش بالینی معلمان-دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان و ارائه مدلی برای اجرای مؤثر آن. پژوهش در تربیت معلم، 1 (2) : 55-85.
 رستگاری، نرجس،. موسی پور، نعمت...،. ناطقی، فائزه. (1397) تحلیل ساختاری مؤلفه‌های آموزش بالینی در تربیت و آماده‌سازی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 13 (50) : 171-200.
فهیمی، زهره. (1390) مطالعه تطبیقی برنامه درسی تربیت معلم ریاضی در ایران، ژاپن، سنگاپور، کره جنوبی و ایالات متحده آمریکا. پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه شهید رجایی تهران
فتحی، معصومه. ، سعیدی پور، اسماعیل ، ابراهیمی قوام، صغری. ، دلاور، علی. (1397) برنامه درسی دانشگاه تربیت معلم موفقیت برای ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 13 (50) : 143-170.
 
کرمی، زهره، سراجی، فرهاد. (1399) مطالعه فراترکیب دستاوردهای برنامه روایت پژوهی برای معلمان و دانشجومعلمان، فطلنامه مطالعات برنامه درسی، 1515 (56) : 40-50
کریمی، محمد صادق؛ رجایی پور، سعید؛ شهسواری، هانیه؛ عفوری، خالد. (1399). مشکلات عملکرد حرفه‌ای آموزگاران دانش آموخته دانشگاه فرهنگیان، 15 (56) : 118-89.
مرتضوی زاده، حشمت ا... ، نصر اصفهانی، احمدرضا. (1396) بررسی مسائل مربوط به دوره کارورزی (عمل تدریس) از دیدگاه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان. مجله پژوهش‌های آموزشی، 4 (34) :60-74
مولایی نژاد، اعظم. ، ذکاوتی، علی. (1388) مطالعه تطبیقی نظام برنامه درسی تربیت معلم در انگلستان، ژاپن، فرانسه، مالزی و ایران. مجله نوآوری آموزشی، 7 (26) : 35-62.
Allsopp, D. H., DeMarie, D., Alvarez-McHatton, P., Doone, E. (2006) Bridging the Gap Between Theory and Practice: Connecting Courses with Field Experiences. Teacher Education Quarterly, 33 (1): 19-36.
American Association of Colleges for Teacher Education (2010) The Clinical Preparation of Teachers: A Policy Brief.
Angrist, J. D., Cohodes, S. R., Dynarski, S. M., Pathak, P. A., Walters, C. R. ( 2013) Stand and Deliver: Effects of Boston's Charter High Schools on College Preparation, Entry, and Choice. Journal of Labor Economics, 34 (2): 3-44.
Buckner, B. (2011) Learning about Teaching: Redesigning Teacher Preparation. Journal of the College of Education & Health Professions,12 (1): 1-9.
Britzman, D. (2013) Cultural Myths in The Making of a Teacher: Biography and Social Structure in Teacher Education. Harvard Educational Review, 56: 441-471
Caena. F. (2014) Initial Teacher Education in Europe: An Overview of Policy issues, European Commission, Directorate-General for Education and Culture School policy/ Erasmus. ET 2020 Working Group on Schools Policy.
Conroy, J., Hulme, M., Menter, I. (2013) Developing a "Clinical" Model for Teacher Education. Journal of Education for Teaching, 39 (5): 557-573.
Darling-Hammond, L. (2006) Constructing 21st-century teacher education. Journal of Teacher Education, 57 (10): 1-15.
Darling-Hammond, L. (2010) Teacher education and the American future. Journal of Teacher Education, 61 (1–2): 35–47.
Darling-Hammond, L. (2014) Strengthening Clinical Preparation: The Holy Grail of Teacher Education. Peabody Journal of Education, 89 (4) :547-561.
Dinham, S. (2012) Walking The Walk: The Need for School Leaders to Embrace Teaching as a Clinical Practice Profession. Proceedings of ACER Research Conference: School Improvement: What does the research tell us about effective strategies? | ACER (Australian Council for Educational Research Press.
Evans-Andris, M., Kyle, D. W., Larson, A. E., Buecker, H., Haselton, W. B., Howell, P., Sheffield, C., Sherretz, C., Weiland, I. (2014) Clinical Preparation of Teachers in the Context of a University-Wide Community Engagement Emphasis. Peabody Journal of Education, 89 (4) :466-481
Gopinathan, S. (2008) Transforming Teacher Education: Redefined Professionals for 21st Century Schools. Singapore: National Institute of Education, Nanyang Technological University.
Grossman, P. (2010) Learning to Practice: The Design of Clinical Experience in Teacher Preparation. Policy Brief. American Association of Colleges for Teacher Education and National Education Association: Washington, DC.
Grossman, P., Hammerness, K., McDonald, M. (2009) Redefining Teaching, Re-Imagining Teacher Education. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 15 (2): 273-289.
Matson, J. L. Neal, D. Fodstad, J. C. Hess, J.A. Mahan, S. & Rivet, T. T. (2010) Reliability and Validity of the Matson Evaluation of Social Skills with Youngsters. Journal of Behavior Modification, 34 (6): 539-558.
Maree O, Amanda L, Jennifer M, Ursula M. (2009) The Colleague Development Program: a multidisciplinary program of peer observation partnerships. Medical Teachers 2009; 31: 1060–5.
Sivakumaran, T., Holland, G., Clark, L., Heyning, K., Wishart, W., Flowers-Gibson, B. (2011) University-School Partnerships for Clinical Experiences: Design, Implementation, Assessment, and Data Collection. Journal of Case Studies in Education, 1: 1-9.
Sadeghi, A., Mirsepasi, Z. (2020). Identifying Failures of Implementation Method of Geography Teaching Course in Teacher Tearing University. Journal of Curriculum Studies, 15 (56), 65-88.
Waddell, J., Vartuli, S. (2015) Moving from Traditional Teacher Education to a Field-Based Urban Teacher Education Program: One Program's Story of Reform. Professional Educator, 39 (2): 1-23.
Zeichner, Z. (2010) Rethinking the Connections Between Campus Courses and Field Experiences in College and University-Based Teacher Education. Journal of Teacher Education, 61 (1-1): 89-99.
دوره 16، شماره 63 - شماره پیاپی 63
با تمرکز بر تربیت معلم
بهمن 1400
صفحه 117-140
 • تاریخ دریافت: 21 آذر 1399
 • تاریخ بازنگری: 20 دی 1399
 • تاریخ پذیرش: 11 خرداد 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 18 مهر 1400