تبیین پیامدهای ضمنی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان: روایت دانشجویان و استادان دانشگاه فرهنگیان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان کرمان

چکیده

این مقاله با هدف بررسی و تبیین پیامدهای ضمنی برنامه درسی رشته آموزش ابتدایی در دانشگاه فرهنگیان انجام شده است. روش پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناختی و در قالب مصاحبه نیمه ساختاریافته با 32 نفر از استادان و دانشجویان آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان کرمان انجام شد. تحلیل مصاحبه به سه شکل کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت. یافته‌های این پژوهش نشان داد که برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان دارای پیام‌های ضمنی متعددی است. این پیام‌ها در شش حوزه: استادان، روابط اداری- اجتماعی، واحدهای درسی، فضای کالبدی، دانشجویان و فرایند یاددهی - یادگیری قرار داشت. پیام‌های ضمنی در مؤلفه‌های مهم برنامه درسی شامل یادگیری جانشینی استاد مدرسه ای، یادگیری و تسهیل روابط اداری - اجتماعی، فاصله گرفتن از رشته تحصیلی، تمرکز بر فضای کالبدی و دور شدن از تربیت معلمان، دوگانگی در مفهوم دانشجو و معلم و به حاشیه رفتن دانش نظری در فرایند یادگیری می‌باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Implicit Outcomes of Curriculum at Techer Training University: The Narrative by Students and Professors

نویسنده [English]

  • Reza Saberi
ِDepartment of education, Kerman. Farhangian University
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate and explain the implicit outcomes of elementary education curriculum at Teacher Training University. The research method was qualitative and of phenomenological type that has been done in a semi-structured interview with 32 professors and elementary education students of Kerman at Training University. The interview analysis was in three forms of open, axial and selective coding. The findings of this study had implicit messages of important elements in curriculum include learning to replace a school teacher , learning and facilitating social-ministerial relations, getting away from the study field, focus on physical space And getting way from the teacher training, duality between the concept of student and teacher, getting away from the theory in learning process. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • elementary education
  • Teacher Training University
  • hidden curriculum
  • implicit curriculum
آزادی، زهره، روانی پور، مریم، یزدان خواه فرد، محمدرضا، معتمد، نیلوفر (1397). بررسی نقش برنامه درسی پنهان در انتقال آموزش به مددجو در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1395. فصلنامه توسعه آموزش  جندی شاپور، 9 (1)، 61-71.
اساسنامه دانشگاه فرهنگیان (1391). دانشگاه فرهنگیان.
بازرگان، سیمین؛ مهر محمدی محمود؛ زندی بهمن، ابراهیم زاده عیسی؛ سرمدی محمد رضا (1390). تبیین الگوی برنامه راهبردی اموزش عالی از منظر پدیدار شناختی. دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی اموزش عالی،سال 2 شماره 4 صفحات 7-30.
پردخته، فرهاد؛ کاظم پور، اسماعیل؛ شکیبایی، زهره (1394). رابطه بین برنامه درسی پنهان و نابرابری‌های جنسیتی. پژوهش برنامه‌ریزی درسی، 12 (2)، 16-27.
ترک زاده، جعفر؛ محمدی، مهدی؛ شفیعی سروستانی، مریم؛ شعبانی فرد، مجید (1397). آسیب شناسی نظام یاددهی یادگیری در دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای تهران. مجله پژوهش‌های برنامه درسی، 8 (1)، 31-46.
حائری زاده، سید علی؛ اصغرپورماسوله، احمدرضا؛ نوغانی، محسن؛ میرانوری، سید علیرضا (1388). بررسی تأثیر روابط اجتماعی استاد- دانشجو بر موفقیت تحصیلی دانشجویان. مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
خروشی، پوران؛ نصر، احمدرضا؛ میرشاه جعفری، سید ابراهیم؛ و موسی پور، نعمت الله. (1394)، تبیین شایستگیهای  معلم طراز جمهوری اسلامی ایران بر اساس اسناد تحولی نظام آموزش‌وپرورش. مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی و نهمین همایش ارزیابی کیفیت نظامهای دانشگاهی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس نسیبه تهران.
دهقان، عبدالمجید؛ مهرام، بهروز؛ کرمی، مرتضی (1395). ارزشیابی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان از حیث تربیت معلم پژوهشگر. نشریه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، پیاپی 13، 78-100.
رومانی، سعید؛ عالی پور، کبری؛ فرخی، صدیقه (1398). شناسایی عوامل بی انگیزگی تحصیلی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان: رویکرد پدیدارشناسی. نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، سال دوازدهم، شماره 10، 45-57.
سبحانی نژاد، مهدی؛ احمدآبادی آرانی، نجمه؛ محمدی، آزاد؛ محمدی، صمد (1394). تبیین بازتولید فرهنگی- طبقاتی دانشگاهی با تأکید بر مولفه‌های ناهمسوی برنامه درسی پنهان به منظور طرح ملاحظات کاربردی دانشگاهی. پزوهش در برنامه‌ریزی درسی، سال دوازدهم.دوره دوم. شماره 20 پیاپی 47 صص104-116
سلیمی، جمال؛ سائد موچشمی، لطف اله؛ عبدی، آرش (1397). واکاوی وضعیت دانشگاه فرهنگیان بر حسب تجارب زیسته دانشجو معلمان: یک مطالعه آمیخته. مجله پژوهش‌های برنامه درسی، سال هشتم، شماره 2، پاییز و زمستان، 98-144.
عطاران، محمد؛ زین آبادی، حسن رضا، طولابی، سعید (1389). انتخاب استاد راهنما و رابطه استاد راهنما دانشجو: دیدگاه‌های دانش آموختگان دوره دکتری برنامه درسی و آموزش، نشریه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال چهارم، شماره 16، 129-96 
منصوری، سیروس؛کریمی، محمد حسن؛ کوثری، مجید؛ عابدینی بلترک، میمنت (1397). تأثیر نظریه انتقادی بر نظریه پردازی در حوزه مطالعات برنامه درسی. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 15 (2)، 62-74.
مهرمحمدی، محمود (1386). میزگرد تخصصی "بازشناسی مفهوم و کاربرد برنامه درسی پنهان ". دومین نشست ماهیانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در سال 1386. تهران، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
مهرمحمدی، محمود (1392). برنامه درسی تربیت معلم و الگوی مشارکتی آن: راهبرد تحولی برای تربیت معلم در ایران. دو فصلنامه  نظریه و عمل در برنامه درسی، 1 (1)، 26-5.
میرکمالی، سیدمحمد؛ نارنجی ثانی، فاطمه؛اسدی، سمیه (1398) ارزیابی وضعیت صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان «ازدیدگاه مدیران ابتدایی استان مرکزی». فصلنامه علمی پژوهشی مدرسه.دوره هفتم،شماره سوم،پاییز1398، صص110- 91
نوروزی، علی؛ نصرتی هشی، کمال؛ حاتمی، مصطفی؛ متقی، زهره (1394). بررسی رابطه بین جو دانشگاه با انگیزش تحصیلی. فرهنگ در دانشگاه اسلامی، سال پنجم، شماره اول، 77-100.
 وزارت آموزش و پرورش (1390). سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش. انتشارات وزارت آموزش و پرورش 
سماوی، عبدالوهاب؛ میرزاده کوشاهی؛ ادیبان، هاشم (1395). مقایسه نگرش دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان درباره ارزشیابی مدرسین از آموخته‌های آنها. فصلنامه فرهنگی هرمزگان، سال ششم.شماره 12ص 1-10.
وقور کاشانی، مهدیه؛ حاجی حسین نژاد، غلامرضا؛ موسی پور، نعمت اله؛ ابراهیم زاده، عیسی (1398). راهکارهای اعتلای شایستگی های حرفه ای معلمان و تعیین اثربخشی آن‌ها. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، سال شانزدهم، بهار، 79-55.
کلباسی افسانه؛ نصر اصفهانی، احمدرضا؛ خروشی، پوران؛ اطهری، زینب السادات (1394) بررسی مولفه‌های ارزشیابی واحد درسی و اجرای موردی آن توسط دانشجو معلمان مرکز شهید رجایی دانشگاه فرهنگیان اصفهان. فصلنامه پزوهش در برنامه‌ریزی درسی.سال دوازدهم دوره دوم.شماره 17 (پیاپی44)ص 145-135  
وزارت آموزش و پرورش (1391) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان. انتشارات وزارت آموزش و پرورش.
Alsubaie M. A. (2015). Hidden Curriculum as One of Current Issue of  Curriculum . Journal of Education and Practice. 6 (33). 125-128.
Anderson Dixie.j (1992) the hidden curricuium. American Roentgen Ray Society. 159:21-22.
Barnett, R & Coate, K. (2005). Engaging The curriculum in higher education. New York: USA.
Bhaskar .Roy .et al (2010) Inter disciplinarily and Climate Change Transforming knowledge and practice for our global future. by Routledge.
Coleman, J. (1994). Foundations of social theory: Cambridge MA: Belknap Press.
Cubukcu. Z. (2012.) The Effect of Hidden Curriculum on Character Education
   Process of Primary School Students. Educational Sciences: Theory & Practice, 12 (2) 1526-1534.
Deutsh, N & Ferguson, E. (2004). Hidden curriculum. University of Phoenix CUR, 558, November 9.
Eisner, E.W. (1994). The Educational imagination: on the Design and evaluation of school programs, third edition, macmillan college publishing company, NewYork.
Ellerbusch, M. Kellie, F,. Sanddal, N. (2007). Designning competency based on instruction UMKC Institue for Human Development. http//.www.IHD. UMKC. Edu.
Gonczi, A. & Hager, P. (2010). The competency model. International ncyclopedia of education, 8, 403-410.
Hubbard, B. (2014). Manifestation of hidden curriculum in a community college online opticianry program: An ecological approach. (doctoral dissertation). University of South Florida).
Jacobson, G. A. (2008). The gendered processes of hidden curriculum and cultural capital within two teacher preparation programs (Doctoral dissertation). Arizona State University, USA.
Imant, J, Merel & Vander Wal, M. (2020). A Model of teacher agency in professional development and school reform. Journal of Curriculum Studies, 52 (1), 1-14.
Johnson, S., Veitch, S., & Dewiyanti, S. (2015). A Framwork to embed communication skills across the curriculum: A Design- Based research approach. Journal of University Teaching and Learning Practice, 12 (4), 5-17.
Kim, Y. K. (2006). Student- faculty interaction in college: Examing its causacities predictors and racial differences. phD. Dissertation. University of California Los  Angeles.
Lather, A. S. & Sharma. H. (2009). Role and importance of training climate for effective training programs. Enterprise risk management 1 (1),72-82.
Ragan, L. C. Bigatel, P. M. & Dillon, J. M. (2012). From research to practice: Towards an integrated and comprehensive faculty development program. Journal of Asynchronous  Learning Networks. 16 (5), 71- 86.
Sahan, H.H., Uyangor, N., & Kervan, S . (2019). Refelections of Turkish culture on Kosovo education system: A Study on hidden curriculum. Universal Journal of Educational Research, 7 (3), 713-719.
Yildirim, M. C. (2012). A study on contribution of the basic training course to the professional development of probationary teachers. Educational Science:Theory &  practice, 12 (3), 1880-1886.
Zhao, C. M;Golde, CM & Mccormick, A. C. (2007).Morthan a signature: How advisor choice and a advisor behavior after Doctoral student satisfaction. Journal of Future and Higher Education, 31 (3), 263-281.