بررسی تطبیقی نظام برنامه درسی مبتنی بر شایستگی ها در برنامه تربیت معلم دوره ابتدایی کشورهای مالزی، هندوستان و ایران

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

3 رئیس دانشگاه فرهنگیان و استاد دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

با توجه به سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان از سال 1393 به بازمهندسی سیاست‌ها و بازتنظیم اصول حاکم بر برنامه‌ درسی تربیت معلم با رویکرد شایستگی محور پرداخته است. هدف از تحقیق حاضر مطالعه تطبیقی برنامه‌های درسی تربیت معلم دوره ابتدایی با رویکرد شایستگی محور کشورهای مالزی، هندوستان و مقایسه آن با ایران است، تا بتوان با نگرشی جامع و با در نظر گرفتن چالش­ها و تجربه‌های این دو کشور در این زمینه بهره گرفت. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که مفهوم شایستگی‌های معلمی با توجه به زمینه و بافت فرهنگی، مسائل خاص هر کشور و نگاه سیاست‌گذاران و برنامه ریزان، دستخوش تغییر است و مهم‌ترین مسائلی که کشورهای مالزی و هند با آن روبرو هستند چگونگی سنجش شایستگی‌های یکپارچه حرفه‌ای معلمی و مقاومت معلمان در برابر پذیرش اصلاحات است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study on the teacher education curriculums at the elementary levels based on the competency-based approach in Malaysia, India and Iran

نویسندگان [English]

  • M Mahdavi 1
  • H Maleki 2
  • M Mehrmohammadi 3
  • A Abbaspour 4
1 دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبائی
2 استاد دانشگاه علامه طباطبایی
3 رئیس دانشگاه فرهنگیان و استاد دانشگاه تربیت مدرس
4 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
آبراهامیان، اروند (2008). تاریخ ایران مدرن. ترجمه محمدابراهیم فتاحی (1388). نشر نی
آقازاده، احمد (1389). تاریخ آموزش و پرورش ایران. تهران: انتشارات ارسباران.
برنامه درسی ملی (1391).
تورانی، حیدر. آقایی، امیر. منطقی، مرتضی (1391). تجارب جهانی در زمینه نوآوری‌های آموزشی از منظر شیوه تولید، پذیرش و اجرای نوآوری در آموزش عمومی ایران. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی. 43. (11). 39-7.
سند تحول بنیادین (1390).
سرکارآرانی. محمدرضا (1389). رویکرد فرهنگی به آموزش: مجله رشد معلم. (250) 12-4.
صافی، احمد (1391). تربیت معلم در ایران، ژاپن، مالزی، آلمان، انگلستان، هند و پاکستان. تهران: نشر ویرایش.
زمانی بی بی عشرت، قصاب پور، بیتا و جبل عاملی، جلال (1389). بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدید‌های فراروی مدارس هوشمند، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، سال نهم، (36)، زمستان، 101-79.
فرج اللهی، مهران. معینی کیا، مهدی. عباسی، رضا (1392). بررسی موانع بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند  تدریس و یادگیری از دیدگاه دبیران ناحیه دو استان قم. فصلنامه فن­آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی: 3. (11). 70-57
عطاران، محمد. آیتی، محسن (1388). اصول برنامه درسی مبتنی بر فاوا. مطالعات برنامه درسی. (12). 47-15.
کاتوزیان، محمدعلی (1385). آزادی و لجام گسیختگی در انقلاب مشروطیت. تهران: موسسه اطلاعات.
کوی، لوتان (2008). آموزش و پرورش فرهنگ‌ها و جوامع. ترجمه محمد یمنی دوزی سرخابی (1389). تهران: انتشارات سمت.
ملکی، حسن (1391). صلاحیت‌های حرفه معلمی. تهران: انتشارات مدرسه.
موسی پور، نعمت‌الله. (1391). رویکردهای حاکم بر تغییر در نظام آموزش و برنامه درسی ایران: از رویکرد مهندسی تا رویکرد فرهنگی. مجله راهبرد فرهنگ. (17 و 18): 273-243.
مهرمحمدی، محمود.، موسی پور، نعمت الله.، احمدی آمنه.، صدری، عباس.، صادق زاده، علیرضا.، ساکی رضا(1393). طراحی کلان برنامه درسی تربیت معلم . تهران: دانشگاه فرهنگیان.
Altinyelken, H.K. (2013). Teachers’ Principled Resistance to Curriculum Change: A Compelling Case from Turkey. In: A. Verger, H.K. Altinyelken, and M. De Koning (Eds.) Global Education Reforms and Teachers: Emerging Policies, Controversies and Issues. Brussels: Education International.
Bourgonje, P. and Tromp, R. (2011) Quality Educators: An International Study of Teacher Competences and Standards. Education International Oxfam.
Carnoy, M., Brodziak, I., Luschei, T., Beteille, T. & Loyalka, P. (2009).Do Countries Paying Teachers Higher Relative Salaries Have Higher Student Mathematics? Achievement? Amsterdam: IEA.
 Choy, S.C., sedhu. D.S., Liew. Y.L., Lee.M.y. Malenee.A. Anuar, N (2015). Influence of Culture on Students' Awareness of How and Why They Learn. Malaysian Journal of Learning and Instruction: 12: 49-67
Dahawy, Bayoumi Mohamed. "Pre-school Education in Egypt, Oman, and Japan: A Comparative Perspective." Research/Technical Reports (April 1993): 1-38.
Daniels, Timothy P. (2005): Building cultural nationalism in Malaysia: identity, repre‌sentation, and citizenship. London.
Dello-Iacovo, B. (2009).‘Curriculum reform and “Quality Education” in China: An Overview.’ International Journal of Educational Development, 29 (3), 241-249.
Duflo, E., Hanna, R., Ryan, S. P. (2010). Monitoring Works: Getting Teachers to Come to School. CEPR Discussion Paper No. DP6682. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1141004
Forlin. C (2010). Teacher Education for Inclusion, Changing Paradigms and Innovative Approaches. London, Routledge.
Greenberg, J. and Baron, R. A. (2000).Behaviour in organizations. New Jersey: Prentice Hall.
Houston, W. R. (2009). Conceptualizing, developing, and testing standards for teacher educators. In C. L. Klecka, S. J. Odell, W. R.Houston & R. HMcBee (Eds.), Vision for teacher educators: Perspectives on the Association of Teacher Educators' standards (45-63). New York: Association of Teacher Educators and Rowman & Littlefield Education.
Kaur, A., Hashim, R. A., Noman.M (2015). Teacher autonomy support intervention as a classroom practice in a Thai school. Journal for Multicultural Education: 9 (1):10-27.
Kasbekar, A. (2006). Pop culture India! Media, arts, and lifestyle. Santa Barbara, Calif: ABC-CLIO.
Kremer, M., Muralidharan, K., Chaudhury, N., Hammer, J., Rogers, F.H. (2005). Teacher Absence in India a snapshot. Journal of the European Economic Association.3 (2-3): 658-667.
Korthagen, F.A.J. (2004).In search of the essence of a good teacher: towards a more
   Holistic approach in teacher education. Teaching and Teacher Education. 20. 77–97.
Malaysia - International Bureau of Education – UNESCO (2010). Available in: http://www.ibe.unesco.org/en/services/external-links/national-education-agencies.html (last checked by the author on the 21th of October 2015).
Mhrd.gov.in (2015). Available in: http://mhrd.gov.in/documents_reports. (Last checked by the author on the 21th of October 2015).
Moe.gov.my (2015). Available in: http://www.moe.gov.my/en/praperkhidmatan. (Last checked by the author on the 21th of October 2015).
Mulder, M., J. Gulikers, H. Biemans, & R. Wesselink (2009).The new competence concept
In higher education: error or enrichment? Journal of European Industrial Training, 33,
8/9, pp. 755-770.
Muralidharan, K., and Sundararaman, V. (2010). The Impact of Diagnostic Feedback to Teachers on Student Learning: Experimental Evidence from India, the Economic Journal
, 120 (546): 187-203.
 National Curriculum Framework teacher education (2009). National Council of Educational Research andTraining, New Delhi.
Peters, R. S. (1977).Education and the education of teachers. London: Routledge & Kegan Paul.
Schempp, P., Sparkes, A., & Templin, T. (1993). The micropolitics of teacher induction. American Educational Research Journal, 30, 447-472.
Sharma, p (2012). India's National and Regional Innovation Systems: Challenges, Opportunities and Recommendations for Policy Makers, Industry and Innovation. 19 (6). 517-537.
Smith, M. K. (1999).Competence and competency: What is competence? How has it
   Been reduced to competency? What is the impact on education and training? In Mark
   K. Smith: In fed (the informal education homepage)
Sriprakash, A. (2012). Pedagogies for development: the politics and practice of child-centred education in India. Dordrecht: Springer.
Swee-Choo, Kung teck. W. Osman, R (2012). Student-teachers' approaches to learning, academic performance and teaching efficacy. Malaysian Journal of Learning and Instruction.9: 31-46.
Tengku Kasim, T.S.A. (2012). Teaching and learning experiences in       Malaysian higher education: A case study of a teacher education programme.New Zealand: Auckland University of Technology
Puteh, S.N., Ali. A (2013). teachers' perception towards the use of the play-based approach in the language and literacy development of preschoolers. Malaysian journal of learning and instruction. 10: 79-98.
UNESCO (2006).ICT competency standards for teachers: Policy framework: UNESCO
University of Alagappa (2015). Available in: http://alagappauniversity.ac.in/departments/programs.php?dept_id=33. (Last checked by the author on the 21th of October 2015).
University of Tun Abolrazak (2015). Available in: http://www.unirazak.edu.my/pintar/fess/fess.htm?bed.htm (last checked by the author on the 21th of October 2015).