لزوم افزایش مشارکت معلمان در تدوین محتوای کتاب های درسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم تربیتی

2 استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان

3 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف این مقاله ارزیابی یک پروژه با عنوان «ارتقای دانش و مهارت معلمان ریاضی در طراحی و تدوین محتوای کتاب درسی» است. روش تحقیق، طراحی مبتنی بر پژوهش است که در آن گروه‌هایی از معلمان ریاضی در کنار تیمی از متخصصان برنامه‌ریزی درسی قرار گرفته و با همیاری اقدام به تولید محتوا برای یک درس ریاضی کرده‌اند. جامعه آماری این مطالعه، 284 نفر معلم ریاضی رسمی دوره اول متوسطه شهر اصفهان بود که از بین آن‌ها 21 معلم به روش هدفمند از نوع معیارمحور برای شرکت در کارگاه‌های آموزشی تدوین محتوا انتخاب شدند. محتوای تولید شده برای دانش‌آموز و راهنمای معلم توسط دو پرسش‌نامه محقق-ساخته مورد ارزیابی قرار گرفت. روایی ابزارها توسط سه صاحب‌نظر تأیید شد و پایایی آن‌ها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0 و 79/0 به دست آمد. برآیند یافته‌ها نشان می‌دهد محتوای تولید شده از نظر معلمان در سطح رضایت‌بخشی قرار گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Necessity of Enhancing Teachers’ Cooperation in Developing Textbooks Content

نویسندگان [English]

  • S. S. Asgari 1
  • Ahmad Reza Nasr Esfahani 2
  • javad liyaghatdar 3
1 Department of Education, University of Isfahan, Iran
2 Faculty of the Department of Education, University of Isfahan
3 u
چکیده [English]

This paper aimed to evaluate a project entitled “Enhancing Knowledge and Skills of Mathematics Teachers in Developing Mathematics Textbooks Content.” The research was fulfilled through a design-based research method, in which mathematics teachers and curriculum developers collaborated in groups to develop a mathematics course pack. The statistical population of this study was 284 official mathematics teachers of the Secondary schools of Isfahan. Among them, 21 teachers were selected in a targeted sampling method, criterion-based type, to participate in content development workshops. The produced content for the student and the teacher's guide was evaluated by two researcher-made questionnaires. The validity of the instruments was confirmed by three experts and their reliability was obtained based on Cronbach's alpha coefficient of 0.89 and 0.79, respectively. The findings revealed that the teachers’ knowledge of the curriculum content was enhanced, and their beliefs about the role of teachers in curriculum development have been changed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mathematics Curriculum
  • Teachers' Collaboration
  • Content Design
  • Textbook
احمدپور، فاطمه؛ فدائی، محمدرضا؛ رفیع­پور، ابوالفضل (1396). لزوم بازاندیشی در محتوای کتاب­های درسی ریاضی پایه هفتم و هشتم از منظر استدلال و اثبات. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، 12 (46)، 84-59.
جلیلی هزاوه، مهسا؛ نیکنام، زهرا؛ امانی طهرانی، محمود و علی­عسگری، مجید (1397). معلم و کاربست مواد برنامه درسی: طرحواره‌ای برای فهم برنامه درسی عملی شده در کلاس درس. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، 12 (51)، 104-81.
خسروشاهی، لیلا؛ اصغری، امیرحسین (1395). بسترهای مناسب برای جبرورزی در دوره ابتدایی همراه با تحلیل محتوای جبر در کتاب‌های ریاضی دوره ابتدایی ایران بر اساس چارچوب پیشنهادی. فصلنامه نوآوری­های آموزشی، 15 (3)، 170-147.
رفیع­پور گتابی، ابوالفضل؛ گویا، زهرا (1389). ضرورت و جهت تغییرات در برنامه درسی ریاضی مدرسه­ای در ایران از دیدگاه معلمان. فصلنامه نوآوری­های آموزشی، (33) 9، 120-91.
رون، سید امیر (1390). میزان رعایت معیارهای عام در انتخاب و سازماندهی محتوای کتاب‌های درسی دوره ابتدایی نظام آموزش و پرورش ایران. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، 6 (22)، 116-97.
زرقانی، اعظم؛ امین خندقی، مقصود؛ شعبانی ورکی، بختیار؛ موسی­پور، نعمت­اله (1395). برنامه درسی جدید ریاضی: معلمان چه می­کنند؟ دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، (4) 8، 84-51.
گویا، زهرا (1375). روند تغییر محتوای برنامه درسی ریاضی مدرسه­ای. رشد آموزش ریاضی، 46، 12-8.
عسگری، سیده صدیقه؛ نصر، احمدرضا؛ لیاقتدار، محمدجواد؛ ریحانی، ابراهیم (1399). نحوه معرفی جبر در کتاب‌های درسی ریاضی در دوره‌های مختلف تاریخی در ایران و ارتباط آن با چگونگی سازماندهی مبحث جبر در کتاب ریاضی پایه هفتم توسط معلمان ریاضی. دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، 8 (15)، 192-151.
عسگری، سیده صدیقه؛ نصر، احمدرضا؛ لیاقتدار، محمدجواد؛ ریحانی، ابراهیم (1395). نقش معلمان در مشروعیت­بخشی به برنامه درسی ریاضیات. مورد مطالعه: ریاضیات پایه هفتم. همایش ملی ریاضیات دوره اول متوسطه، دانشگاه شهید رجایی تهران.
عطائی، محسن (1393). بررسی میزان تحقق اهداف کتاب جدید ریاضی پایه هفتم در کلاس درس. پایان­نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه شهیدبهشتی.
میرلوحی، سید حسین (1369). نقش محوری هدف در برنامه‌ریزی درسی. فصلنامه تعلیم و تربیت، 21، 32-57.
Anderson, R., Boaler, J., & Dieckmann, J. (2018). Achieving elusive teacher change through challenging myths about learning: A blended approach. Education Sciences, 8 (3), 98. doi:10.3390/educsci8030098
Ball, D. L., Thames, M. H., & Phelps, G. (2008). Content knowledge for teaching: What makes it special? Journal of Teacher Education, 59, 389–407.
Borko, H., Eisenhart, M., Brown, C., Underhill, R., Jones, D., & Agard, P. (1992). Learning to teach hard mathematics: Do novice teachers and their instructors give up too easily? Journal for Research in Mathematics Education, 23, 194–222.
Borko, H., Jacobs, J., Koellner, K., & Swackhamer, L. E. (2015). Mathematics professional development: Improving teaching using the Problem-Solving Cycle and Leadership Preparation Models. Teachers College Press, New York.
Buck, S., Ritter, G. W., Jensen, N. C., & Rose, C. P. (2010). Teachers say the most interesting things—An alternative view of testing. Phi Delta Kappan, 91 (6), 50-54.
Cobb, P., Confry, J., diSessa, A., Lehrer, R & ,.Schuable, L. (2003). Design Experiments in Educational Research. Educational Researcher, 32 (1), 9-13.
Deketelaere, A., & Kelchtermans, G. (1996). Collaborative curriculum development: An encounter of different professional knowledge systems. Teachers and Teaching, 2 (1), 71-85.
Fenstermacher, G. (1994). The Knower and the Known: the nature of knowledge in research on teaching. In Linda Darling Hammond (Ed.), Review of Research in Education, 20, 3-56.
Huang, R., & Shimizu, Y. (2016). Improving teaching, developing teachers and teacher developers, and linking theory and practice through lesson study in mathematics: An international perspective. ZDM Mathematics Education, 48 (4), 439-587.
Glatthorn, A. A., Boschee, F., Whitehead, B. M., & Boschee, B. F. (2016). Curriculum leadership: Strategies for development and implementation. SAGE publications.
Kelly, A. E. (2003). Design-Based Research: An Emerging Paradigm for Educational Inquiry. Educational Researcher, 5-8.
Landis, J. R., & Koch, G. (1977). An application of hierarchical kappa-type statistics in the assessment of majority agreement among multiple observers. Biometrics, 363-374.
Larke, L. R. (2019). Agentic neglect: Teachers as gatekeepers of England’s national computing curriculum. British Journal of Educational Technology, 50 (3), 1137-1150.
Lloyd, G. M. (2009). School mathematics curriculum materials for teachers’ learning: Future elementary teachers’ interactions with curriculum materials in a mathematics course in the United States. ZDM, 41 (6), 763-775.
Martin, M. O., Mullis, I. V., & Foy, P. (2008). TIMSS 2007 international mathematics report: Findings from IEA's Trends in International Mathematics and Science Study at the fourth and eighth grades. IEA.
Martinez, M. R., & McGrath, D. (2013). How can schools develop self-directed learners?. Phi Delta Kappan, 95 (2), 23-27.
Miller, S. R., Drill, K., & Behrstock, E. (2010). Meeting teachers half way: Making educational research relevant to teachers. Phi Delta Kappan, 91 (7), 31-34.
Remillard, J. T. (2005). Examining key concepts in research on teachers’ use of mathematics curricula. Review of Educational Research, 75 (2), 211–246.
Remillard, J. T., Harris, B., & Agodini, R. (2014). The influence of curriculum material design on opportunities for student learning. ZDM, 46 (5), 735-749.
Pryor, B. W., & Pryor, C. R. (2005). The school leader's guide to understanding attitude and influencing behavior: Working with teachers, parents, students, and the community. Corwin Press.‏
Saylor, J. G., Alexander, W. M., & Lewis, A. J. (1981). Curriculum Planning for Better Teaching and Learning. Holt, Rinehart and Winston.
Schleicher, A. (2015), Schools for 21st-century learners: Strong leaders, confident teachers, innovative approaches. International Summit on the Teaching Profession, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264231191-en.
Shulman, L. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15 (2), 4–14.
Shulman, L. (1987). Knowledge and teaching: Foundation of the new reform. Educational Review, 57, 1–22.
Stein, M. K., Remillard, J. T., & Smith, M. S. (2007). How curriculum influences student learning. In F. K. Lester (Ed.), Second handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 319–369). Greenwich: Information Age Publishing.
Tarr, J. E., Reys, R. E., Reys, B. J., Cha´vez, O., Shih, J., & Osterlind, S. J. (2008). The impact of middle-grades mathematics curricula and the classroom learning environment on student achievement. Journal for Research in Mathematics Education, 39 (3), 247–280.
Valverde, G. A., Bianchi, L. J., Wolfe, R. G., Schmidt, W. H., & Houang, R. T. (2002). According to the book: Using TIMSS to investigate the translation of policy into practice through the world of textbooks. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer.
Wang, F., & Hannafin, M. J. (2005). Design-based research and technology-enhanced learning environments. Educational technology research and development, 53 (4), 5-23.
Western and Northern Canadian Protocol (WNCP) for Collaboration in Education (2016). The Common Curriculum Framework for K-9 Mathematics. Newfoundland Labrador.
Xu, H., & Pedder, D. (2015). Lesson study: an international review of the research. In P. Dudley (Ed.), Lesson Study: professional learning for our time (pp. 29-58). London and New York: Routledge.