نویسنده = مجید علی عسگری
تعداد مقالات: 4
1. طراحی و اعتباربخشی الگوی بومی برنامه درسی سواد انتقادی در دوره دوم متوسطه

دوره 14، شماره 55، زمستان 1398، صفحه 65-90

سیده زهرا باغبانیان؛ مصطفی قادری؛ مجید علی عسگری


2. طراحی الگوی برنامه درسی خرد با تأکید بر دیدگاه استنبرگ

دوره 14، شماره 54، پاییز 1398، صفحه 37-78

رضوان صفیان بلداجی؛ علی حسینی خواه؛ خسرو باقری؛ مجید علی عسگری


3. طراحی و اعتباربخشی برنامه درسی درس «رویکرد زیبایی‌شناسانه به تدریس» در تربیت‌معلم

دوره 14، شماره 54، پاییز 1398، صفحه 79-116

فاطمه‌سادات میرعارفین؛ محمود مهرمحمدی؛ مجید علی عسگری؛ غلامرضا حاجی‌حسین‌نژاد


4. واکاوی وضعیت موجود آموزش نیکوکاری در مدارس ابتدایی (مطالعه پدیدارنگارانه)

دوره 14، شماره 53، تابستان 1398، صفحه 27-54

لیلا عیاری؛ علی حسینی خواه؛ نعمت اله موسی پور؛ مجید علی عسگری