طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی آغازخدمت برای نومعلمان دورۀ ابتدایی با تأکید بر توسعۀ حرفه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی. تهران. ایران

2 گروه آموزش ابتدایی، پردیس نسیبه، دانشگاه فرهنگیان

3 گروه مطالعات برنامه درسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 گروه مطالعات برنامه درسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی آغازخدمت برای نومعلمان دورۀ ابتدایی با تأکید بر توسعۀ حرفه‌ای است. در این پژوهش از روش کیفی استفاده شد. در مرحله طراحی، از روش تلفیقی: سنتزپژوهی و در مرحله اعتبارسنجی، از روش دلفی استفاده شد. جامعۀ هدف پژوهش حاضر شامل مطالعات نظری، تجربی و مروری از سال ۱۳۸۰ / ۲۰۰۰ تا 1400/2020 بود. در بخش افراد نیز صاحبنظران حوزه آغازخدمت نومعلمان بودند که پنج متخصص تعلیم و تربیت به روش هدفمند انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات از طریق برگه یادداشت، فیش‌برداری و پرسشنامه انجام شد. نتایج نشان داد الگوی برنامه درسی آغازخدمت نومعلمان دارای ویژگی‌های اساسی «حمایت و پشتیبانی عاطفی و روانی»، «بهبود کیفیت تدریس» و «کمک به جامعه‌پذیری نومعلمان» است و در نهایت الگوی برنامه درسی با الهام از الگوی اکر شامل منطق، هدف، محتوا، فعالیت‌های یادگیری، نقش مشارکت‌کنندگان، مواد و منابع، گروه‌بندی، موقعیت، زمان و ارزشیابی طراحی و اعتبارسنجی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Curriculum Induction Model for Beginning Teachers of Primary Schools with a Focus on Professional Development

نویسندگان [English]

  • mansoure irannezhad 1
  • Nematollah Mousapour 2
  • Majid Ali Asgari 3
  • zahra niknam 4
1 kharazmi university
2 Elementary Education Department, Nasibeh Faculty, Farhangian University
3 Curriculum studies department, faculty of psychology and educational science, kharazmi university, Tehran, Iran
4 curriculum studies department, faculty of psychology and educational science. kharazmi university. tehran. iran
چکیده [English]

the purposes of this study is to design and validate a curriculum induction model for beginning teachers of primary schools with a focus on professional development. The research approach is “qualitative”. During the curriculum design phase, integrative Inquiry was applied (The research Synthesis). In addition, in order to determine the validity of the designed curriculum model, Delphi method was used. The key data were collected from the theoretical, experimental and review studies from which were published from 2001 to 2020. The sample included 5 education experts who were selected purposefully. The data were collected by note sheet, and a questionnaire. The results showed that the curriculum induction model for beginning teachers of primary schools has basic characteristics in the field of "emotional and psychological support", "improving the quality of teaching" and "helping the socialization of new teachers". Finally, the curriculum induction model was designed and validated inspired by the Acker model including rationale, aims and objectives, content, learning activities, teacher role, materials and resources, grouping, location, time, and assessment.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • curriculum of induction
  • beginning teachers
  • professional development
  • primary school
استادرحیمی، مریم (1398). بررسی رابطه­ی بین کیفیت منتورینگ و خودکارآمدی معلمان تازه­کار ابتدایی در جنوب شهر تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی.
ایران­نژاد، منصوره (1400). طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی آغازخدمت برای نومعلمان دوره ابتدایی با تأکید بر توسعه حرفه­ای. رساله دکتری، دانشگاه خوارزمی.
ایران­نژاد، منصوره؛ علی­عسگری، مجید؛ موسی­پور، نعمت­الله؛ نیک­نام، زهرا (1398). واکاوی نیازهای آغازخدمت نومعلمان آموزش ابتدایی: چالش‌های ناهمساز. دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 10 (20): 289-308.
ایران­نژاد، منصوره؛ موسی پور، نعمت الله؛ صفرنواده، مریم؛ اظهری، محبوبه؛ محمدشفیعی، عبدالسعید (1399). تجربه زیسته استادان راهنمای برنامه جدید کارورزی تربیت معلم ایران. نظریه و عمل در برنامه درسی، 8 (15): 5-36.
بهزادپور، فولاد؛ غفارثمر، رضا؛ اکبری، رامین و کیانی، غلام­رضا (1398). تکوین تدریس فکورانه در معلمین تازه­کار زبان انگلیسی: نقش روش یادداشت­نویسی. پژوهش­های زبانشناختی در زبان­های خارجی، 9 (2): 365-398.
دانشمندی، سمیه، کوروش فتحی واجارگاه، اباصلت خراسانی، و بهروز قلیچ­لی. (1396). «واکاوی اقدامات منتور و منتی در منتورینگ اعضای هیئت علمی جدیدالاستخدام دانشگاه­ها: رویکرد کیفی». نشریه آموزش و توسعه منابع انسانی، 4 (14): 29-56.
گودرزی، سحر (1398). شناسایی و دسته­بندی چالش­های حرفه­ای معلمان تازه­استخدام. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ملایر.
موسی­پور، نعمت الله (1398). برنامه­ریزی درسی برای معلمان. قم: بیان روشن.
موسی­پور، نعمت الله (1393). تدریس موثر: نماد تمام نمای «عملی»بودن آموزشگر دانشگاهی. مطالعات برنامه درسی، 9 (32): 67-104.
مهرمحمدی، محمود (1392). برنامه درسی تربیت­معلم و الگوی اجرایی مشارکتی آن؛ راهبرد تحولی برای تربیت­معلم در ایران. دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه­درسی، 1 (1): 5-26.
یاسینی، علی؛ شیری، اردشیر و برجی، زهرا (1399). واکاوی ادراک و تجارب نومعلمان از فرآیند آشناسازی رسمی و غیررسمی در بدوخدمت. نشریه مدیریت و برنامه­ریزی در نظام­های آموزشی، 13 (1): 57-94.
یعقوب­نژاد، ناصر؛ آیتی، محسن و نعیمی، سارا (1394 الف). شناسایی و طبقه­بندی نیازهای معلمان تازه­کار در مدیریت کلاس درس براساس مدل طراحی عمومی آموزش (ADDIE). همایش ملی مدیریت و آموزش، ملایر.
یعقوب­نژاد، ناصر؛ بهرنگی، محمدرضا و زین­آبادی، حسن­رضا (1394 ب). معلمان تازه­کار از والدین چه انتظاراتی دارند؟ یافته­های یک پژوهش کیفی-کمی در مدارس ابتدایی تهران. مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، 22 (2): 5-20.
Aitken, R., and Harford J.  (2011). Induction needs of a group of teachers at different career stages in a school in the Republic of Ireland: Challenges and expectations. Teaching and Teacher Education, 27 (2): 350-356.
Aktas, B. C  (2018). Induction to Teaching Program in Turkey: Attainments of Novice Teachers, European Journal of Education Studies, 4 (8):164-190.
Bosamata, J  (2011). Induction Experiences of Beginning Secondary Teachers in Solomon Islands. Master Theses, University of Waikato.
Britton, E., Lynn, P., David, P., and Senta, R., eds. (2003). Comprehensive teacher induction: Systems for early career learning. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic.
Eisner, Elliot W  (2002). From Episteme to Phronesis to Artistry in the Study and Improvement of Teacing. Teaching and Teacher Education, 18 (4): 375-385.
European Commission  (2010). Developing coherent and system-wide induction programmes for beginning teachers: a handbook for policymakers. Brussels: European Commission.
Gabel, J. A  (2016). Induction Program Design as It Relates to School Setting. PhD Diss., West Georgia Univ.
Gough, D  (2013). Meta-narrative and realist reviews: guidance, rules, publication standards and quality appraisal, BMC Medicine.
Gough, D  (2007). Weight of Evidence: a framework for the appraisal of the quality andrelevance of evidence. Research Papers in Education, 22: 213-228. https://doi.org/10.1080/02671520701296189.
Howe, E. R  (2006). Exemplary teacher induction: An international review. Educational Philosophy and Theory, 38: 287–297. https://doi.org/10.1111/j.1469-5812.2006.00195.x.
Jensen, B., S-H. AndreS., K. Steffen., and J.G. Eugenio. (2012). The experience of new teachers: Results from TALIS 2008. Paris: OECD.
Johnson, S. and Birkeland, S.  (2003). Pursuing a sense of success: New teachers explain their career decisions. American Educational Research Journal, 40 (3): 581-617.
Kane, R. (2013). “Beginning-Teacher Induction”. https://www.oxfordbibliographies.com. DOI: 10.1093/OBO/9780199756810-0077.
Kearney, S (2014). Understanding beginning teacher induction: A contextualized examination of best practice. Cogent Education, 1: 1. 967477. DOI:10.1080/23311 86X.2014.967477.
Kwansawad, Th (2020). Beginning teacher induction program for technology integration in CLIL. Asian Journal of Interdiciplinary Research, 3 (4): 22-33. DOI: https://doi.org/10.34256/ajir2043
McBride, C.P. 2012. “Components of Effective Teacher Induction Programs and the Impact of Experienced Mentors.” Bachelor Theses, Arkansas Univ.
OECD (2019). A Flying Start: Improving Initial Teacher Preparation Systems. OECD Publishing: Paris. https://doi.org/10.1787/cf74e549-en.
Reeder, H. S (2013). Teacher Induction Programs in North Carolina: Factors Relating to Job Satisfaction and the Intent to Remain in the Profession. Ph. D diss., East Tennessee State Univ.
Roberts-Hull, K., Jensen, B. and Cooper, S. (2015). A New Approach: Reforming Teacher Education. Learning First, Melbourne: Australia. http://www.learningfirst.or. au. (accessed on 2 October 2018).
Smith, K., and Sela, O. (2005). Action research as a bridge between pre‐service teacher education and in‐service professional development for students and teacher educators. European Journal of Teacher Education, 28 (3): 293-310.
Townsend, T., and Bates, R. (eds.) (2007). Handbook of Teacher Education: Globalization, Standards and Professionalism in Times of Change Springer: Softcover reprint of hardcover 1st ed. 2007.
Veenman, S (1984). Perceived problems of beginning teachers. Review of Educational Research, 19 (3): 143-178.
Wygal, M. T (2016). Supporting New Teachers through Induction Programs: New Teacher Perceptions of Mentoring and Instructional Coaching. Ph. D diss., Falls Church, Virginia.