طراحی و اعتباربخشی الگوی بومی برنامه درسی سواد انتقادی در دوره دوم متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران. ایران

2 گروه مطالعات برنامه درسی/دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

3 دانشیار گروه مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

مقاله حاضر با هدف طراحی و اعتباربخشی الگوی بومی برنامه درسی سواد انتقادی در دوره دوم متوسطه انجام شد. نمونه آماری در بخش کیفی 17 نفر از اساتید مطالعات برنامه درسی و متخصصان علوم اجتماعی و سیاسی و در بخش کمی 207 نفر از اساتید، دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد مطالعات برنامه درسی بودند. ابزار گردآوری داده­ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه‏ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق‎ساخته الکترونیکی بود. جهت تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از کدگذاری سه گانه اشتراوس و کوربین (1990) و در بخش کمی از روش­های آمار توصیفی و استنباطی در قالب نرم افزارهای SPSS و AMOs استفاده شد. نتایج نشان داد که هفت عامل یادگیری اخلاق‎گرا، یادگیری خودراهبر، یادگیری تأملی، ادراک مسأله، راهبردهای یاددهی یادگیری تعاملی، محتوای تعاملی چندوجه‌نمای رسانه‌ای و رویکرد ارزشیابی ساختن‏گرا، تبیین‎کننده ویژگی­های الگوی بومی برنامه درسی سواد انتقادی دوره دوم متوسطه بودند که در صورت کاربست می­توانند موجب تقویت بینش، نگرش­ و مهارت نقادانه دانش‌آموزان شده و اعمال فرهنگی، اجتماعی، سیاسی آنان را سامان دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Validating the Localized Model of Critical Literacy Curriculum in High School

نویسندگان [English]

  • zahra Baghbanian 1
  • mostafa Ghaderi 2
  • Majid Aliasgari 3
1 Islamic Azad university science and research branch of Tehran
2 Faculty member of Curriculum Studies/ collage of psychology and educational sciences Alameh tabatabai Tehran
3 Khu
چکیده [English]

The present study aims to design and validate the localized model of critical literacy curriculum. In the qualitative phase of study, informant were 17 persons of the faculty members of curriculum studies and social and political science specialists from state and Islamic Azad University in Tehran. In the quantitative phase, the research samples included 207 informants of the professors of curriculum studies and  Ph.D. and senior students of curriculum development. The data collection tools were semi-structured interview at the qualitative phase and electronic researcher-made questionnaire on a 5-point Likert scale section in qualitative phase. The data analysis methods was three-steps encoding at the qualitative phase and descriptive and inferential statistics methods through SPSS and AMOs software in the qualitative phase. The results of the research indicated seven factors including ethical learning, constructivist orientation approach, self-directed learning, interactive learning strategies, interactive multimedia content, reflective learning, and problem perception enlighten the features of components of critical literacy curriculum. The model can enhance attitude, insights and critical thinking skills of students beside organizing their cultural, social and political activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Critical Literacy Theory
  • Localization of Curriculum
  • Critical Literacy models
اسلاتری، پاتریک (1392). برنامه ریزی درسی در عصر پست مدرن. ترجمه صمد ایزدی؛ مصطفی قادری و فاطمه حسینی. تهران: آوای نور. (سال انتشار به زبان اصلی 2006).
قادری، مصطفی. (1396). عمل و نظریه در مطالعات برنامه درسی. تهران: آوای نور.
Adunyaritigun, D (2017). Building a culture of peace through Critical Literacy with the Net Generation. PASAA, (54). 235-263.
Bilic, V. (2010). Secondary School Students' Assessment of Critical Literacy in a Multimodal Environment. Journal of Contemporary Educational Students. 208-223.
Creswell, J.,& Plano Clark,V. (2007).Designing and conducting mixed methods research, Thousand Oaks: Sage.
Fabirizi, M. A. (2012). Teaching Critical Literacy Skills through Fantasy Literature: Case Studies from three Conmecticut High School. Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy. Hull University.
Failasofa, F (2017). Assessing students Critical Literacy Capacity: Feasible Imperial advances in                                    social science, Education and Humanities Research (ASSEHR). Vol, 82, 247-249.
Fajardo, M. F (2016). Teaching Critical Literacy Using Multimodal texts to collage students in                                   the Philippined. A thesis submitted in fulfilment of the requirement for the award of the degree Doctor of Education, University of Wollongong.
Farralelli, M (2009). Using Critical Literacy Approach in EFL class. Journal of NELTA. (14)2.26-31.
Freire, Paulo (1972). Pedagogy of the oppressed, tr. Myra Bergman Ramos, Harmondsworth: Penguin Books.
Hansson, J (2018). the Universal Declaration of Human RIghts and Hunger Games, implementing                                  Critical Literacy in the EFL Classroom when reading suzanne collins' dystopian                                    novel, A Master's Thesis, Linnaeus University, Sweden.  
Hikmat, M.H (2017). Developing students Critocal Literacy in Reading Class at an English Education Department in Indonesia, the IST International Conference on Language and Teaching. 475-481.
Gilbertson, S. M. (2016). The impact of Critical Literacy on the Moral Reasoning of Adolescents. A Capstone submitted in Partial fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts in Literacy Education. Hamline University.
Giroux, H (1992). Border Crossings: Cultural Workers and the Politics of Education, New York: Routledge
Gleason, M. L. Melancon, M. E. & Kleine, K. L. M (2010). Using Critical Literacy to explore Genitives                              And its Ethical, Legal and Social Issues with in-Service Secondary Teachers. Journal of Life Sciences Education. (9)422-430.
Gomez Jimenez, M. C. Gutierrez, C.P. (2019). Engaging English asa Foreign Language Students in Critical Literacy Practices: The Case Study of a Teacher at a private University, Profile: Issues Teachers' Educational Development. 21(1). 91-105.
Gordon, c. T (2017). The Role of teaching in fostering Critical Literacy in an urban high school English classroom. A Dissertation presented in partial Fulfillment of Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Teaching and Learning. The Department of Middle and Secondary Education in the Collage of Education and Human Development, Georgia State University.
Green, B (1988). Subject-specific Literacy and school Learning: A Focus on Writing Australian . Journal of Education (32)2. 156-179.
Izadinia, M. & Abedinia, A ( 2010), Dynamics of an EFL reading course with critical literacy                               orientation. Journal of Language and Literacy Education, 6(2), 51-67.
Janks, H (2000). Domination, access, diversity and design: A synthesis for critical literacy education. Educational Review, (52) 2, 175-186.
Janks, H (2010). Literacy and power. New York, NY: Routledge.
Janks, H (2012). The importance of critical literacy. English Teaching: Practice and Critique,                     (11)1.150-163.
Janks, H (2014). Critical Literacy 's ongoing importance for education, Journal of Adolescent &                              adult Literacy (5)57. 349-356.
 Krug, K. A (2010). Critical Literacy in the Face of a Mandated Curriculum: Can Children Read Beyond the Text? A Dissertation Submitted to The Faculty of The Graduate School of Education.
Lee, Ch. J (2011). Myths about critical literacy: what Teachers need to unlearn. Journal of Language and Literacy Education [on line], 7 (1), 95-102.
Lehner, E. Thomas, K. Shaddai, J. Hernen, T. (2017). Measuring the Effectiveness of Critical Literacy as Instructional Method. Journal of Collage Literacy and Learning. (43)36-53.
Luke, A., & Freebody, P (1999). Further notes on the four resources model. Reading Online, 3, 1–6.
Medlock P, C. M (2018). Critical Literacy Pedagogy: Establishing the Factors of Critical Literacy  Instruction through a Mixed Methods Approach. A Dissertation submitted tothe Graduate Faculty of North Carolina State University in partial Fulfilment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy Curriculum and Instruction. Raleigh. North Carolina.
Mohammadkhani, A. Mazinani, E. Zandvakili, E. Fard-Kashani, A. (2015). Facebook as a Platform for EFL Learning: Critical Literacy in Social Networking Websites. Journal of Applied Linguistics and Language Research. (2)6. 57-72.
Neophytoue, L. Valiandes, S. (2012). Critical Literacy Needs Teachers as Transformative Leaders Reflections on the Teacher Learning for the Introduction of the (New) Greek- Language Curriculum in Cyprus, Curriculum Journal. Routledge. 1-15.
Pitman, N (2016). Implementing Critical literacy Pedagogy to pose Challenges and Responses of                                Elementary School Learners. Submitted in conformity with the requirements for the Degree of Master of Teaching Department of Curriculum, Teaching and Learning. Ontario institute for Studies in Education of the University of Toronto.
Riley, K. (2015). Enacting Critical Literacy in English Classrooms How a teacher Learning Community Supported Critical Literacy inquiry. Journal of Adolescent & Adult-Literacy. 417-425.
Rohadi, T. (2018). Critical Literacy based Instructional Reading Materials. English Studies Journal. (LOQUEN). (11)1.16-27.
Souto-Manning, M (2009). Negotiating culturally responsive pedagogy through Multicuitural children's literature: Towards critical democratic literacy practices in a first grade classroom. Journal of Early Childhood Literacy, 9(1), 50-74.
Strauss, A L., & Corbin, J (1990). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, Sage.
Sultan, S. Rofiuddin, A. Priyatin, E. T (2017). The effect of the Critical Literacy Approach on                                  pre-service language teacher's Critical reading skills. Eurasia Journal of educational Research. 71. 159-174.
Taylor, J (2004). Toward a Strategy for Internationalization : Lessons and Practice from four university, Journal of Studies to International Education, (8)
Urlaub, P. (2013). Critical Literacy and Cultural Awareness through the Reading Comprehension Strategy of Questioning in /////business Language Educator. Global Busines Language Journal. (18)1. 68-80.
Vasquez, V. M (2001). Constructing a critical curriculum with young children, in B. Comber and A. Simpson (Eds.), Negotiating critical literacies in classrooms. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Vasquez, V. M (2010). 2nd Ed. Getting beyond “I Like the Book”: Creating critical space for critical literacy in K-6 classrooms. Newark, DE: International Reading Association.
Vasquez,V. M. Janks, H. Comber. B (2019). Critical Literacy as a way of Being and Doing. Journal of Language Arts, (96)5. 300-311.
Vasquez, V (2017). Critical Literacy. Oxford Research Encyclopedia of Education press. 3-18.
Vasquez, V. M (2014a). Inquiry into the incidental unfolding of social justice issues: 20 years of seeking                                 out possibilities for critical literacies. In J. Z. Pandya & J. Ávila (Eds.), Moving critical literacies forward: A new look at praxis across contexts (pp. 174–186). New York, NY: Routledge.
Vasquez, V. M (2014b). Negotiating critical literacies with young children: 10th anniversary edition. New York, NY: Routledge-LEA.
Yoon, b, sharif, R (2015). critical literacy practice: Applications of Critical Theory in Diverse Settings, SUNY Binghamton, NY, USA. Springer Science+Business Media Singapore Pte Ltd. Springer Science+Business Media (www.springer.com)