تدوین استانداردهای مهارت‌ گوش دادن و سخن گفتن در دوره اول ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه علامه طباطبائی

4 دانشگاه علامه

چکیده

هدف پژوهش شناسایی و تدوین استانداردهای مهارت گوش دادن و سخن گفتنِ دوره اول ابتدایی است. اجرای این تحقیق کیفی است در دو بخش انجام ‌شد: ابتدا با مطالعه پیشینه برنامه‌درسی سایر کشورها استاندارد‌ مهارت‌های زبانی استخراج ‌شد. سپس با برگزاری جلسات گروه کانونی استاندارد آموزش مهارت‌های زبان فارسی تدوین شد. محتوای مورد بررسی، برنامه درسی کشورهای پیشرفته بود و برنامه درسی واشنگتن، جرجیا و انگلستان انتخاب شد. نتایج طرح نشان داد در آموزش زبان فارسی با توجه به سه مؤلفه ساختار، محتوا و کاربرد کریستال (1987) و لاهی (1988)، می‌توان مهارت‌ زبانی گوش دادن و سخن گفتن را به خرده‌مهارت‌های پردازش شنیداری، دستورآگاهی، گفتمان و التذاذ ادبی تقسیم کرد. با آموزش این خرده مهارت‌ها در پایان دوره اول ابتدایی دانش‌آموزان به توانش ارتباطی دست خواهند یافت؛ به بیان دیگر کسب این توانایی به معنی ایجاد توانش دستوری، توانش اجتماعی و توانش راهبردی هایمز (1972) و کنل و سواین (1980) خواهد بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing the standards of the listening and speaking skills for the First - term primary school students

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Najafi Pazoki 1
  • mohammad Dadras 2
  • M Kazemi 3
  • R Sahrae 4
1 Organization for Education Research and Planning
2 tu
3 a. U
4 A. U
چکیده [English]

This study intends to identify and develop the listening and speaking skills of the Persian Language teaching standards for the First - term primary school students of Iran. It is a qualitative research and is conducted in two sections: primarily, the standards of language skills were extracted by studying the international curricula in other countries. Afterwards, the standards of Persian language teaching skills were developed by conducting a focus group. Further, the analyzed contents were a set of curricula provided in developed countries. Three documents were chosen: Language arts standards of Georgia department of education and The Washington State Early Learning and Development Guidelines: Birth through 3rd Grade from the United States and the curriculum for language arts and literacy from the United Kingdom. The results suggested that Listening and speaking skills in Persian Language Teaching can be divided into sub-skills such as Audio Processing, Grammar Awareness, Discourse and Literary Enjoyment according to the three components of structure, content and function introduced by Crystal (1987) and Lahi (1988). It is worthy of note that learning these sub-skills helps the students achieve communicative competence; in other words, according to Hymes (1972), Canale and Swain (1980), acquiring such skills means creating the grammatical, social and strategic competence 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian Language teaching
  • Listening
  • Speaking
  • primary school
  • Standards
  • Language Skill
بهراد، بهنام.، متقیانی، رضا.، جمشیدی، نوشین.، دستجردی کاظمی، مهدی (1394). استانداردهای مهارت‌های زبانی از پایۀ آمادگی تا دیپلم )صحبت کردن،گوش دادن، خواندن، نوشتن. تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش: پژوهشکده کودکان استثنایی.
دانای طوس، مریم.، حق‌شناس، علی‌محمد (ناظر).، موسی پور، نعمت‌الله (ناظر).، نجفی پازوکی، معصومه (ناظر) (1389). تبیین اهداف و مؤلفه‌های آموزش مهارتهای ادراکی و تولیدی زبان در برنامه درسی زبان ملّی در دوره‌های مختلف تحصیلی آموزش و پرورش ایران. (گزارش شماره 628). سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی: پژوهشکده برنامه‌ریزی درسی و نوآوری‌های آموزشی.
هوسپیان، آلیس (1395). اهداف و شاخصهای آموزشی در حیطه زبان، برقراری ارتباط و سوادآموزی برای کودکان در برنامه‌های پیش از دبستان. تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش: پژوهشکده کودکان استثنایی.
Block, C. C., & Pressley, M. (2002). Comprehension instruction: Research-based best practices. New York: Guilford Press.
Bloom, L., & Lahey, M. (1978). Language Development and Language Disorders. New York: Wiley.
Browne, A. (2001). Developing Language and Literacy 3–8. Second edition. SAGE Publications Company.
Canale, M., & Swain, M. (1980). Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. Applied Linguistics, 1 (1), 1-47.
Crystal, D. (1987(. The Cambridge encyclopedia of language. England: Cambridge University.
Georgia department of education. (2004). Language arts standards. Retrieved from: http://www.georgiastandards.org.
Halliday, M. A. K. (2014). Halliday’s Introduction to Functional Grammar. Revised by Christian M. I. M. Matthiessen. Routledge pub.
Halliday, M. A. K. (2016). Aspects of Language and Learning. Springer Heidelberg New York Dordrecht London.
Hymes, D. H. (1972). On Communicative Competence. In: J. B. Pride and J. Holmes (Eds.), Sociolinguistics. Selected Readings. (pp. 269-293). Harmondsworth: Penguin.
Lahey, M. (1988). Language Disorders and Language Development. London: Collier Macmillan.
Machado, M. J. (2010). Early Childhood Experiences in Language Arts: Early Literacy (9th ed.). Wadsworth, Cengage Learning.
Machado, M. J. (2012). 10 Ed. Early Childhood Experiences in Language Arts: Early Literacy (10th ed.). Wadsworth, Cengage Learning.
Sowers, L. (2000). Language arts in early education. Delmar pub.
The Washington State Early Learning and Development Guidelines: Birth through 3rd Grade. (2012). A revision of the Early Learning and Development Benchmarks. (2005). published in The Department of Early Learning (DEL), Office of Superintendent of Public Instruction (OSPI(.