ساخت ابزار میزان‌شده برای سنجش مدارس اثربخش دوره‌ ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

2 دانشیار بخش تخصصی پژوهش و سنجش، دانشکده‌ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه خوارزمی

4 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

5 استادیار گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

مقاله حاضر، با هدف ساخت و میزان‌کردن ابزاری برای سنجش مدارس اثربخش در دوره ابتدایی انجام‌ شد. در گام اول و بر اساس پیشینه­­ پژوهش و نظرات آموزگاران و متخصصان،‌ 70 نشانگر شناسایی شد. در گام دوم و به منظور بررسی روایی محتوا، از نظرات 11 نفر از خبرگان استفاده­ شد. روایی سازه بر اساس نظرات 643 آموزگار مدارس ابتدایی دولتی شهر تهران که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دومرحله‌ای انتخاب شده بودند، و با استفاده از تحلیل عاملی مورد بررسی قرار‌ گرفت. پایایی نیز از طریق روش‌های بازآزمایی، آلفای‌‌کرونباخ و شاخص اُمگا تعیین­شد. نتایج نشان ‌داد که ابزار‌ساخته‌شده از ویژگی‌های روان‌سنجی مطلوبی برخوردار است و می‌تواند به ‌عنوان ابزاری میزان‌شده برای سنجش کیفیت مدارس اثربخش مورد استفاده قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Constructing a Standardized Tool to Assess Effective Elementary Schools

نویسندگان [English]

 • sara pirhayati 1
 • Keyvan Salehi 2
 • valiollah Farzad 3
 • Ali Moghadamzadeh 2
 • rezvan hakimzadeh 4
 • Balal Izanloo 5
1 Faculty of Psychology and Education, University of Tehran
2 assisstant to associate ,Division of Research and Assessment Faculty of Psychology and Education, University of Tehran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Kharazmi University
4 Associate Professor, Department of Education, faculty of Psychology and Education, University of Tehran
5 Assistant Professor, Curriculum Planning Department, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study seeks to develop and standardize a measurement tool for effective elementary schools. To this end, as the first step, 70 indicators were identified with reference to the related literature and the opinions of teachers and experts. In the second step, the opinions of 11 experts were employed to check the content validity. The construct validity was further examined based on the opinions of 643 public elementary school teachers in the city of Tehran, Iran, selected by two-stage cluster sampling method, using factor analyses. The reliability of the given tool was also determined through the test-retest method, the Cronbach’s alpha coefficient, and the Omega index. The study results revealed that the developed measurement tool had desirable psychometric properties and it could be administered as a standardized instrument to assess the quality of effective elementary schools.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Effective School
 • Elementary School
 • Psychometric Properties
 • Standardization
 • Scale Development
ادیب­منش، مرزبان؛ علی­عسگری، مجید؛ و موسی­پور، نعمت­اله. (1390). امکان­سنجی اجرای برنامه­ریزی­درسی مدرسه‌محوردر دبیرستان­های شهر کرمانشاه. پژوهش­های برنامه درسی، 1(2)، 104-81.
آلن، مری جی.؛ و ین، وندی ام. (1390). مقدمه­ای بر نظریه­های اندازه­گیری (روان‌سنجی). ترجمه: علی دلاور. انتشارات سمت.
امام­جمعه، محمدرضا؛ کرامت، عزیز؛ و ساکی، رضا. (1395). رابطه بین رهبری فکورانه و اثربخشی مدارس ابتدایی شهر قدس بر اساس الگوی پارسونز. فصلنامه­ی علمی–پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 7(4)، 168-149.
پاهنگ، نظام­الدین؛ مهدیون، روح­اله؛ و یاریقلی، بهبود. (1396). بررسی کیفیت مدارس و شناسایی عوامل مؤثر برآن: پژوهشی ترکیبی. دو فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت مدرسه، 5(1)، 193-173.
پیرحیاتی، سارا (1398). ساخت ابزار میزان شده برای سنجش مدارس اثر بخش در دوره ابتدایی، دانشکده روا‌ن‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، ‌رساله‌ دکتری تخصصی سنجش و اندازه‌گیری.
حبیبی، حمداله؛ پرداختچی، محمدحسن؛ ابوالقاسمی، محمود؛ و قهرمانی، محمد. (1392). بررسـی جـوّ یـادگیری محـور مدرسـه و ارتباط آن با اثربخشی مدرسه. دو فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه شاهد، 20(3)، 118-101.
حسن­پور، اکبر؛ محمدخانلو، مریم؛ و سعیدی، یاسین. (1395). مقایسه اثربخشی مدارس‌ دولتی و غیردولتی ابتدایی شهر قزوین. فصلنامه رهبری و مدیریت ‌آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، 10(2)، 49-27.
خصالی، آزاده؛ صالحی، کیوان؛ و بهرامی، مسعود. (1394). تحلیل ادراک و تجربه­ی زیسته­ی معلمان ابتدایی از دلایل ناکارآمدی برنامه ارزشیابی توصیفی-کیفی: مطالعه به روش پدیدارشناسی. فصلنامه مطالعات اندازه­گیری و ارزشیابی آموزشی، 5(12)، 152-121.
دلاور، علی. (1386). احتمالات و آمار کاربردی در روان‌شناسی و علوم­تربیتی. انتشارات رشد.
رحیمیان، حمید. (1395). کاوشی در اثربخشی مدارس علامه تهران، در چارچوب پژوهش مدارس اثربخش. فصلنامه پژوهش­های رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی، 2(8)، 69-51.
رضایی، محمدرضا (1392). دوره ابتدایی؛ شناخت فرصت‌های مطلوب تربیتی. بازیابی شده در تاریخ 31/8/1396 از http://amoozak.org.
زبردست، محمدامجد؛ غلامی، خلیل؛ و نعمتی، سمیه. (1394). تأثیر سبک رهبری توزیعی مدیران بر اثربخشی مدارس به واسطه­گری انگیزش معلمان و خوش­بینی تحصیلی آنان در سطح مدارس متوسطه شهر سنندج: ارائه­ یک مدل. فصلنامه علمی‌پژوهشی پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 2(7)، 26-7.
زکی، محمدعلی. (1389). عوامل اثربخشی سازمانی مدرسه و بررسی رابطه آن با ویژگی­های آموزشی معلمان. مجله علوم انسانی دانشگاه امام حسین­(ع)، تعلیم و تربیت اسلامی، 18(80)، 194-161.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ و حجازی، الهه. (1387). روش­های تحقیق در علوم رفتاری. انتشارات آگه.
سلسبیلی، نادر. (1386). گذار نظام برنامه­ریزی درسی ایران به سمت عدم­تمرکز در طراحی و تدوین برنامه درسی با تأکید بر برنامه­ریزی درسی مبتنی بر مدرسه. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 1(4)، 68-49.
سودی، حورا؛ ملکی­آوارسین، صادق؛ و طالبی، بهنام. (1398). تدوین الگویی برای مدرسه اثربخش در دوره اول متوسطه. فصلنامه علمی-پژوهشی خانواده و پژوهش، 16(1)، 126-101.
صافی، احمد. (1391). آموزش و پرورش ایران در صد سال گذشته. رشد آموزش راهنمایی تحصیلی، 2(18)، 48-64.
عامری­فر، فرشاد؛ و جهانی، جعفر. (1392). رابطه بین فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدرسه از دیدگاه مدیران و دبیران مدارس متوسطه شهر شیراز. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 4(3)، 170-155.
عباسیان، حسین؛ و رجبی فیروزآبادی، آویشن. (1395). نقش رفتار شهروند سازمانی گروهی معلمان در اثربخشی مدارس ابتدایی. دوفصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت مدرسه، 4(2)، 121-109.
عمیدی، علی (1385). نظریه نمونه­گیری و کاربردهای آن. مرکز نشر دانشگاهی.
غلام­حسین­زاده، راحله؛ خدایارلو، رضا؛ و وحیدمهدی­نیا، نازیلا. (1394). بررسی اثربخشی مجتمع­های آموزشی و پرورشی در مقایسه با مدارس یک دوره­ای از دیدگاه مدیران و معلمان دوره متوسطه شهرستان مرند در سال تحصیلی 1394-1393. کنفرانس جهانی‌ افق­های نوین در علوم انسانی، آینده­پژوهی و توانمندسازی.
فیض‌بخش، حمیده؛ صالحی، کیوان؛ و محمدی، مجید. (1400). واکاوی‌پدیدارشناسانۀ ادراک و تجارب‌زیستۀ مدیران مدارس در مورد آمادگی در‌برابر مخاطرات زلزله. مدیریت‌مخاطرات محیطی، 8 (2)، 177-189.
قنبری، سیروس؛ اردلان، محمدرضا؛ و محمدی، بهرام. (1393). بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت با اثربخشی سازمانی مدارس متوسطه شهرستان سنندج. فصلنامه علمی-پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 4(2)، 151-135. 
محمدی، مریم؛ میرزمانی، سید محمود؛ و آزادیکتا، مهرناز. (1394). رابطه خلاقیت مدیران با اثربخشی معلمان مدارس ابتدایی دخترانه­ی شهرستان رباط کریم. فصلنامه مشاوره و روان­درمانی، 4(16)، 38-25.
 مرزوقی، رحمت­اله؛ محمدی، مهدی؛ علی­عسگری، مجید؛ و رضایی، محمدمهدی. (1397). چارچوب مشارکت معلمان در نظام برنامه­ریزی درسی جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعة کیفی. رویکردهای نوین آموزشی، 13(1)، 44-24.
مگنوسون، دیوید. (1967/1370). مبانی نظری آزمون­های روانی. (محمدنقی براهنی). انتشارات دانشگاه تهران.
مهدیان، محمدجعفر (1388). بررسی ابعاد و مؤلفه­های اصلی مدارس اثربخش به­منظور ارائه مدل مناسب برای بهبود اثربخشی نظام آموزشی متوسطه کشور. رساله دکتری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
میرز، لاورنس اس؛ گامست، گلن؛ و گارینو، ا.جی. (1391). پژوهش چندمتغیری کاربردی (طرح و تفسیر). ترجمه: حسن­پاشا شریفی؛ مجتبی حبیبی؛ سیمین­دخت رضاخانی؛ ولی­اله فرزاد؛ حمیدرضا حسن­آبادی و بلال ایزانلو. انتشارات رشد.
میرغفوری، سیدحبیب­اله؛ شعبانی، اکرم؛ محمدی، خدیجه؛ و منصوری­محمدآبادی، سلیمان. (1395). شناسایی و رتبه­بندی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت خدمات آموزشی با استفاده از رویکرد تلفیقی ویکور فازی و مدل­سازی ساختار تفسیری. نشریه علمی-پژوهشی آموزش و ارزشیابی، 9(34)، 33-13.
نجفی، معصومه. (1390). مقایسه اثربخشی مدارس دولتی و غیردولتی شهر اراک در سال تحصیلی 90-1389. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم­تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
نقوی، نجمه؛ آذری، همایون؛ و لسانی، مهدی. (1392). رابطه بین عزت­نفس مدیران و اثربخشی مدارس متوسطه دخترانه شهر کرمان در سال 91-90. اندیشه­های نوین تربیتی، 9(3)، 153-131.
نودهی، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ میرکمالی، سیدمحمد؛ و میرسپاسی، ناصر. (1389). طراحی مدل مناسب تعالی سازمانی در آموزش و پرورش. فصلنامه تعلیم و تربیت، 26(101)، 28-7. 
واعظی، مظفرالدین؛ حسینی، سیدرسول؛ و امیرحسینی، امیر. (1388). بررسی ارتباط مؤلفه­های رفتاری مدیران آموزشی با اثربخشی دبیرستان­های شهر تهران. مجله روانشناسی و علوم­تربیتی، 39(2)، 30-13.
هوی، وین ک؛ و میسکل، سیسیل ج. (1395). مدیریت آموزشی (نظریه، تحقیق و کاربرد). ترجمه: نادر سلیمانی؛ محمود صفری و مرتضی نظری. انتشارات سمت.
Albert-Green, D. (2005). Teachers, Parents and Students’Perceptions of Effective School Characteristics of two Texas Urban exemplary open-Enrollment Charter Schools. Texas A&M University.
Arar, K., & Nasra, M. A. (2018). Linking school-based management and school effectiveness: The influence of self-based management, motivation and effectiveness in the Arab education system in Israel. Educational Management Administration & Leadership, 1-19, Doi: 10.1177/1741143218775428.
Azigwe, J.B., Kyriakides, L., Panayiotou, A., & Creemers, B.P.M. (2016). The impact of effective teaching characteristics in promoting student achievement in Ghana. International Journal of Educational Development, 51 (2016), 51-61. Doi: 10.1016/j.ijedudev.2016.07.004.
Brookover, W.B., Beady, C., Flood, P., & Schweitzer, J. (1979). School systems and student achievement: schools make a difference. New York: Praeger.
Bilican-Demir, S. (2021). The characteristics of teachers in effective schools: A secondary analys is of TALIS. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 8(1). 525-545.
Cameron, K. (2005). Organizational effectiveness: Its demise and re-emergence through positive organizational scholarship. Great minds in management: The process of theory development, 304-330.
Creemers, B. P. (2002). The comprehensive model of educational effectiveness: Background, major assumptions and description. Retrieved January, 22, 2010.
DÖŞ, İ. (2014). Some Model Suggestions for Measuring Effective Schools. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 1454 – 1458, Doi: 10.1016/j.sbspro.2014.01.415.
Hair, Jr., J. E., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, E. (2014). Multivariate data analysis. 7th Edition, Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall.
Hoy, W. K., & Ferguson, J. (1985). A theoretical framework and exploration of organizational effectiveness in schools. Educational Administration Quarterly, 21, 117-134.
Hoy, W. K., Tarter, C. J., & Kottkamp, R. B. (1991). Open schools/healthy schools: Measuring organizational climate. Beverly Hills, CA: Sage.
Iyer, M. G. (2008). Current Views of the Characteristics of School Effectiveness in the Context of National Secondary Schools from the Perceptions of Principals, Heads of Department and Teachers in Kuala Lumpur, Malaysia (Doctoral dissertation, University of Leicester).
Krosnick, J. A., & Fabrigar, L. R. (1997). Designing rating scales for effective measurement in surveys. Survey measurement and process quality, 141-164.
Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel psychology, 28(4), 563-575.
LeFebvre, L., & Alle, M. (2014). Teacher immediacy and student learning: An examination of lecture/laboratory and self-contained course sections. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 14(2), 29-45, Doi: 10.14434/josotl.v14i2.4002.
Lezotte, L. (1991). Correlates of effective schools: The first and second generation. Okemos, MI: Effective Schools Products, Ltd.
Li, L., Hallinger, P., & Walker, A. (2016). Exploring the mediating effects of trust on principal leadership and teacher professional learning in Hong Kong primary schools. Educational Management Administration & Leadership, 44(1), 20-42, Doi: 10.1177/1741143214558577.
Mulford, W. R. (1985). Indicators of school effectiveness: a practical approach. Australian Council for Educational Administration.
McDonald, R. P. (2013). Test theory: A unified treatment. Psychology Press.
Melnick, S. A., & Fiene, R. (1990). Assessing Parents' Attitudes Toward School Effectiveness.
Miskel, C., Fevurly, R., & Stewart, J. (1979). Organizational structures and processes, perceived school effectiveness, loyalty, and job satisfaction. Educational Administration Quarterly, 15, 97-118.
Mott, P. (1972). The characteristics of effective organizations. New York: Harper and Row.
Oldac, Y. I., & Kondakci, Y. (2019). Multilevel analysis of the relationship between school-level variables and student achievement. Educational Management Administration &         Leadership,      1-19, Doi:10.1177/1741143219827303.
Padilla, G., Guerra, F., & Zamora, R. (2020). Effective School Practices in Title I Schools Exceeding Educational Expectations (E 3). International Journal of Educational Reform, 29(2), 103-122, Doi: 10.1177/1056787919886582.
Pirhayati, S., Salehi, K., Farzad, V., MoghaddamZadeh, A., & HakimZadeh, R. (2020). Representation of factors, criteria and indicators of effective primary schools: a qualitative study. Journal of School Administration, 8(1), 162-190, Doi: 10.34785/J010.2020.315.
Pirhayati, S., Salehi, K., Farzad, V., MoghaddamZadeh, A., & HakimZadeh, R. (2019). Systematic Review of Effective Factors in Assessing Effective Primary Schools. Journal of Research in School and Virtual Learning, 7(1(25)), 47-58, Doi: 10.30473/etl.2019.6055.
Potberg, C. A. (2014). Factors contributing to school effectiveness in a disadvantaged community in the Western Cape: a case study. Doctoral dissertation, Cape Peninsula University of Technology.
Reise, S. P. (2012). The rediscovery of bifactor measurement models. Multivariate Behavioral Research, 47, 667–696. doi:10.1080/00273171.2012.715555.
Reise, S. P., Bonifay, W. E., & Haviland, M. G. (2013). Scoring and modeling psychological measures in the presence of multidimensionality. Journal of Personality Assessment, 95, 129–140. doi:10.1080/00223891.2012.725437.
Revilla, M. A., Saris, W. E., & Krosnick, J. A. (2014). Choosing the number of categories in agree–disagree scales. Sociological Methods & Research, 43(1), 73-97, Doi: 10.1177/0049124113509605.
Rosseel, Y. (2012). Lavaan: An R package for structural equation modeling and more. Version 0.5–12 (BETA). Journal of statistical software, 48(2), 1-36. http://www.jstatsoft.org/v48/i02/.
Sabar, N. (1994). Curriculum development at school level. International encyclopedia of education, supplement, 1, 12667-1272.
Sackney, L. (2007). History of the school effectiveness and improvement movement in Canada over the past 25 years. In International Handbook Effectiveness and Improvement (pp. 167-182). Springer Netherlands.
Salehi, K., & Golafshani, N. (2010). Commentary: Using Mixed Methods in Research Studies - an Opportunity with Its Challenges. International Journal of Multiple Research Approaches, 4, 186-191.
Sisman, M. (2011). The pursuit of excellence in education, effective schools. Ankara: Pegem A Publishing.
Sun, H., Creemers, B. P., & De Jong, R. (2007). Contextual factors and effective school improvement. School effectiveness and school improvement, 18(1), 93-122, Doi:10.1080/09243450601058287.
Team, R. D. C. (2019). R: A language and environment for statistical computing. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing; 2011. URL: https://www. R-project. org.[Google Scholar].
Tola, B. (2014). Effective School Evaluation Model: A Development Study. Journalof Modern Education Review, 4(9), 679–691. Doi: 10.15341/jmer (2155 7993)/09.04.2014/004.
Walker, W., Hughes, M., & Farquhar, R. (2018). Advancing education: school leadership in action. Routledge.
Watkins, M. W. (2017). The reliability of multidimensional neuropsychological measures: From alpha to omega. The Clinical Neuropsychologist, 31(6-7), 1113-1126.
Wimpelberg, R. K., Teddlie, C., & Stringfield, S. (1989). Sensitivity to context: The past and future of effective schools research. Educational Administration Quarterly,             25(1),   82-107,            Doi: 10.1177/0013161X89025001005.
Yong, A. G., & Pearce, S. (2013). A beginner’s guide to factor analysis: Focusing on exploratory factor analysis. Tutorials in quantitative methods for psychology, 9(2), 79-94.