واکاوی تجارب معلمان علوم در عبور دانش آموزان از فرهنگ بومی به فرهنگ علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف مقاله حاضر واکاوی تجارب معلمان علوم دوره متوسطه اول (معلمان علوم پایه هفتم، هشتم و نهم) درباره عبور دانش‌آموزان از فرهنگ بومی به فرهنگ علمی است. رویکرد تحقیق کیفی و پارادیم آن تفسیری مشارکتی است و از روش پدیدارنگاری تفسیری استفاده شده است. تعداد ده نفر از معلمان علوم به صورت هدفمند و با روش ملاکی تا حد اشباع داده­ها به عنوان مشارکت کننده انتخاب شدند. یافته­های تحقیق نشان داد که تجارب معلمان علوم در زمینه عبور دانش­آموزان از فرهنگ بومی به فرهنگ علمی شامل این مولفه­هاست؛ بحران فرهنگی معلمان بومی، باور به فرهنگی بودن علم، ارزش فرهنگ بومی، حل تعارضات دانش­آموزان در انتقال فرهنگی، آماده‌سازی دانش­آموزان برای تلفیق فرهنگ بومی و علمی که در پایان با ترسیم فضای نتیجه‌گیری الگویی برای تجارب معلمان در انتقال فرهنگ بومی به فرهنگ علمی ارایه شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Science Teachers’ Experience of the Transition from Indigenous Culture to Scientific Culture

نویسندگان [English]

  • rasoul saedi 1
  • mostafa ghadery 2
1 uok kurdestan
2 allamah university
چکیده [English]

The purpose of the present is analyzing the experience of science teachers at high school about students’ transition from indigenous culture to scientific culture. The paradigm of participatory interpretive research is qualitative research approach and the method of interpretive phenomenology has been used in research. For the research sample 10 science teachers were purposefully selected as participant using the criterion method the extant of data saturation. The finding showed that experience of teachers in combining scientific and cultural knowledge include the following component: cultural crisis of indigenous teachers, belief in the cultural nature of science, the value of indigenous culture, resolving students conflicts in cultural transfer, preparing students to integrate indigenous and scientific cultural. Finally the implications of the findings were offered to assist and enrich the experience of teachers for transition from indigenous culture to scientific culture. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: indigenous culture
  • scientific culture
  • science teachers
  • cultural transition
  • high school
ابراهیمی، زینب؛ مهرمحمدی، محمود؛ صادقی، علیرضا؛ نوروزی، امید. (1398). تبیین مفهوم کارآمدی فرهنگی معلمان در مواجهه با بسترهای دارای تنوع فرهنگی. پزوهش­های برنامه درسی، دوره نهم، شماره دوم، سال 1398.
ایمان، محمد تقی. (1391). فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی: انتشارات حوزه و دانشگاه.
آفتابی، پروین؛ علی اصغری، مجید؛ قادری، مصطفی، (1398)، طراحی الگوی دانش معلمان علوم تجربی متوسطه اول استان کردستان، تدریس پژوهی، شماره دوم، سال 1398.
بدریان، عابد؛ شکرباغی، اشرف سادات؛ اصفا، آرزو؛ عبدی نژاد، طالب، (1387)، اعتبار بخشی الگویی اثربخش برای انجام دادن فعالیت­های آزمایشگاهی در آموزش علوم تجربی دوره متوسطه، فصلنامه نوآوری آموزشی، شماره 28، سال هفتم.
ریگی، فاطمه؛ دیانی، محمد حسین، فتاحی، رحمت االه. (1398). پدیدارنگاری: روش کیفی در مطالعات قلمرو بازیابی اطلاعات، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، دوره سی، شماره دوم، تابستان 1398.
صالحی، زهرا؛ احمدپور، سپیده؛ باقری، عالیه، (1398). پژوهش محوری و صلاحیت­های حرفه­ای معلمان علوم تجربی، نخبگان علوم و مهندسی، دوره 4، شماره 1، ص 12-19.
قادری، مصطفی؛ کرمکار، سودا. (1392). برنامه­ی درسی و فرهنگ، تهران: انتشارات آوای نور.
قادری، مصطفی؛ کرمکار، سودا. (1393). مطالعه­ی فرهنگ علمی دانشآموزان براساس مدلهای یادگیری فرهنگی کاستا فلان در برنامه­ی درسی علوم ابتدایی، تدریس پژوهی، سال اول، شماره­ی دوم، (ص 66-79).
مهر، محمدی؛ نیک نام، زهرا. (1391). جهان‌بینی دانشآموزان ایرانی و نقش آنها در یادگیری علوم تجربی، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، سال هفتم، شماره ی 26، (ص 58-82). علوم ابتدای، تدریس پژوهی،سال اول،شماره ی دوم، (ص 66- 79).
یادگارزاده، غلامرضا، عسگری، اردشیر (1390)، ارزشیابی برنامه­ درسی علوم دوره ابتدایی براساس نظر معلمان و سرگروهای آموزشی استان همدان، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، 1390، سال ششم، شماره 23.
Aikenhead, G. S. (2001). Integrating western and Aboriginal science: cross-culture science teaching. Research in science education, 31(3), 337-355.
Archibald, J. (1995). Locally developed native studies curriculum: An historical and philosophical rational, In M. Battiste & J. Barman (EDs), first nation education in Canada: the circle unfold. Vancouver, BC: university of British Columbia press, pp. 288-31.
 Baker, D. (1997).A study of the effect of culture on the learning of science in non-western countries. Science and mathematics education center, 1-50.
Caker, M. (2008). Constructivist approach to learning in science and their implication for science pedagogy: A literature Review. International journal & science education, (1999).
Carter , L. (2007). Sociocultural influence on science education: innovation for contemporary time. Trescowthickschool of education, Australian catholic university, Australia.
Carter, L. & smith, C. (2003). Revisioning science education from a science studies and future perspective. Journal of future studies, 7(4), 45-54.
Coberen,W.W.,(1996). Cultural aspect of learning science. In K.
Costa, V.B.(1997).When science is anather world: Ralationship betweenword of family, friend school, and science. Science Educational, 79,313-333.
Ermine, W. (1998). Pedagogy from the ethos: An interview with elder ermine on language. In L.A. stiffarm (Ed), Aboriginal pedagogy (pp. 9-28). Saskatoon, Canada: university of Saskatchewan extension press.
Gay, L. R. & Airasian, P. (2003). Educational research: Competencies for analysis and application. Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall.
Jegede, O. (1995).Collateral learning and the eco-culture paradigm in science and mathematics educational in Africa. Studies in science education, 25, 97-137.
Ladson-Billings, G. (2014). Culturally relevant pedagogy 2.0: a.k.a. the remix. Harvard Educational Review, 84(1), 74-84.
Layton, D; Jenkins, E.Macgill.S; & Davey, A. (1993). Intraculate science? Driffield, East Yorkshire. UK: studies in Education.
Layton,D., Jenkins,E., Macgill, S.,& Davey, A.(1993). Inarticulate science? Driffield, East Yorkshir, UK: Studies in Education
Moule, J. (2012). Cultural competence: A primer for educators (international edition) (2nd ed.). United States: Wadsworth Cengage Learning.
Pomery,D.(1994). Science education and cultural diversity: Mapping the field. Study in Science Education, 24, 49-73.
Pretorius, S. G. (2012). The implications of teacher effectiveness requirements for initial teacher education reform. Journal of Social Sciences, 8(3), 310-317].
Simonelli, R.(1994). Sustainable science: A Look at science through historic eyes and through the eyes of indigenous people. Bulletin of science, technology & society, 14, 1-12.
Turnbull, D.(200). Mason, tricksters and cartographers: caparative studies in the sociology of scientific and indigenous knowledge.Amesterdom: Harwood Academic publisher.
Tyson, L. M. venville, G.J; Harrison, A.G; &treagust, D.F. (1997). A multidimensional framework for interpreting conceptual change event in the classroom. Science education. 81. 387-404.
Xenixmeyer, B&Carwford, A.(2011). Teaching science as a cultural way of knowing: merging authentic inquiry, nature of science, and multicultural strategies.