شناسایی ‌مؤلفه‌های شایستگی‌های مرتبط با فناوری برای برنامه درسی قصدشده رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان براساس TPACK

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

2 استادیار رشته مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار رشته مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبائی

4 مدیر گروه رشته مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

چکیده

مقاله حاضر با هدف شناسایی ‌مؤلفه‌های شایستگی‌های مرتبط با فناوری برای برنامه درسی قصد شده رشته آموزش ابتدایی براساس TPACK انجام شد. روش پژوهش سنتزپژوهی همراه با تحلیل محتوای قیاسی است. میدان آماری ، مقالات مرتبط بین سال‌های 2000 تا 2020 است. روش نمونه گیری هدفمند و تا مرحله اشباع ادامه یافت. ابزار گردآوری، فرم‌های فیش برداری است. اعتبار یافته‌ها با معیار باورپذیری تأیید و به روش حسابرسی اطمینان پذیری از یافته‌ها حاصل شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها به صورت کیفی با بکار بردن نظام مقوله  قیاسی و کدگذاری موضوعی انجام شد. بررسی نتایج نشان داد که مهم‌ترین ‌مؤلفه‌های شایستگی‌های مرتبط با فناوری برای برنامه درسی قصد شده رشته آموزش ابتدایی براساس TPACK، شامل 23 مؤلفه دانش فناوری، 16 ‌مؤلفه دانش محتوای فناوری، 18 ‌مؤلفه دانش پداگوژی فناوری و 19 ‌مؤلفه دانش محتوای پداگوژی فناوری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Competencies Components Related to Technology for Intended Curriculum of Primary Education Major based on the TPACK

نویسندگان [English]

  • fatollah koushki 1
  • Mahbobeh Khosravi 2
  • mostafa ghaderi 3
  • Alireza Sadeghi 4
1 Ph.D. student of curriculum studies at Allameh Tabataba’i University of Tehran
2 Assistant Professor of Curriculum Studies at Allameh Tabataba’i University
3 Associate Professor of the Curriculum Study at Allameh Tabataba’i University
4 The head of the Curriculum Studies Department of Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

The present study sought to identify competencies components related to technology for intended curriculum of primary education field of Teacher Training University based on TPACK. The research method is synthesis research with deductive content analysis. The statistical corpus of research is related articles published from 2000 to 2020. The method of sampling was purposeful, gradual and continued to point of saturation and fisheries forms were employed as the data collection tool. The validity of findings was confirmed by reliability criterion and reliability of findings was obtained by audit method. The qualitative data analysis was performed using deductive categorical system and thematic coding. The findings showed that most important competencies components related to technology for intended curriculum of primary education field are based on TPACK, includes 23 components of technology knowledge, 16 components of technology content knowledge, 18 components of technology pedagogy knowledge and 19 components of technology pedagogy content knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competency components
  • intended curriculum
  • primary education
  • Farhangian University
آیتی، محسن، عطاران، محمد و مهرمحمدی، محمود. (1386). الگوی تدوین برنامه‌های درسی مبتنی بر فاوا در تربیت معلم. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، سال اول، شماره 5، تابستان 1386، 80 - 55.
ادیب منش، مرزبان و احمدی، راضیه. (1390). مبانی فناوری برنامه درسی در دانشگاه فرهنگیان. مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی تربیت معلم ایران دانشگاه خوارزمی.
امام جمعه کاشان، طیبه و ملایی نژاد، اعظم. (1385). بررسی تطبیقی تلفیق فاوا در برنامه درسی چند کشور جهان و ارایه الگویی برای ایران. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، شماره 19، سال ششم، بهار 1386.
جاویدی، کرمت اله و رضایی، محمدجواد. (1396). بررسی تطبیقی برنامه درسی تربیت معلم در ایران، آلمان و ژاپن. اولین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، 1023- 1004.
دوانی، شیرین، امام جمعه، محمدرضا و احمدی، غلامعلی. (1392). بررسی و تدوین مهارت‌ها و صلاحیت‌های ICT  مورد نیاز معلمان در فرایند آموزش و یادگیری. دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، بهار و تابستان 1392، سال اول، شماره 1، 146 - 123.
سبحانی نژاد، مهدی و ملازهی، اسماء. (1391). بررسی ‌مؤلفه‌های مورد نیاز معلمان جهت کاربست فاوا در فرایند برنامه‌ریزی درسی مدارس. پژوهش در برنامه‌ریزی، سال نهم، دوره دوم، شماره 7 (پیاپی 34)، پاییز 1391.
سلیمان پور، جواد، خلخالی، علی و رعایت کننده فلاح، لیلا. (1389). تأثیر روش تدریس مبتنی بر فاوا در ایجاد یادگیری پایدار درس علوم تجربی سال سوم راهنمایی. فصلنامه فاوا در علوم تربیتی، سال اول، شماره دوم، زمستان 1389.
شهباز، سوزان، زمانی، عشرت و نصراصفهانی، احمدرضا. (1386). بررسی میزان دسترسی دبیران و بهره گیری آنان از فاوا در مدارس متوسطه شهر اصفهان. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، دوره 23، شماره 1 و 2، پاییز و زمستان 1386.
کوشکی، فتح اله، خسروی، محبوبه، قادری، مصطفی و صادقی، علیرضا. (1399). بررسی وضعیت موجود برنامه درسی قصد شده آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان از منظر دانش فن‌آوری براساس TPACK. فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی سال دهم، شماره چهارم، تابستان 1399، 65-45
لطفی، حسین، پاشا، رضا، پژومان، مجید و صادقی، عباس. (1396). نقش الگوی(TPACK)  در طراحی آموزشی محیط یادگیری الکترونیکی. فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، بهار 1396، دوره سوم، شماره 1/3، 117 – 129.
محمودی، مهدی. (۱۳۸۶). تأثیر فاوا در برنامه درسی. همایش فناوری آموزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
ملازهی، اسماء، رستمی نژاد، محمدعلی و کیخا، هما. (1396). بررسی میزان انطباق برنامه درسی جدید رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان با نیازهای فاوا دانشجو معلمان. اولین کنفرانس ملی فرصت‌ها و پیشرفت‌های فاوا (حوزه تخصصی: آموزش).
ملایی نژاد، اعظم و ذکاوتی، علی. (1387). بررسی تطبیقی نظام برنامه درسی تربیت معلم در کشورهای انگلستان، ژاپن، فرانسه، مالزی و ایران. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، تابستان 1387، شماره 26، 62 - 35.
ملکی، حسن و گرمابی، حسن علی. (1388). جایگاه و کاربرد فاوا در برنامه درسی دوره ابتدایی از نظر صاحب نظران و معلمان شهر تهران. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، شماره 31، سال هشتم، پاییز 1388.
منصوری، وحید، سالاری، مصطفی، دهقان زاده، حجت و گلشن آبادی، آسیه. (1394). صلاحیت‌های حرفه‌‌ای مورد نیاز معلمان برای کاربست فاوا در آموزش. همایش ملی مدیریت و آموزش، دانشگاه ملایر.
مهرمحمدی، محمود. (1383). بازاندیشی مفهوم و مدلول انقلاب آموزشی در عصر اطلاعات و ارتباطات. تهران: نشر آییژ.
نوروزی، معصومه، زندی، فرامک و موسی مدنی، فریبرز. (1387). رتبه بندی روش‌های کاربرد فاوا در فرایند یاددهی- یادگیری مدارس. فصلنامه  نوآوری‌های آموزشی، 7 (26)، 34-9.
Agyei, D. D., & Voogt, J. (2012). Developing technological pedagogical content knowledge in pre-service mathematics teachers through collaborative design. Australasian Journal of Educational Technology, 2012, 28(4), 547-564.
Akyuz, D. (2018). Measuring technological pedagogical content knowledge through performance assessment. Computers & Education, 125 (2018), 212-225.
Alexander, T .(2003). ICT in Education. DECD.
Barrett, D., & Green, K., (2009). Pedagogical Content Knowledge As a Foundation for an Interdisciplinary Graduate Program. Science educator, 18(1), 17-28.
Earle, R. S. (2002). The integration of instructional technology into public education: Promises and challenges. IT Magazine, 42(1), 5-13.
Ersanli, C. Y. (2016). Improving Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) of Pre-Service English Language Teachers. International Education Studies; Vol. 9, No. 5, Published by Canadian Center of Science and Education.
Falun, M., Karun, Y., Brown, T., & Sharon, F. (2011). E-learning standards. (Translation: Bagheri, F.). Development of Smart Schools.
Goradia, T. (2018). Role of Educational Technologies Utilizing the TPACK Framework and 21st Century Pedagogies: Academics’ Perspectives. IAFOR Journal of Education, Volume 6 , Issue 3 , Winter.
Gur, H. & Karamete, A. (2015). A Short review of TPACK for Teacher education. Educational Research and Reviews. 10 April, 10 (7), 777- 789.
Guzman, A., & Nussbaum, M. (2009). Teaching competencies for technology integration in the classroom. Journal of Computer Assisted Learning, 25(5), 453– 469.
Handal, B., Campbell, C., Cavanagh, M., Petocz, P., & Kelly, N. (2013). Technological pedagogical content knowledge of secondary mathematics teachers. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 13(1), 22-40.
Harris, J. B., Mishra, P., & Koehler, M. J. (2007). Teachers Technological pedagogical content knowledge: Curriculum based technology integration reframed. Paper presented at the  Annual Meeting of the American Educational Research Association.
Hricko, M. (2008). Blogs. In L. A. Tomei (Ed.), Encyclopedia of Information Technology Curriculum Integration. London: Information Science Reference.
Kanna, E., & Gillis, L. (2009). Virtual schooling: A guide to optimizing your childs  education.
Kearsley, G. (2000). On line education, learning and teaching in cyberspace. Mary Nvel.
Koehler, M. J., & Mishra, P. (2005). What happens when teachers design educational technology? The development of technological pedagogical content knowledge. Journal of Educational Computing Research , 32(2), 131-152.
Koehler, M. J., & Mishra, P. (2008). Introducing technological pedagogical content knowledge. In AACTE Committee on Innovation and Technology (Eds). Handbook of technological pedagogical content knowledge for educators ,3-29. New York: Routledge
Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60- 70.
Koh, J. H. L. , & Chai, C. S. (2016). Seven design frames that teachers use when considering technological pedagogical content knowledge. Computers & Education, 102 (2016), 244-257.      
Liang, J. C., Chai, C. S., Koh, J. H. L., Yang, C.J., & Tsai, C. C. (2013). Surveying in-service preschool teachers technological pedagogical content knowledge. Australasian Journal of Educational Technology, 2013, 29(4), 581- 594.
Mishra, P. & Koehler, M. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.
Mishra, P., & Koehler, M. J.  (2007). What is technological pedagogical content knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60–70.
Nelson, M. J., Voithofer, R., & Cheng, S. L. (2019). Mediating factors that influence the technology integration practices of teacher educators. Computers & Education, 128, 330-344.
Niess, M. L. (2005). Preparing teachers to teach science and mathematics with technology: Developing a technology pedagogical content knowledge. Teaching and Teacher Education, 21, 509-523.
Pierson, M. E. (2001). Technology integration practices as a function of pedagogical expertise. Journal of Research on Computing in Education, 33(4), 413-429.
Polly,  D. , Mims, C. , Shepherd, C. E., & Inan, F. (2010). Evidence of impact: transforming teacher education with preparing tomorrow steachers to teach with technology. Teaching and Teacher Education, 26, 863–870.
Porter, J. (2000). First steps in organizing ICT in the primary classroom From the book teaching and learning with ICT in the primary achool. USA: Rutledge Falmer.
Resta, P. E. D. (2002). Information and communication technologies in teacher. education: A planning guide. UNESCO, Division of Higher Education. Paris, France.
Sahin, I. (2011). Development of survey of technological pedagogical and content knowledge (TPACK). Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(1), 97-105.
Sanchez, A. B., Marcos, J. J. M., Gonzales, M., & GuanLin, H. (2012). In service teachers attitudes towards the use of ICT in the classroom. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 46, 1358–1364.
Schmidt. D. A. (2010). Technological pedagogical content knowledge (TPACK): The Development and Validation of an Assessment Instrument for Preserve Teachers. Iowa State University.
Schmidt, D. A., Baran, E., Thompson, A. D., Mishra, P., Koehler, M. J., & Shin, T. S. (2009). Technological pedagogical content knowledge. Journal of Research on Technology in Education, 42(2), 123-149.
Shin, T., Koehler, M. J., Mishra, P. Schmidt, D., Baran, E., & Thompson, A. (2009). Changing Technological pedagogical content knowledge through course experiences. Paper presented at the International Conference of the Society for the Information and Technology & Teacher Education.    
Shulman, L. (1987). Knowledge and teaching: foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57 (1), 1–22.
UNESCO Report. (2011). ICT competency framework for teacher. Retrived May 6, 2012 from. http//unecdoc.org.
Valtonen, T. , Sointu, E., Kukkonen, J., Kontkanen, S., Lambert, M. C., & Siegl, K. M. (2017). TPACK updated to measure pre-service teachers’ twenty-first century skills. Australasian Journal of Educational Technology, 33(3).
Yousef Mai, M., & Hamzah, M. (2016). Primary Science Teachers’ Perceptions of Technological Pedagogical and Content Knowledge In Malaysia. European Journal of Social Sciences Education and Research, January-April  Volume 3, Issue 2.