بررسی تأثیر آموزش هنر با رویکرد تربیت هنری بر علاقه به درس هنر و عشق به‌یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی، دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد اردکان

چکیده

تربیت هنری به عنوان یکی از کارکردهای اساسیِ نظام آموزشی است. این در حالی است که امروزه هنر، در برنامه های درسی ایران از جایگاه مناسبی برخوردار نیست و تربیت هنری جدی گرفته نمی‌شود. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش هنر با رویکرد تربیت هنری بر علاقه به درس هنر و عشق به یادگیری در دانش‌آموزان انجام شد. جامعه پژوهش، دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر یزد و نمونه شامل 44 نفر در دو گروه 22 نفره از دانش آموزان بودند که به روش نمونه گیری تصادفی جایگزینی انتخاب شدند. از پرسشنامه‌های علاقه به درس و عشق به یادگیری جهت گردآوری داده‌ها استفاده گردید. پایایی پرسشنامه‌ها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب93/0 و 76/0 بدست آمد. نتایج نیز نشان داد که آموزش هنر با رویکرد تربیت هنری باعث افزایش علاقه به درس هنر در دانش آموزان شده و همچنین تأثیر معناداری در عشق به یادگیری آنان داشته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Arts Education with Artistic Education Approach on Interest in Arts and Love of Learning

نویسندگان [English]

  • meimanat abedini baltork 1
  • molokeh rezaei 2
1 Assistant Professor and faculty member, Phd in Curriculum Studies, Department of Education,University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
2 Student of Islamic Azad University, Ardakan Branch, Yazd, Iran
چکیده [English]

Art education is one of the basic functions of the educational system. However, today, art doesn’t have a proper place in Iranian curricula and art education is not taken seriously. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effects of arts education on artistic education approach to interest in arts and love of learning in students. The study population consisted of 44 elementary school male students in Yazd (Iran) and the final sample included 44 students divided into two groups of 22 students who were selected by alternative random sampling. The questionnaires of interest in lesson (CIS) and love of learning were employed to collect the data. The reliabilities of the questionnaires were 0.93 and 0.76 which were calculated based on Cronbach's alpha coefficient. The results also showed that art education with the approach of artistic education increased the interest in art lesson in students and also had a significant effect on their love of learning.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • art education
  • learning
  • interest in the lesson
  • love to learn
اسمیت، ادوارد لوسی (1396). جهانی شدن و هنر جدید. ترجمه: علیرضا سمیع آذر. تهران: نظر.
بیابانگرد، اسماعیل (1387). روش‌های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: دوران
پاکباز، روبین (1387). دایره المعارف هنر (چاپ هفتم). تهران: فرهنگ معاصر.
زمانی دارانی، فاطمه (1395). بررسی مشکلات و محدودیت‌های درس هنر دوره متوسطه اول از دیدگاه معلمان شهرستان فریدن. سومین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران. تهران: موسسه پژوهشی مدیریت مدبر.
سورتیجی اوکرکایی، علی اصغر و رستگار نژاد، حسن (1390). رابطه آموزش هنر با رویکرد تربیت هنری و خلاقیت دانش‌آموزان پایه پنجم دبستان‌های ایران در سال تحصیلی 88-1387. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی.1 (3): 27-1.
شاه محمدی، انور (1390). در آمدی بر نقش هنر در مدارس. تهران: پیام نور.
صابری، رضا؛ کیذوری، امیرحسین؛ محبی امین، سکینه و پورکریمی هاوشکی، مجتبی (1394). طراحی الگوی برنامه درسی هنر آموزش‌های عمومی (ابتدایی و متوسطه اول). مطالعات برنامه‌درسی. 10 (39): 154-133.
غفاری، خلیل؛ کاظم پور، اسماعیل و اوقافی همدانی، مریم (1396). تأثیر برنامهدرسی آموزش هنر دیسیپلین محور بر تربیت هنری دانش‌آموزان دوره ابتدایی. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی. 52: 110-98.
فلاحتی، ز (1391). اثر آموزش هنرهای محیط زیست بر خلاقیت مدارس ابتدایی (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). تهران: دانشگاه تهران.
فلاحی، ویدا؛ صفری، یحیی و یوسف فرحنک، ماندانا (1390). تأثیر آموزش با رویکرد تربیت هنری بر فعالیت‌های هنری و مهارت‌های فرایندی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی. نوآوری‌های آموزشی. 10 (39): 101- 118.
فیروزی، محمد؛ سیفی، محمد؛ حسینی مهر، علی و فقیهی، علیرضا (1397). جایگاه محورهای تربیت هنری، ساختار محتوایی و الگوی سه وجهی برنامه‌درسی در کتاب‌های درسی فرهنگ و هنر دوره اول متوسطه. نظریه و عمل در برنامه درسی. 6 (11): 66-31.
گرمابی، حسنعلی؛ ملکی، حسن؛ بهشتی، سعید و افهمی، رضا (1394). بازشناسی مؤلفه‌های زیبایی شناسی و هنر برای برنامه‌درسی از منظر منابع مکتوب و دیدگاه صاحب نظران. مطالعات برنامه‌درسی. 10 (39): 70-49.
محمد پور، آیت الله (1382). آموزش هنر در مدارس دوره ابتدایی. تهران: منادی تربیت.
مهدیزاده تهرانی، آیدین؛ عصاره، علیرضا؛ مهرمحمدی، محمود و امام جمعه، محمد رضا (1397). طراحی الگوی نظام دستیابی به صلاحیت‌های مورد انتظار معلمان هنر (دوره‌های ابتدایی و اول متوسطه) در دوره کارشناسی آموزش هنر. مطالعات برنامه‌درسی ایران.13 (50): 138-107.
مهرمحمدی، محمود و کیان، مرجان (1399). برنامه‌درسی و آموزش هنر در مدارس. تهران: سمت.
مهرمحمدی، محمود (1383). آموزش عمومی هنر، چیستی، چرایی، چگونگی (چاپ دوم). تهران: مدرسه.
نبوی، سید صادق (1392). نقش هنر در پرورش خلاقیت و ارتقای سلامت روانی دانش‌آموزان. رشد آموزش هنر. 7 (4): 15-10.
Adams, Kelley W. (2008). The Relationship Between Art Education and Student Achievement in Elementary Schools (Doctiral, Study). USA: College of Education Walden University.
Anttila, E. (2018). Art education promotes the development of the child and society. Teok-sessa M. Matthes, L. Pulkkinen, C. Clouder & B. Heys (toim.), Improving the quality of childhood in Europe, 60-72.
Arslan, A. A. (2014). A study into the effects of art education on children at the socialisation process. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 4114-4118.
Barnes, Stuart J. & Vidgen, Richard T. (2002). An Integrative Approach Research.vol.3.to the Assesment of E-Commerce Quality. Journal of Electronic commerce. 3 (3): 114-127.
Berenato, C. (2008). A Historical analysis of the influence of john Dewey's educational philosophy on the Barnes foundations art educational experience. Unpublished Doctoral Dissertation, Denver: Saint Joseph's University Denver.
Bowen, D. H., & Kisida, B. (2019). Investigating causal effects of arts education experiences: Experimental evidence from Houston’s Arts Access Initiative. Houston Education Research Consortium Research Report for the Houston Independent School District. 7 (4), 1-28.
Brown K (2017). The Power of ART to Engage. Clemson, C: National Dropout Prevention Center/Network
Conkey, A. A., & Green, M. (2018). Using Place-Based Art Education to Engage Students in Learning about Food Webs. Journal of Instructional Pedagogies, 21,1-18
Curry R.C. (2018).  Quantitatively Measuring the Effectiveness of Arts Integration on Student Achievement.Delta State University
Grierson, EM. (2011). Art and creativity in the global economies of education, Educational Philosophy and Theory.43 (4), 336-350
Irwin, M.R. (2016). Arts Shoved Aside: Changing Art Practices in Schools since the Introduction of National Standards. International Journal of Art & Design Education. https://doi. org/10. 1111 /jade.12096
Jarrah, A. M., Khasawneh, O. M., & Wardat, Y. (2020). Implementing pragmatism and John Dewey's educational philosophy in Emirati elementary schools: case of mathematics and science teachers. International Journal of Education Economics and Development, 11 (1), 58-75.
Lloyd K. (2017). Benefits of Art Education: A Review of the Literature. Scholarship and Engagement in Education.1 (1):1-21
Ozalp, H. K. (2018). Perception of Elementary Education and Art Education Teacher Candidates towards the Aesthetic Concept. Universal Journal of Educational Research, 6 (10), 2187-2198.
Paris, S. (2003).The role of self-regulated learning in contextual teaching: principal and practices for teacher preparation, office of educational re-search and improvement (Ed), Washington DC
Perso T, Nutton G, Fraser J, Silburn SR & Tait A (2011).The Arts’ in education: A review of arts in schools and arts-based teaching models that improve school engagement. academic, social and cultural learning. Darwin: Menzies School of Health Research
Peterson C, Seligman MEP. (2004). Character strengths and virtues: A handbook and classification. New York: Oxford University Press
Smorti M. (2014).Sensation seeking and self-efficacy effect on adolescent's risky driving and substance abuse. Procedia Soc Behav Sci.140:638- 42.
Toku, M. (2012). The Role of Art Education as an Independent and Interrelated Subject: Facing the Crisis of Art Education in Japan, California State University, Chico
Tucker, S. D. (2017). The Effects of Arts Integration on Literacy Comprehension Achievement. (Doctoral dissertation). Carolina: University of South Carolina
Ulger K. (2019).Comparing the effects of art education and science education on creative thinking in high school students. Arts Education Policy Review. 120, 2 :57-79
Wilson, K. T. (2007). Music and Arts education: its effect on brain development and academic achievement, from jstor database
York viney, S. A. (2007). An Examination of the Effectiveness of Arts Integration in Education on Student Achievement, Creativity and Self Perception, Unpublished Doctoral Dissertation: Mary wood University.
Zuhkhriyan Z, Punaji S & Dedi K (2019).The Effect of Art-Based Learning to Improve Teaching Effectiveness in Pre-Service Teachers. Journal for the Education of Gifted Young Scientists. 7 (3):579-592