نویسنده = میثم غلام پور
تبیین تربیت هنری از دیدگاه دیویی و بررسی انتقادی آن از منظر آراء اندیشمندان

دوره 16، شماره 60، خرداد 1400، صفحه 7-36

میثم غلام پور؛ محمود مهرمحمدی؛ نسرین اوضاعی


مؤلفه های اخلاق حرفه ای معلمان: مرور سیستماتیک براساس مدل رایت

دوره 15، شماره 58، آذر 1399، صفحه 145-174

میثم غلام پور؛ هادی پورشافعی؛ مقصود فراستخواه؛ محسن آیتی