مؤلفه های اخلاق حرفه ای معلمان: مرور سیستماتیک براساس مدل رایت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 گروه علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 گروه برنامه ریزی آموزش عالی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

4 گروه علوم تربیتی دانشگاه بیرجند

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی مؤلفه­های اخلاق حرفه­ای معلمان است. رویکرد مقاله کیفی و روش آن مرور سیستماتیک براساس مدل رایت و همکاران (2007) است. جامعه پژوهش، متشکل از 623 مقاله درباره مؤلفه­های اخلاق حرفه­ای معلمان است که بین سال‌های 2000 تا 2020 میلادی در مجلات علمی معتبر ارائه شده­اند. نمونه پژوهش شامل 29 مقاله است که به صورت هدفمند جمع آوری و بر اساس پایش موضوعی داده­ها انتخاب شده­اند. داده­های مقاله از تحلیل کیفی اسناد مورد مطالعه، گردآوری شده­اند. بر اساس تجزیه و تحلیل داده­ها، مؤلفه­های اخلاق حرفه­ای معلمان در 4 بُعد و 14عامل طبقه­بندی شدند. این ابعاد شامل بُعدفردی (مشتمل بر؛ شخصیتی، مهارت­های ادراکی، تعهد دینی و آراستگی‏ظاهری)، بُعد سازمانی (مشتمل بر؛ تعهد، توسعه حرفه­ای و ارتباطات)، بُعد اجتماعی (مشتمل بر؛ ارزش­های اجتماعی و مناسبات اجتماعی) و بعد فرآیند یاددهی و یادگیری (مشتمل بر؛ رعایت قوانین آموزشی، محتوا، تدریس، ارزشیابی و پژوهش) می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Components of Teachers’ Professional Ethics: A Systematic Review Based on Wright’s Model

نویسندگان [English]

  • Meysam Gholampour 1
  • hadi pourshafei 2
  • Maghsoud Farasatkhah 3
  • mohsen Ayati 4
1 Faculty of Education and Psychology, University of Birjand, Birjand, Iran
2 Department of Educational Sciences, Birjand University, Birjand, Iran
3 Higher Education Planning Group, Higher Education Research and Planning Institute.
4 Department of Educational Sciences, Birjand University
چکیده [English]

the aim of present research is to analyze the components of teachers’ professional Ethics. approach of the present research is of descriptive and its method is systematic review on the Wright and colleague model (2007). The population consists of 623 articles about components of professional ethic of teachers, have been presented in valid scientific magazines between 2000 and 2020. Sample of the research is 29 articles, have been collected systematically and have been chosen by thematic monitoring of data. Based on data analysis, components of professional ethic of teachers were classified on 4 dimensions and in 14 factors. These dimensions include an individual dimension (consists of personality factors, perceptive skills, religious commitment and neatness in terms of one’s appearance), organizational dimension (consists of commitment, professional development and communication), social dimension (consists of social values and social relations) and teaching and learning process (consists of observing the educational rules, teaching content, method of teaching, assessment and research).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Components
  • Professional ethics
  • Teachers
  • Systematic Review
اسفندیاری مقدم، علیرضا و حسنلو، سکینه (1389). دیدگاه اعضای انجمن کتابداری و اطلاع­رسانی ایران نسبت به اصول اخلاق حرفه­ای کتابداری. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، (1و2)، 48.
ایمانی­پور، معصومه (1391). اصول اخلاق حرفه­ای در آموزش. اخلاق و تاریخ پزشکی، 5 (6)، 27-41.
بادله، علیرضا و ساکی، رضا (1397). دیدگاه­های دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان درباره اخلاق آموزشی در محیط­های علمی. مجله اخلاق زیستی، 8 (27)، 7-18.
حاج­خزینه، مجتبی (1395). ارزیابی اخلاق حرفه­ای و مؤلفه­های آن در میان مدارس ابتدایی پسرانه دولتی در شهر تهران. اخلاق، 6 (22)، 131-163.
حسن­پور، اکبر، نظری، کامران و اکبری، پیمان (1397). طراحیمدلعواملمؤثربراخلاقحرفه­ایتدریس. جامعه­شناسی آموزش و پرورش، 6، 87-101.
خاکپور، عباس و درویشی، حسین (1395). نقش اخلاق حرفه­ای معلمان در تقویت انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان. تدریس پژوهی، 4 (3)، 47-62.
سبحانی­نژاد، مهدی، نجفی، حسن، جعفری هرندی، رضا و فرمیهنی فراهانی، محسن (1393). مؤلفه­های اخلاق حرفه­ای تدریس از دیدگاه دانشجویان: دانشگاه علوم پزشکی قم. راهبرد آموزش در علوم پزشکی، 7 (6)، 399-403.
عزیزی، نعمت اله (1389). اخلاق حرفه­ای در آموزش عالی تاملی بر راهبردهای بهبود استانداردهای اخلاقی در آموزش­های دانشگاهی. راهبرد فرهنگ، 8 و 9 : 173-201.
فرامرزقراملکی، احد (1388). درآمدی بر اخلاق حرفه­ای. تهران: انتشارات سرآمد .
قائمی، مهناز و شریعتمداری، مهدی (1396). رابطه اخلاق حرفه­ای با اعتماد آفرینی در میان اعضای هیئت علمی. اخلاق در علوم و فناوری، 12 (4)، 1-10.
قنبرپور، امیر، عباسیان، حسین، آراسته، حمیدرضا و نوابراهیم، عبدالرحیم (1398). طراحی الگوی اخلاق حرفه­ای معلمان: یک مطالعه آمیخته. نوآوری­های آموزشی، 18 (69)، 33-60
محمدداودی، امیرحسین و بهادری، سعید (1396). تعیین عوامل مؤثر بر اثربخشی اخلاق حرفه­ای از دیدگاه معلمان استان قم. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 8 (3)، 165-186.
مطلبی­فرد، علیرضا، نوه ابراهیم، عبدالرحیم و محسن­زاده، ابراهیم (1390). بررسی و شناسایی نشانگرهای حرفه­ای و اخلاقی در آموزش و تدریس. اخلاق در علوم و فناوری، 6 (4)، 1-9.
مقیمی خراسانی، علیه (1394). رابطه اخلاق کار و خلاقیت کارکنان. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 10 (3)، 85-92.
میرطاهری، لیلا، جمالی، اختر و آراسته، حمیدرضا (1394). بررسی حیطه­ها و مؤلفه­های اصلی توسعه و بالندگی اخلاق حرفه‏ای اعضای هیئت علمی دانشگاه­ها و مقایسه آن با وضع مطلوب. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 2 (4)، 101-126.
میرکمالی، محمد و حاج­خزینه، مجتبی (1397). ارائۀالگویاخلاقحرفهایبرایمعلمانمدارسابتداییمطالعۀ موردیمعلمانمدارسابتداییپسرانۀدولتیدرشهرتهران. فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 5 (14)، 9-30.
نصیری ولیک نبی، فخرالسادات و نویدی، پرویز (1395). رابطه بین اخلاق حرفه­ای و چابکی سازمان: نقش میانجی توانمندسازی شناختی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 12 (2)، 61-69.
نعمتی، محمدعلی و محسنی، هدی سادات (1389). اخلاق در آموزش عالی :مولفه­ها ، الزامات و راهبردها . فصلنامه راهبرد، 63،9-46.
Akcamete, G., Kayhan, N. & Yildirim, A. E. S. (2017). Scale of professional ethics for individuals working in the field of special education: validity and reliability study. Cypriot Journal of Educational Science. 12 (4), 202-217.
Al-Hothali, H. M. (2018). Ethics of the Teaching Profession among Secondary School Teachers from School Leaders Perspective in Riyadh. International Education Studies. 11 (9), 47-63.
Ashraf, H., Kafi, Z. & Saeedan, A. (2018). A Correlational Study: Code of Ethics in testing and EFL Instructors' Professional Behavior. International Journal of Instruction, 11 (1), 283-294.
Boland, A., Cherry, M., Dickson, R. (2014). Doing a systematic review: a student’s guide. London: Sage.
Boon, H. (2011). Raising the Bar: Ethics Education for Quality Teachers. Australian Journal of Teacher Education, 36 (7), 104-121.
Boon, H., Maxwell, B. (2016). Ethics Education in Australian Preservice Teacher Programs: A Hidden Imperative?. Australian Journal of Teacher Education, 41 (5), 1-20.
Bullough, R. V. (2011). Ethical and moral matters in teaching and teacher education. Teaching and Teacher Education, 27 (1), 21-28.
Chapman, A., Forster, D., & Buchanan, R. (2013). "The Moral Imagination in Pre-service Teachers’ Ethical Reasoning". Australian Journal of Teacher Education, 38 (5), 131-143.
Dağ, N., & Arslantaş, H, A. (2015). Reasons Preventing Teachers from Acting within the Framework of Ethical Principles. International Journal of Instruction, 8 (2), 33- 44.
Davenport, M., Thompson, J. R., & Templeton, N. R. (2015). The Teaching of the Code of Ethics and Standard Practices for Texas Educator Preparation Programs. NCPEA International Journal of Educational Leadership Preparation, 10 (2), 82-95.
Fisher, Y. (2013). Exploration of values: Israeli teachers’ professional Ethics. Soc Psychol Educ, 16, 297–315.
Forster, D. J. (2012). Codes of Ethics in Australian Education: Towards a National Perspective. Australian Journal of Teacher Education, 37 (9), 1-17.
Freeman, N. K. (2000). Professional Ethics: A Cornerstone of Teachers’ Preservice Curriculum. Action in Teacher Education, 22 (3), 12-18.
Gottfried, K. M., & Aprix, A. D. (2006). Ethics for Academics. The International Journal Social Work Education, 25 (3), 225-244.
Kocabas, I., Karakose, T. (2009). Ethics in school administration. African Journal of Business Management, 3 (4), 126-130.
Macdonald, D. B., Patman, R. G., Mason-Parker, B. (2007). The Ethic of foreign policy. Burlington: Ashgate Publishing, P. 26.
Maxwell, B., & Schwimmer, M. (2016). Seeking the elusive ethical base of teacher professionalism in Canadian codes of ethics. Teaching and Teacher Education, 59, 468-480
Moffet, J. (2015). Twelve tips for “flipping” the classroom. Medical Teacher, 37 (4), 331-336.
Morris, L., Wood, G. (2013). A model of organizational ethics education. Journal of European Business Review, 23 (3), 274-286.
Ngang, T. K,. Chan, T. (2015.) The Importance of Ethics, Moral and Professional Skills of NoviceTeachers. 6th World conference on Psychology Counseling and Guidance, 14 – 16
Okoli, C., & Schabram, K. (2010). A guide to conducting a systematic literature review of information systems research. Retrieved October 2, 2014, from http://sprouts.aisnet.org/10-26.
Pantic, N. & Wubbels, T. (2012). Teachers Moral Values and their Interpersonal Relationships with Students and Cultural Competence. Teaching and Teacher Education, 28, 451-460.
Pinar, I. (2002). Research for academician value ethics: Saint Louis University. Journal of Business Ethics, 43 (13), 23-32.
Prashar, A. (2015). Assessing the flipped classroom in operations management: A pilot study. Journal of Education for Business, 90 (3), 126-38.
Rissanen, I., Kuusisto, E., Hanhimäki, E., & Tirri, K. (2018). The implications of teachers’ implicit theories for moral education: A case study from Finland. Journal of Moral Education; 47 (1), 63-77.
Robert, V., Bullough, J. R. (2011). Ethical and moral matters in teaching and teacher educationq. Teaching and Teacher Education, 27, 21-28.
Sanger, M. N. (2008). What we need to prepare teachers for the moral nature of their work. Journal of Curriculum Studies, 40, 169–185.
Scott, W. (2012). Theory of financial accounting. (Translated by Ali Parsaeean). Tehran: Terme.
Seghedin, E. (2012). Communication – the main component of teaching competence. International Conference on Education and Educational Psychology, 350-358.
Shapira - Lishchinsky, o. (2019). The implicit meaning of TIMSS: Exploring ethics in teachers’ practice. Teaching and Teacher Education, 79 (1), 188 -197.
Shapira, O. (2013). Team-based Simulations: Learning Ethical Conduct in Teacher Trainee Programs. Teaching and Teacher Education, 33, 1-12.
Shapira-Lishchinsky, O. (2020). A Multinational Study of Teachers’ Codes of Ethics: Attitudes of Educational Leaders. NASSP Bulletin, 140 (1), 5-19.
Soleimani, N., & Lovat, T. (2019). The cultural and religious underpinnings of moral teaching according to English language teachers’ perceptions: a case study from Iran. Journal of Beliefs & Values, 40 (4), 477-489.
ÜNLÜ, M. (2018). An evaluation of occupational ethical values of geography teacher candidates in Turkey. Educational Research and Reviews, 13 (2), 68-73.
Wines, W. A. (2008). Seven pillars of business ethics: towards a comprehensive framework. Journal of Business Ethics, 79 (4), 483-499.
Yıldız, M. L., Eti, I. & Ercan Gegez, A. (2013). Perceived Academic Code of Ethics:A Research on Turkish Academics. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 99 , 282 – 293.
Zhaolin, j. (2017). Teacher Conduct: A Survey on Professional Ethics among Chinese Kindergarten Teachers. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 16 (9), 98-113.