تبیین تربیت هنری از دیدگاه دیویی و بررسی انتقادی آن از منظر آراء اندیشمندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

مقاله حاضر با هدف تحلیل و بررسی انتقادی تربیت هنری از دیدگاه جان دیویی انجام گرفته است. برای تحقق این هدف از روش پژوهش کاوشگری فلسفی انتقادی استفاده شده است. جامعه آماری در برگیرنده کلیه منابع اعم از کتاب­ها، مقالات، مطالعات و پژوهش­های مرتبط با موضوع بوده است. نمونه پژوهش به صورت هدفمند انتخاب شدند. داده­های مورد نظر از طریق سیاهه یادداشت برداری گردآوری و اطلاعات به روش کلامی، تصویری و استنتاج منطقی تحلیل شد. در ادامه دیدگاه دیویی با توجه به آرای تربیتی آیزنر،گرین و علامه جعفری مورد بررسی انتقادی قرار گرفت. براساس یافته­های پژوهش، تربیت‏هنری و زیباشناسانه از دیدگاه دیویی مبتنی بر تجارب زیباشناسانه، هدف تربیت هنری توانمندی در کسب تجارب زیباشناسانه، محتوا تجربه­محور، روش تربیت حل­مسئله و با توجه به روحیه کاوشگری و ارزشیابی به صورت فرآیندی می­باشد. در نهایت براساس بررسی انتقادی انجام شده تربیت هنری دیویی از تأثر زیباشناسی قابل توجهی برخوردار است؛ اما از منظر محتوای زیبایی­شناسی از شرایط مساعد برخوردار نیست.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Art Education from Dewey's Point of View and a Critical Study of from the Scholars’ Perspectives

نویسندگان [English]

  • Meysam Gholampour 1
  • mahmood mehrmohammadi 2
  • nasrin Ozayi 3
1 Faculty of Education and Psychology, University of Birjand, Birjand, Iran
2 Educational Science Department, Human Sciences Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Tarbiat Dabir Shahid Rajaei University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study aims to critically analyze and study artistic education with regard to the ideas presented by John Dewey. To this aim, the research method of critical philosophical exploration were employed and the target corpus included all sources including books, articles, and research studies related to the presented subject. The research samples were purposefully selected and the data were gathered through a list of collected notes and information which were later analyzed by verbal, visual and logical inference. Dewey's point of view was critically examined according to the educational viewpoints of Eisner, Greene and Allameh Jafari. According to the research findings, artistic education and aesthetics in ideas of Dewey is based on the aesthetic experiences, with a purpose of artistic education to gain the capacity to achieve aesthetic experiences, experience-based content, and problem-solving training method and also based on an attitude to explore and its evaluation is process based. Aesthetics is something that we can experience, and Dewey’s artistic education involves several implications for education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artistic Education
  • Aesthetics
  • Education
  • Dewey
آذرامامی، پری(1394). بررسی نسبت هنر و تجربه در اندیشه دیویی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر.
پورحسینی، محمد، سجادی، سیدمهدی و ایمانی، محسن (1393). تبیین دلالت­های دیدگاه جان دیویی در خصوص هنر و زیبایی شناسی برای فرایند تدریس و یادگیری. فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 2(7)، 83-100.
جاویدی کلاته، طاهره، عبدلی، افسانه (1396). زیبایی شناسی و هنر از دیدگاه ماکسین گرین و اشارات تربیتی آن. فصلنامه رویکردهای نوین آموزشی، 12(2)، 45-21.
جعفری، محمدتقی(1390).  ارکان تعلیم و تربیت. چاپ سوم، تهران: مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری.
جعفری، محمدتقی(1394). زیبایی و هنر از دیدگاه اسلام. چاپ نهم، تهران: مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری.
حسینی، محمدحسین، مهرمحمدی، محمود، حاج حسین­نژاد، غلامرضا و سلسبیلی، نادر(1394). تحلیل انتقادی الگوهای تغییر برنامه درسی. پژوهش­نامه انتقادی متون و برنامه­های علوم انسانی، 15(4)، 199-235
خرقانی، حسن(1391). قرآن و زیبایی شناسی. مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
دیویی، جان(1395). هنر به منزله تجربه. ترجمه: مسعود علیا. نشر ققنوس.
رجایی، حمید(1387). زیبایی و زیبایی شناسی، مجله هنر دینی، 1(1)، 80-55.
شمشیری، بابک و جوادی نیکو، محمد(1391). نقد و بررسی مفهوم­پردازی ارزش از منظر پراگماتیسم دیویی و دلالت‏های تربیتی آن. معرفت، 21(179)، 105-116.
شوبرت، ادموند سی(1387). روش شناسی مطالعات برنامه درسی. ترجمه محمود مهرمحمدی. تهران: انتشارات سمت و پژوهشگاه مطالعات تعلیم و تربیت.
علیق، محمدمحسن(1390). تبیین دیدگاه های زیبایی شناختی ابوحیان توحیدی در تعلیم و تربیت و نقد آرای زیبایی شناختی الیوت آیزنز بر اساس آن. رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
فتحی، کوروش(1386). برنامه درسی به سوی هویت های جدید. تهران: انتشارات آییژ.
گوتک، جرالد. ال(1384). مکاتب فلسفی آراء تربیتی. ترجمه محمدجعفر پاک سرشت، تهران: انتشارات سمت.
مایر، فردریک (1374). تاریخ اندیشه های تربیتی. جلد دوم، ترجمه علی اصغر فیاض، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
مهرمحمدی محمود، امینی، محمد(1380). طراحی الگوی مطلوب تربیت هنری در دوره ابتدایی. فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا (س)، 11( 39)، 219-245.
مهرمحمدی، محمود (1391). بررسی سازواری مدعای نظریه های رقیب برنامه درسی برای تربیت شهروند دموکراتیک با تکیه بر روایتی شوآبی. پژوهش در برنامه ریزی درسی. 2(7)، 31-8.
مهرمحمدی، محمود (1392). تأملی بر مقوله تولید و تدوین برنامه درسی با تأکید بر اندیشه آیزنر: مأموریت منسوخ یا معتبر در رشته برنامه دسی. رویکردهای نوین آموزشی، 17(1)، 20-1.
مهرمحمدی، محمود(1382). برنامه درسی: نظرگاه ها، رویکردها و چشم اندازها. چاپ اول، تهران: انتشارات به نشر
مهرمحمدی، محمود(1387). بازاندیشی فرایند یاددهی-یادگیری. چاپ سوم، تهران: انتشارات مدرسه.
مهرمحمدی، محمود(1389). تبیین چرخش زیباشناسانه در تعلیم و تربیت: درس‌های خرد و کلان برای بهبود کیفیت آموزش با الهام از عالم هنر. فصلنامه تعلیم و تربیت. 105، 34-11.
هاشمیان، محمد حسین. میرزا محمدی، محمد حسن. رهنما، اکبر. دارایی، محمد. (1397). بررسی تطبیقی اندیشه های زیبایی شناختی علامه جعفری و جان دیویی و استنتاج دلالت های آن در تعلیم و تربیت. فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، 26(39)، 34-5.
هاگرسون، نلسون ال(1387). کاوشگری فلسفی: نقد توسعّی، ترجمه محمد پاک سرشت. در شورت، ادموند سی(1398) روش شناسی مطالعات برنامه­درسی، ترجمه دکتر محمود مهرمحمدی و همکاران. تهران: سمت و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
Alexander, T. M. (1987). John Dewey's Theory of Art. Experience and Nature: The Horizons of Feeling (Albany: State University of New York Press, 1987), 185, 186.
Ayers, W. (1995). Social imagination: a conversation with Maxine Greene. International Journal of Qualitative Studies in Education, 8(4), 319-328..
Capps, J. (1996). Dewey, Quine, and pragmatic naturalized epistemology. Transactions of the Charles S. Peirce Society, 32(4), 634-667.
Carroll, N. (2001). Beyond aesthetics: Philosophical essays. Cambridge University Press.
Carroll, N. (2012). Philosophy of art: a contemporary introduction. Routledge.
Dewey, J. (1897). My pedagogic creed (1897). School Journal, 54(3), 77-80.
Dewey, J. (1934). Art as experience. New York: Perigee Books.
Dewey, J. (1966). Democracy and education . Middle Works Bd, 9.
Dewey, J. (1986). Experience and education. In The Educational Forum. 50( 3), 241-252
Eisner, E. (1998). The  kind of schools we  need:  Personal essays. Heinemann. NH: Portsmouth
Eisner, E. W. (1982). Cognition and curriculum: A basis for deciding what to teach. Longman Publishing Group.
Eisner, E. W. (1994). The educational imagination. Third Edition.
Eisner, E. W. (1994). The educational imagination: On the design and evaluation of school programs. Macmillan Coll Division.
Eisner, E. W. (2002). The arts and the creation of mind. Yale University Press.
Eisner, E. W. (2005). Reimagining schools: The selected works of Elliot W. Eisner: Routledge.
Greene, M. (1971). Teaching for aesthetic experience. In Toward aesthetic education. Washington, DC: Music Educators National Conference.
Greene, M. (1981). Aesthetic literacy in general education. Philosophy and education, 80th Yearbook of the National Society for the Study of Education, 115-141.
Greene, M. (1986). The spaces of aesthetic education. Journal of Aesthetic Education, 20(4), 56-62.
Greene, M. (2001). Variations on a blue guitar: The Lincoln Center Institute lectures on aesthetic education. Teachers College Press.
Greene, M. (2005). Teaching in a moment of crisis: The spaces of imagination. The New Educator, 1(2), 77-80.
Greene, M. (2007). Art and imagination: Overcoming a desperate stasis. Contemporary issues in curriculum, 4, 32-38.
LaFever, K. S. (2008). Interdisciplinary teacher education: Reform in the global age . Doctoral dissertation, Miami University.
McDonald-Currence, K. L. (2008). A Philosophical Investigation of Maxine Greene’s Aesthetics Theory for K-12 Education. Doctoral dissertation, the University of Tennessee, Knoxville.
Rautins, C., & Ibrahim, A. (2011). Wide-awakeness: Toward a critical pedagogy of imagination, humanism, agency, and becoming. The International Journal of Critical Pedagogy, 3(3),24-36.
Stanford Encyclopedia of Philosophy. (2017). Dewey’s Aesthetics. Retrieved at 2019/04/20 from https://plato.stanford.edu/entries/dewey-aesthetics
Uhrmacher P.B. (2009). Toward a Theory of Aesthetic Learning Experiences. Curriculum Inquiry, 37(1), 1-40.
Wong, D. (2007). Beyond control and rationality: Dewey, aesthetics, motivation, and educative experiences. Teachers College Record, 109(1), 192-220.
دوره 16، شماره 60 - شماره پیاپی 60
با تمرکز بر آموزش هنر و زیبایی شناسی
خرداد 1400
صفحه 7-36
  • تاریخ دریافت: 05 مرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 04 اردیبهشت 1400
  • تاریخ پذیرش: 16 اردیبهشت 1400