رهیافتی ترکیبی در ارزشیابی کیفیت فعالیت‌های روزانه برای مراقبت‌های شخصی کودکان در مراکز پیش از دبستان شهرستان قشم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش و پرورش، مرکز اختلالات یادگیری امید قشم

2 عضو هیات علمی دانشگاه تهران؛ دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی؛ گروه روشهای و برنامه های درسی و آموزشی

3 گروه تعلیم و تربیت دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران

چکیده

این مقاله با هدف ارزشیابی کیفیت فعالیت‌های روزانه برای مراقبت‌های شخصی در مراکز پیش از دبستان شهرستان قشم مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی اکرز انجام شده‌است. تعداد 24 مرکز پیش از دبستان، بر اساس نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای از مناطق شهرستان قشم (شرقی و غربی) و سازمان‌های متولی (آموزش و پرورش و بهزیستی) به صورت تصادفی انتخاب و کیفیت آن‌ها در 5 شاخص مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین‌منظور مبتنی بر رویکرد پژوهش ترکیبی از نوع در هم تنیده، داده‌ها با استفاده از ابزار اکرز (فنون مشاهده و مصاحبه) گردآوری شد و سپس کیفیت هر نشانگر در طیف چهار سطحی شامل «ناکافی،کم، خوب، عالی» مورد قضاوت قرار گرفت. یافته‌های مبتنی بر استاندارد اکرز نشان داد فعالیت‌های روزانه برای مراقبت‌های شخصی در مراکز پیش از دبستان شهرستان قشم با میانگین 6/2 در مقیاس درجه بندی 1تا 7، در سطح «کیفیت کم» قرار دارند. اکثر نشانگرهای مربوط به فعالیت‌های روزانه برای مراقبت شخصی در مقیاس دو سطحی مطلوب و نامطلوب، در وضعیت «نامطلوب» ارزیابی شد. در نهایت به منظور ایجاد زمینه ارتقای کیفیت این مراکز، راهکارهای بهبود ارائه گردید.


          

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Mixed Approach toward Evaluating Quality of Personal Care Routines in Pre-Schools Centers in Qeshm

نویسندگان [English]

  • farahnaz nezhad ghafoori 1
  • Keyvan Salehi 2
  • ebrahim talaee 3
1 Education, Qeshm Omid Learning Center
2 faculty member, university of Tehran, faculty of psychology and Education
3 Department of Education Faculty of Humanities Tarbiat Modares University Tehran Iran
چکیده [English]

This article was conducted with the purpose of evaluating the quality of pre-schools based on ECERS-R scores. In this study, 24 pre-schools are selected by two-stage cluster random sampling from city districts (eastern and western) and relevant governmental departments (ministry of education and state welfare organization of Iran). Then the quality was surveyed based on five indicators. The research data were collected through mixed method research and using ECERS-R instruments (interview and observation techniques). Next, every indicator is evaluated in 4 likert scales including insufficient, low, good and excellent. The results of this study showed that the quality of personal care routines in Qeshm’s pre-schools based on the standard ECERS-R was at a "low quality" level with an average of 2.6 in the continuum from 1 to 7. Most of the indicators related to quality personal care routines indicated an "undesirable" situation. Finally, operational solutions to improve quality ECERS-R standards are suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaluation
  • quality
  • Personal care routines
  • pre-schools
  • ECERS-R

احمدی، وحیده (1395). آسیب پذیری کودکان و تأثیر آن بر سلامت جامعه، دیده بان امنیت ملی، شماره 53

حلم سرشت، پریوش؛ دل پیشه، اسماعیل (1380). نقش تغذیه در رشد و یادگیری دانش‌آموزان، مجله پیوند، 264، 41-45.
درانی، کمال؛ و صالحی، کیوان (1385). ارزیابی هنرستان‌های کاردانش با استفاده از الگوی سیپ (CIPP) به منظور پیشنهاد الگویی برای بهبود کیفیت هنرستان‌های کاردانش، مجله روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، 36 (1)، 143-166.
دفتر فنی سازمان نوسازی و تجهیزات مدارس کشور (1389) ضوابط و معیارهای طراحی فضاهای آموزشی. ویرایش چهارم. تهران: وزارت آموزش و پرورش
ذکایی، محمدسعید (1395). درآمدی بر مطالعات کودکی در ایران، تهران: آگاه.
زین آبادی، حسن رضا؛ صالحی، کیوان و پرند، کورش (1386). دختران و آموزش فنی حرفه‌ای: ارزیابی کیفیت ابعاد فردی، اجتماعی و اقتصادی بروندادهای هنرستان‌های فنی حرفه‌ای دخترانه شهر تهران، پژوهش زنان، 5 (2)، 129-164.
طلایی، ابراهیم؛ سجادی نائینی، حنیفه (1397). مقیاس سنجش کیفیت مراکز آموزشی سال‌هایی اولیه کودکی، تهران: کوروش.
طلایی، ابراهیم؛ و رحیمی، مهدیه (1392). سنجه کیفیت مراکز تربیت اوان کودکی (مهدکودک و پیش دبستان-کودکان 5/2 تا 6 سال).
فارسانی، محمد (1396). محیط یادگیری سازگار با مغز در آموزش پیش از دبستان، رشد آموزش پیش دبستانی، دوره هشتم، شماره 4.
گودرزی، مرجان (1391). امنیت و بهداشت در مراکز پیش دبستانی، فصل‌نامه رشد آموزش پیش‌دبستانی، 16، 25-27.
مجیب، فرشته؛ فرجاد، سارا؛ دهقانی، اکرم؛ صادق، معصومه (1394). کتاب معلم فعالیت‌های آموزشی پیش دبستانی، تهران: نشر کتاب‌های درسی ایران.
 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (1389). مراکز پیش دبستانی (مهدکودک)_الزامات تهران: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
مقدسیان، بصیر (1395). پیش دبستانی در مثلث کیفیت، ویژه نامه توسعه عدالت آموزشی شرق، تهران: انتخاب رسانه
نژادغفوری، فرحناز؛ صالحی، کیوان؛ طلایی، ابراهیم (1396). ارزیابی کیفیت مراکز پیش از دبستان شهرستان قشم مبتنی بر استاندارد اکرز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
ویکی پلانو کلارک، جان دبلیو کرسول (1394). روش پژوهش ترکیبی، ترجمه علیرضا کیامنش، جاوید سرایی، تهران، آییژ.
Barnett, S. W. (2004). Better Teachers, Better Preschools: Student Achievement Linked To Teacher Qualification, Preschool Policy Matters, 2. New Brunswick, NJ: NIEER.
Biales, C. (2018). Profiles of Head Start Classroom Quality and Their Relationship to Children's Reading and Social-Emotional Outcomes. ProQuest LLC, Ph.D. Dissertation, University of Cincinnati.
Chartier, A. M., & Geneix, N. (2007). Pedagogical Approaches to Early Childhood Education. Document De Referenceia Para El Informe De Seguimiento De La EPT En El Mundo.
Deborah J. C., Linda L. H., Archana, H., Stephen, H., & Sharon, M. (2005). Measurement of quality in preschool child care classrooms:An exploratory and confirmatory factor analysis of the early childhood environment rating scale revised. Early Childhood Research Quarterly, 20, 345–360
Fujimoto, K.A., Gordon, R. A., Peng, F., & Hofer, K. G. (2018). Examining the Category Functioning of the ECERS-R across Eight Data Sets. AERA Open, 4 (1),1-16.
Grammatikopoulos, V., Gregoriadis, A., Tsigilis, N., & Zachopoulou, E. (2018). Evaluating Quality in Early Childhood Education in Relation with Children Outcomes in Greek Context. Early Child Development and Care, 188 (12), 1814-1823.
Hu, B. Y., Vong, K., Chen, Y., & Li, K. (2015). Expert Practitioner's Views about the Chinese Early Childhood Environment Rating Scale. European Early Childhood Education Research Journal, 23 (2), 229-249.
Kathy, S., Iram, S., Brenda, T., Pam, S., Edward, M., Karen, E., & Vasiliki T. (2006). Capturing quality in early childhood through environmental rating scales. Early Childhood Research Quarterly 21 .76–92.
Linda Biersteker, Andrew Dawes, Lynn Hendricks, Colin Tredoux (2016). QuarterlyCenter-based early childhood care and education program quality: ASouth African study. Early Childhood Research Quarterly 36 , 334–344.
New Jersey Department of Education (2014). Preschool Teaching and Learning Standards. Available at: http://www.nj.gov/education/ece/guide/standards.pdf
Niklas, F., Tayler, C., & Cohrssen, C. (2018). Bilingual Children's Language Learning in Australian Early Childhood Education and Care Settings. Research Papers in Education, 33 (4), 434-450.
OECD. (2017). Key OECD Indic Ators On Early Childhood Education And Care. Received From: Http://Www.Keep.Com/Digital-Asset-Management/Oecd/Education/Starting-Strong-2017-9789264276116-En#.WW27o7b-Vcc.
Salehi, K., & Golafshani, N. (2010). Using Mixed Methods In Research Studies: An Opportunity With Its Challenges. International Journal Of Multiple Research Approaches, 4, 186 – 191.
Spinoza‚ M.L. (2002). High Quality Preschool; Why We Need It Looks Like, Newyork, National Institute For Early Education Research.
Stonehouse, A. (2011). The ‘third teacher’–creating child friendly learning spaces. Putting Children First, 38, 12-14.
Zeng, S. (2017). Comparing Validity Evidence of Two ECERS-R Scoring Systems. ProQuest LLC, Ph.D. Dissertation, University of Washington.