شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی آموزشی؛ مطالعه موردی هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش شهرستان نجف‌آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی ، دهاقان، ایران.

2 استادیار ، گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی،دهاقان، ایران

چکیده

هدف این مقاله، شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی آموزشی در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش شهرستان نجف آباد است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نوع پیمایشی و از لحاظ روش تحقیق آمیخته اکتشافی است. در بخش کیفی تحقیق با روش تحلیل نظریه داده بنیاد از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با صاحب‌نظران به شناخت عوامل مؤثر تا رسیدن به اشباع نظری یافته‌ها پرداخته شد. یافته‌های بخش کیفی معناداری عوامل سازمانی، پرسنلی، آموزشی، محتوای آموزشی، هوش، فرهنگی، مدیریتی و تعاملات با محیط بیرون را تأیید کردند. در بخش کمی تحقیق، جامعه آماری شامل هنرآموزان هنرستان‌های شهرستان نجف آباد است. حجم نمونه با جدول مورگان، 165 نفر تعیین و داده‌ها به روش تصادفی ساده جمع‌آوری شد. جهت جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته با طیف لیکرت استفاده و روایی از نوع صوری تأیید و نمونه 30تایی از پرسشنامه توزیع گردید تا ابهامی در سوالات باقی نماند. پایایی با آلفای کرونباخ بالاتر از 7/0 تأیید و داده‌ها با استفاده از نرم افزار smart pls تجزیه و تحلیل شده و برازش مدل تأیید گردید. یافته‌های کمی معناداری کلیه عوامل نتیجه‌گیری شده از بخش کیفی، به جز تأثیر عوامل مربوط به هوش را تأیید کرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Educational Entrepreneurship: A Case Study of Technical-Vocational Schools in Najafabad

نویسندگان [English]

  • Zohreh chavoshi najafabadi 1
  • sayyed mohammad reza davoodi 2
1 Master of Science (MSc), Execution Management -strategic Orientation, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran.
2 Assistant professor.Department of Management, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran
چکیده [English]

This article aims to identify the factors affecting educational entrepreneurship in technical and vocational schools in Najaf Abad, Iran. The present research is a survey-type applied method with regard to the purpose and it is exploratory mixed with regard to the research method. The effective factors were identified until obtaining the theoretical saturation of the findings in the qualitative part of research using grounded theory and semi-structured interviews with experts. The population included all the vocational school students of Najaf Abad city in the quantitative part. The sample size was determined 165 by Morgan table and data were collected randomly. A researcher-made questionnaire with Likert scale was used to collect the data and face validity was confirmed and a 30 item questionnaire was distributed among the samples in order to avoid ambiguity. Reliability with Cronbach's alpha higher than 7 was confirmed. The data was analyzed using smart PLS software and the fit of model was confirmed. The findings of the qualitative section confirmed the significance of organizational, personnel, educational, educational content, intelligence, culture, managerial factors and interactions with the external environment. The quantitative findings confirmed all the factors derived from the qualitative section, except for the intelligence related factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational entrepreneurship
  • entrepreneur
  • education
  • entrepreneur technical-vocational school
آراستی، زهرا؛ سعید بنادکی، سعیده و ایمانیپور، نرگس (1390). نقش آموزش درس «مبانی کارآفرینی» در قصد کارآفرینی دانشجویان رشته‌های غیر مدیریت (مطالعه موردی: دانشکده هنر و ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران). نشریه توسعه کارآفرینی. 4 (4)، 124-107.
آقامحمدی، جواد (1395). بررسی رابطه خلاقیت و ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی هنرآموزان و هنرجویان هنرستان‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش شهرستان دیواندره. پنجمین همایش ملی و چهارمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال. سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور.
احمدی، آیدا؛ محمد کاظمی، رضا و محمدی الیاسی، قنبر (1396). شناسایی شیوه‌های آموزش کارآفرینی در حیطه یادگیری عاطفی با رویکرد «آموزش از طریق تفریحات سالم». نشریه توسعه کارآفرینی.10 (2)، 220-201.
باشکوه اجیرلو، محمد؛ مرادی، مسعود و حیدری اناری، علی (1393).بررسی عوامل سازمانی اثرگذار بر ایده کارآفرینی در بین معلمان مدارس متوسطه شهرستان اردبیل. مجله روان شناسی مدرسه. 4 (1)، 51-38.
باقری، افسانه؛ پاک، فاطمه و آراستی، زهرا (1396). شناسایی نقش مرشد‌ها در راه اندازی کسب و کارهای جدید در شتاب دهنده ها. نشریه توسعه کارآفرینی. 10 (2)، 257-241.
باقری فر، علی اکبر و صالحی، کیوان (1394). چالش‌های مهارت آموزی و پرورش هنرجویان کارآفرین در هنرستان‌های فنی و حرفه ای: مطالعه به روش پدیدار شناسی. پنجمین همایش ملی و چهارمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال. سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور.
باقرصاد، وجیه؛ زالی، محمدرضا؛ رضوی، سید مصطفی و سعید بنادکی، سعیده (1392). تأثیر کارآفرینی بر قصد کارافرینی دانشجویان رشته‌های فنی و حرفه ای. نشریه توسعه کارآفرینی. 6 (4)، 36-21.
بندلی زاده، نادر (1376). تأثیر ذهنیت فلسفی بر کارآیی مدیران مدارس شهر دامغان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز.
بهشتی، محمد باقر؛ خیرآور، محمد حسن و قزوینیان، محمد حسن (1388). بررسی رابطه بین کارآفرینی و بیکاری در بخش صنعت ایران. نشریه فراسوی مدیریت. 11، 185-157.
پورانجنار، گل بهار؛ جودزادهف مهتا و پورانجنار، عافیه (1395). بررسی رابطه رهبری تحول‌آفرین با خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی سازمانی. بررسیهای بازرگانی. 14 (77)، 93-79.
حسینی، سید سعید (1392). نقش و تأثیر دروس کارآموزی و کارورزی در پرورش روحیه کارآفرینی از نظر دانشجویان دانشگاه پیام نور الیگودرز، همایش ملی کارآموزی؛ دریچه‌ای بسوی ارتباط مؤثر صنعت و دانشگاه، ساری، دانشگاه مازندران.
حسینی، سیدسعید (1392). ضرورت، اهداف و فرایند گردش کار دروس کارآموزی و کارورزی، همایش ملی کارآموزی؛ دریچه‌ای بسوی ارتباط مؤثر صنعت و دانشگاه، ساری، دانشگاه مازندران.
خسروی پور، بهمن و سلیمانپور محمدرضا (1393). تحلیل اثرات قابلیت‌های حرفه‌ای آموزشگران در موفقیت شغلی دانش آموختگان مراکز آموزش عالی علمی کاربردی کشاورزی. نشریه نوآوری‌های آموزشی. 5 (4)، 167-153.
خنیفر، حسین و وکیلی، فردین (1387). رابطه بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی و اقتصادی در شرکت‌های اقتصادی کوچک و متوسط. نشریه توسعه کارآفرینی. 1 (2)، 56-35.
دانایی فرد، حسن (1384). تئوری پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی: استراتژی مفهوم سازی تئوری بنیادی. دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد. 12 (11)، 70-57.
رضایی میرقائد، محسن (1394). فرآیند خلق و کشف فرصت کارافرینانه.نشریه توسعه کارآفرینی. 8 (2)، 231-215.
رضایی زاده، مرتضی و اعلامی، فرنوش (1396). کارآفرینی آموزشی اصول، مبانی و مصادیق. تهران: نشر علم استادان.
سجادی، سید مجتبی؛ میگون پوری، محمدرضا و درگاهی، مجتبی (1394). ارزیابی مؤلفه‌های مدیریت زنجیرة تأمین کارآفرینانة مرتبط با فرایند توسعة محصول جدید (مورد مطالعه: شرکت‌های کارآفرین فعال در صنعت شویندة ایران). نشریه توسعه کارآفرینی. 8 (3)، 530-513.
شهرکی، حسن؛ موحدی، رضا و یعقوبی فرانی، احمد (1395). واکاوی مؤلفه‌های فرهنگی و اجتماعی کارآفرینی روستایی: یک پژوهش کیفی.نشریه توسعه کارآفرینی.9 (5)، 767-749.
شیر علی نژاد، سمیه؛ مهدیزاده، سمانه و محکمی، اعظم (1395). بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با کاآفرینی سازمانی (مورد مطالعاتی : دانشگاه آزاد اسلامی کرمان). فصلنامه مطالعات مدیریت و کارافرینی. 2 (2)، 111-102.
شمس نیا، سید علی؛ احمدی، عباداله و افشار، محمد (1390). بررسی رابطه کارآفرینی و خلاقیت با میزان تحصیلات در کارکنان پارک های علم و فن آوری شهرستان شیراز. نوآوری‌های مدیریت آموزشی. 6 (4)، 173-159.
صمدی، پروین و شیرزادی اصفهانی، هما (1386). بررسی رابطه جو سازمانی مدرسه با روحیه کارآفرینی در دانش‏آموزان. نشریه نوآوری‌های آموزشی. 5 (16)، 187-164.
ضیاء، بابک و وقار موسوی، مجید (1394). بررسی تأثیر آموزش‌های رسمی کارآفرینی بر شکل‌گیری قصد کارآفرینانه. نشریه توسعه کارآفرینی. 9 (1)، 117-99.
طالبی، کامبیز و زارع یکتا، محمدرضا (1387). آموزش کارآفرینی دانشگاهی و نقش آن در ایجاد و توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط دانش بنیان. نشریه توسعه کارآفرینی 1 (1)، 131-111.
طاهری، عبدالمحمد؛ شایان جهرمی، امین و ترابی، سهیلا (1389). بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی با خلاقیت در سازمان فنی و حرفه‌ای شهرستان گچساران. فصلنامه علمی – پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 1 (4)، 62-45.
 طاهری، مرتضی؛ عارفی، محبوبه؛ پرداخت چی، محمد حسن و قهرمانی، محمد (1392). کاوش فرایند توسعه حرفه‌ای معلمان در مراکز تربیت معلم: نظریه داده بنیاد. نشریه نوآوری‌های آموزشی. 12 (45)، 176-149.
عبدالملکی. جمال؛ یوسفی افراشته. مجید؛ پیرمحمدی، مهرداد؛ سبک رو، مهدی و محمدی، نوشیروان (1387). بررسـی رابطـه‌ی مهـارت‌هـای کـارآفرینی بـا کـارآفرینی سـازمانی (مطالعه موردی: مدیران میانی شـرکت ایـران خـودرو ). نشریه توسـعه کـارآفرینی. 1 (2)، 108.
علیمردانی، مهرزاد؛ قهرمانی، محمد و ابوالقاسمی، محمود (1389). بررسی رابطه میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی ( مورد مطالعه دانشگاه شهید بهشتی).فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 1 (1)، 142-129.
قناتی، سوسن؛ کردنائیج، اسداله و یزدانی، حمیدرضا (1389). بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در دانشگاه تهران. نشریه توسعه کارآفرینی. 3 (4)، 133-115.
قهرمانی، محمد؛ حاجی خواجه لو، صالح رشید و ابوچناری، عقیل (1390). نقش رهبری تحولی در ارتقای دانشگاه به سازمان کارآفرین (مورد مطالعاتی: دانشگاه شهید بهشتی). نشریه توسعه کارآفرینی. 4 (10)، 204-185.
کریمی، آصف؛ رضایی، روح اله؛ احمدپور داریانی، محمود و انصاری، محسن (1392). تأثیر فرهنگ سازمانی بر گرایش کارآفرینان. نشریه توسعه کارآفرینی.6 (3)،182-163.
کشاورز، مرضیه (1393). بررسی قصد کارآفرینی دانشجویان پیام نور و سازه‌های اثرگذار بر آن. نشریه توسعه کارآفرینی. 7 (3)، 548-529.
کیانفر، فریدون (1380). کارورزی، بستری مناسب برای توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه. فصلنامه علمی- پژوهشی آموزش مهندسی ایران. 3 (9)، 8-1.
گل شکوه، فرزانه؛ احدی، حسن؛ عنایتی، میرصلاح الدین؛ عسگری، پرویز؛ حیدریی، علیرضا و پاشا، غلامرضا (1389). رابطه بین سبک‌های تفکر، انگیزه پیشرفت، خلاقیت با کارآفرینی دانشجویان. مجله یافته‌های نو در روانشناسی. 4 (10)، 118-105.
محسنی، عادل؛ موسوی، سید حسین و جمالی، محمد (1392). نقش آموزش کارآفرینی در نگرش کارآفرینانه و باور خودکارآمدی عمومی دانشجویان. فصلنامه پِژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. 19 (3)،80-63.
محمد کاظمی، رضا؛ جعفری مقدم، سعید و سهیلی، سارا (1391). شناسایی میزان تأثیر جو سازمانی بر نوآوری (مورد مطالعاتی: بانک ملت). نشریه توسعه کارآفرینی.5 (2)، 86-67.
مرادی پردیجانی، حجت ا...؛ صادقی، ستار و جعفری، پریوش (1392). تأثیر ذهنیت فلسفی بر گرایش‌های کارآفرینی مورد مطالعه: مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط، نشریه توسعه کارآفرینی. 6 (4)، 112-95.
مرزبان، شیرمراد؛ محقق هرچقان، معصومه و اکبری، مرتضی (1394). تأثیر رهبری معنوی بر کارآفرنی سازمانی بین کارکنان دانشگاه تهران. نشریه توسعه کارآفرینی. 8 (4)، 727-709.
مصری، جعفر (1392). کارورزی فرصتی برای ورود به دنیای کار. همایش ملی کارآموزی؛ دریچه‌ای بسوی ارتباط مؤثر صنعت و دانشگاه، ساری، دانشگاه مازندران.
میرانی، مرتضی و علیرضا بادله (1395). اثربخشی دوره‌های کارورزی بر خودکارآمدی و انگیزش شغلی دانشجو. معلمان پردیس آیت‌الله خامنه‌ای و خمینی شهرستان گرگان، اولین همایش ملی تازه‌های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران.
میگون پوری، محمدرضا و کلانتری، اسماعیل (1392). شناسایی عوامل مؤثر برانتخاب استراتژی‌های تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه فناوری نانودر ایران. نشریه توسعه فناوری. 6 (1)، 66-47.
نیک رفتار، طیبه و حسینی، الهه (1395). تأثیر دانش پیشین بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه (مورد مطالعه: آژانس‌های گردشگری مشارکت کننده در نمایشگاه گردشگری شهر شیراز). فصلنامه علمی- پژوهشی توسعه کارآفرینی. 9 (4)، 748-731.
یدالهی فارسی، جهانگیر؛ عزیزی زیارت، امید و خواستار، حمزه (1388). بررسی رابطه بین ساختار و کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: بانک‌های خصوصی سطح شهر تهران). نشریه توسعه کارآفرینی. 2 (3)، 80-55.
Al-Awlaqi, M. A., Aamer, A. M., & Habtoor, N. (2018). The effect of entrepreneurship training on entrepreneurial orientation: Evidence from a regression discontinuity design on micro-sized businesses. The International Journal of Management Education.
Adekiya, A.A., & Ibrahim, F. (2016). Entrepreneurship intention among students. The antecedent role of culture and entrepreneurship training and development. The International Journal OF Management Education. 14 (2) , 116-132.
Aguinis, H, & Kraiger, k. (2009). Benefits of training and development for psychology, 60,451-474.
Ansari, S., Bell, J., Iyer, B., & Schlesinger, P (2014). Educating entrepreneurial leaders. Journal of Entrepreneurship Education, 17 (2) , 31–51.
Arasti, Zahra; kiani, Mansoreh and Imanianipour, Narges (2012). A Study of Teaching Methods in Entrepreneurship Education for Graduata students,Higher education studies. 2 (1) , 1-9.
Bliemel , M. L. (2014). Lessons learned from an inside-out flip in entrepreneurship education. Small Enterprise Research. 21 (1) , 117–128.
Chen, S. (2014). An empirical study on talent attraction evaluation of China western region. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. 6 (7) , 1277–1283.
Claudia, C. (2014). The role of extracurricular activities and their impact on learning process. Management, 26 (125) , 1143–1148.
Daniela Maresch , Rainer Harms , Norbert Kailer , Birgit Wimmer-Wurm (2016). The impact of entrepreneurship education on the entrepreneurial intention of students in science and engineering versus business studies university programs. Technological Forecasting & Social Change. 104, 172–179
Dobratz, C. L., Singh, R. P., & Abbey, A. (2014). Using internships to improve entrepreneurship education programs. Journal of Entrepreneurial Education. 17 (2) , 62–76.
Dianne H.B. Welsha, William L. Tullar b, Hamid Nemati (2016). Entrepreneurship education: Process, method, or both? Journal of innovate ion & know l edge 1 . 125–132.
Fairlie, R. W., & Holleran, W. (2012). Entrepreneurship training, risk aversion and other personality traits: Evidence from a random experiment. Journal of Economic Psychology. 33 (2) , 366-378.
Fayoll,A. (2007).Essay on the Nature of Entrepreneurship Education Available: [online], http: //www.kmu.unisg.ch/rencontres/REN2006/Topics06/A/Rrncontres-2006-Fayolle.pdf.
Fayoll, A .,Gailly,B (2008).From craft to science: Teaching models and learning process in Entrepreneurship Education. Journal of Europe Industrial Training. 32 (7) , 569-593.
Feng ,H.-C.,Lin,C.-H, & Liu,E.Z.-F (2011). Parent,s perceptions of educational programmable bricks for kids.British Journal of Educational Technology. 42 (2).
Gamage, H. R., & Wickramasighe, A. (2014). Researching peculiarity of entrepreneurs: From positivism to social constructivism. Journal of Entrepreneurial Education. 17 (2) , 91–100.
Gielnik, M. M., Uy, M. A., Funken, R., & Bischoff, K. M. (2017). Boosting and sustaining passion: A long-term perspective on the effects of entrepreneurship training. Journal of Business Venturing. 32 (3) , 334-353.
Hunter, M. (2014). The occidental colonization of the mind: the dominance of “western” management theories in South-east Asian business schools. Economics, Management, and Financial Markets, 9 (2) , 95–114.
Hess, F. M. (2007). THE Case for educational entrepreneurship: hard truths about risk, reform, and reinvention. phi Delta kappan.89 (1) ,21-30.
Hess, F. M. & Hassel, B.C. (2007). Fueling Educational Entrepreneurship: Addressing the Human Capacital Challenge. PEPG/07-06.Program on Education Policy and Governance, Harvard University.
Iacob, V.-S., & Nedelea, A (2014). Entrepreneurship, support of the economic changes in China. The USV Annals of Economics and Public Administration. 14 (2) , 15–28.
Ji, Z., & Zhao, X. (2014). Analyzing elements of the employment and entrepreneurship practice education of college students. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. 6 (7) , 803–807.
Jimenez, A., Palmero-Camara, C., Gonzalez-Santos, M. J., Gonzalez-Bernal, J., & Jimenez- Eguizabal, J. A. (2015). The impact of educational levels on formal and informal entrepreneurship. BRQ Business Research Quarterly. 18 (3) , 204-212.
Lahm, R., Jr., & Rader, C. S. (2014). Technology and distance education entrepreneurship programs: An eight-point frame-work for best practice. Journal of Entrepreneurship Programs. 17 (2) , 101–117.
Lewin, H. M. (2006). Why is educational entrepreneurship so difficult? Educational entrepreneurship, 165-182.
Lewin B, Fine J, Young L ) 2001 (. Expository discourse: A genre-based approach to social.
Ortega, R. M., Cano, C. B., Salcido, C. N., Villarreal, M. D., & Villarreal, D. F. (2014). El emprendimiento desdeuna institución de educación superior en México. Global Conference on Business and Finance Proceeding. 9 (1).1523–1537.
Pasawano, T. (2015). Results of Enhanced Learning with the Edutainment Format. Procedia -social and BEHAVIORAL Sciences. 176,946-951.
Robinson, S., & Stubberud, H. A. (2014). Elements of entrepreneurial orientation and their relationship to entrepreneurial intent. Journal of Entrepreneurial Education. 17 (2) , 1–11.
Rae, D. (2014). Graduate entrepreneurship and career initiation in ‘New Era’ economy. Journal of General Management. 40 (1) , 79–95.
Rezaei-Zadeh, M., Hogan, M., O’Reilly, J., Cleary, B., & Murphy, E. (2014). Using interactive management to identify, rank and model entrepreneurial competencies as universities’ entrepreneurship curricula. The Journal of Entrepreneurship. 23 (1) , 57-94.
Reuel Johnmark Dakung, Laura Orobia, John C. Munene & Wasawa Balunywa (2017). The role of entrepreneurship education in shaping entrepreneurial action of disabled students in Nigeria. Journal of Small Business & Entrepreneurship. 293-311.
Saeed, S., Muffatto, M., & Yousafzai, S. (2014). A multi-level study of entrepreneurship education among Pakistani University Students. ERJ. 4 (3) , 297–321.
Smitt,k, Petersen, G. L. M & Fund, N.V. (2006). What is educational Entrepreneurship? Educational Entrepreneurship: Realities, challenges, possibilities. 21-44.
Täks, M., Tynjälä, P., Toding, M., Kukemelk, H., & Venesaar, U. (2014). Engineering students’ experiences in studying entrepreneurship. Journal of Engineering Education, 103 (4). 573–598.
Vollmers, S.M., Rtliff, J.M. and Hoge, B. (2001). A Framework for Developing Entrepreneurship Curriculum through Stakeholder Involvement, Morehead State University, Morehead, KY.