ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه شایستگی های فناورانه هنرجویان فنی و حرفه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی

2 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان( خوراسگان)،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشیار گروه علوم تربیتی

چکیده

این مقاله با هدف ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه شایستگی­های فناورانه هنرجویان فنی و حرفه­ای کل کشور انجام شده است. به منظور دستیابی به این هدف، ابتدا در بخش کیفی این پژوهش از طریق نمونه­گیری هدفمند، مؤلفه­های شایستگی فناورانه از کتب، مقالات و اسناد شناسایی و با استفاده از نرم­افزار Maxqda12 کد گذاری و پرسشنامه­ای در زمینه شایستگی­های فناورانه تهیه شد. در بخش کمی با روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای، نمونه­ای 375 نفری از هنرآموزان کل کشور انتخاب و ابزار پژوهش، شامل پرسشنامه شایستگی­های فناورانه با 150 سئوال اجرا شد. روش­های به کار رفته برای تحلیل گویه­ها (ضریب هولستی)، و برای رواسازی از روایی صوری، محتوایی (نظر خبرگان) و سازه (تحلیل عاملی) و برای اعتبار (محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و عامل ها) استفاده شد. در نتیجه‌ی این پژوهش، پنج عامل اصلی شناسایی شد که عبارتند از: شایستگی فنی و تکنیکی، فراشایستگی­ها، توانمندسازها، شایستگی بازار کار و شایستگی­های راهبردی (استراتژیک). اعتبار این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 85/0 به دست آمد. پرسشنامه نهایی با کمک نرم­افزار SPSS19 و Amos24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه نشان داد که این پرسشنامه از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار بوده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Validating the Technological Competencies Questionnaire for Students of Vocational Education

نویسندگان [English]

  • Farideh Nouri 1
  • Mohammad H Yarmohamadian 2
  • Mohamad Ali Nadi 3
1 Azad Eslami Esfahan (Khorasgan) University, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Ph.D. Student of curriculum design
2 Isfahan University of Medical Sciences- Health Management and Economics Research Center
3 Azad Eslami Esfahan (Khorasgan) University, , Faculty of Psychology and Educational Sciences, Associate Professor of Educational Sciences Department
چکیده [English]

This article aims to design, validate and approve the technical competency questionnaire for the technical and vocational students. In order to achieve this goal, first, in the qualitative section of this study, the codes, articles and documents were identified and codified using Maxqda12 software and through the purposeful sampling of the components of the competency of the technology. Then a questionnaire was prepared on the basis of technological competencies. A sample of 375 individuals was selected through random cluster sampling. The research instrument included a questionnaire with 150 questions. The methods used included:  Holistic coefficient for the analysis of the items; expert opinion for verifying the formal content validity; factor analysis for structure; and Cronbach's alpha coefficient for credit. According to the findings, five main factors were identified: technical and technical competence, meta-competence, empowerment, labor market competence and strategic competencies (strategic). The validity of this questionnaire was obtained using Cronbach's alpha (0/85). The final questionnaire was analyzed using SPSS19 and Amos 24 software. The results showed that this questionnaire had an acceptable validity and reliability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technological competencies
  • reliability
  • validity
اسمعیلی، م. (1391). مطالعه تطبیقی شاخص­های آموزش فنی و حرفه­ای در کشورهای مختلف. سازمان آموزش فنی و حرفه­ای کشور. مجموعه مقالات اولین همایش علمی توسعه آموزش­های فنی و حرفه­ای و کار دانش در افق ایران 1404، صص 110-85.
برقی، ع. ، ملکی، ح. ، عباس پور، ع. ، زوارکی، ا. ، سراجی، ف. (1393). طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی مسأله محور در دانشگاه­های الکترونیکی: مطالعه ترکیبی. فصلنامه نوآوری­های آموزشی در علوم پزشکی، 7 (1)، 68-63.
چهاربند، ا. (1392). الگوی برنامه درسی پودمانی بر پایه استاندارد شایستگی حرفه­ای. فصلنامه تعلیم و تربیت استثنایی، 111، 66-51.
حاجی بابایی، ح. ر. (1391). نقش آموزش­های فنی و حرفه­ای و کار دانش دوره متوسطه (هنرستانی) در توسعهپایدار کشور، سازمان آموزش فنی و حرفه­ای کشور. مجموعه مقالات اولین همایش علمی توسعه آموزش های فنی و حرفه­ای و کار دانش در افق ایران 1404، صص 50-27.
خنیفر، ح. ، عبدالحسینی، ب. (1391). توسعه متوازن آموزش­های فنی و حرفه­ای و کار دانش از منظر چالش­ها، فرصت­ها و ارائه راهکارهای عملیاتی سازمان آموزش فنی و حرفه­ای کشور، مجموعه مقالات اولین همایش علمی توسعه آموزش­های فنی و حرفه­ای و کار دانش در افق ایران 1404، صص 130-111.
دلاور، ع. (1396). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات رشد.
سند برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران. (1391). وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه­ریزی.
صالحی عمران، ا. ، رحمانی قهدریجانی، ا. (1391). بررسی شایستگی­های کانونی در برنامه­های آموزش­های فنی و حرفه­ای: مروری بر مباحث نظری و تجربیات کشورها. فصلنامه مهارت­آموزی، صص 31-7.
عصاره، ع. ، باقر زاده، ز. ، خلاقی، ع. ا. ، دهقانی، ا. (1391). بررسی تطبیقی فرآیند یاددهی- یادگیری در برنامه درسی آموزش فنی و حرفه­ای دوره متوسطه کشورهای آمریکا، آلمان، انگلستان، ژاپن و درس­هایی برای ایران. سازمان آموزش فنی و حرفه­ای کشور، مجموعه مقالات اولین همایش علمی توسعه آموزش­های فنی و حرفه­ای و کار دانش در افق ایران 1404، صص 84-63.
قصاب زاده، ج. ، اسدیان، س. ، قصاب زاده، ط. ، کی خانی، ش. (1395). رویکردهای نوین طراحی برنامه درسی. دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران.
کارگروه تخصصی سند تحول بنیادین زیر نظر شورای سیاستگذاری وزارت آموزش و پرورش. (1393). طرحها و برنامههای عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش. تهران: وزارت آموزش و پرورش، دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش.
کریمی، م. ، فروزش، ع. ، برتینا، ک. ، جاسمی، ش. س. (1394). بررسی عوامل مؤثر براشتغال مهارت آموختگان اداره کل آموزش و فنی و حرفهای استان اصفهان. آموزش فنی و حرفه­ای و اشتغال. تهران: سازمان آموزش فنی و حرفه­ای، 450 صفحه.
مبانی نظری سند تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران. (1390). شورای عالی آموزش و پرورش، شورای عالی انقلاب فرهنگی، و وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران.
محمدی، م. ، دهداری راد، ط. (1389). ارزیابی میزان شایستگی محوری برنامه درسی دوره کاردانی مکانیک خودرو. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، 5 (19)، 64-43.
محمودی، ا. (1394). بررسی لزوم آموزش­های مبتنی بر شایستگی (CBT) در تدوین استانداردهای آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه­ای. آموزش فنی و حرفه­ای و اشتغال. تهران: سازمان آموزش فنی و حرفه­ای، 450 صفحه.
مرزبان، م. ، مرزبان، ص. ، صالحی، س. م. (1394). استفاده از شایستگی جهت بهبود آموزش در مرکز فنی و حرفه­ای لرستان. آموزش فنی و حرفه­ای و اشتغال. تهران: سازمان آموزش فنی و حرفه­ای، 450 صفحه.
مقصودی، ف. (1393). نقش آموزش­های فنی و حرفه­ای در اقتصاد کشور و توسعه کسب و کار. ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، 173، 47-40.
یارمحمدیان، م. ح. (1395). بررسی نیازهای آموزشی مدیران بیمارستان­های شهر اصفهان در زمینه مدیریت بحران به منظور ارائه یک مدل شایستگی. پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه آموزش پزشکی.
Attride Stirling, J. (2001). Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative.
Bakar, R. (2014). The Effect Of Learning Motivation On Student’s Productive Competencies In Vocational High School, West Sumatra. International Journal of Asian Social Science, 4 (6) , 722-732. ISSN (e) : 2224-4441/ISSN (p) : 2226-5139 © 2014 AESS Publications. All Rights Reserved. journal homepage: http: //www. aessweb. com/journals/5007.
Bishop, J. (2016). Occupation-Specific Versus General Education and Training. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, The Changing Educational Quality of the Workforce (Sep. , 1998) , 559, 24-38.
Business Council of Australia. (2014). Review of the Australian Curriculum. https://www. studentsfirst. gov. au/review-australian-curriculum.
Chiappero-Martinetti, E. , Egdell, V. , Hollywood, E. , & McQuaid, R. (2015). Operationalisation of the capability approach. In Facing Trajectories from School to Work. (pp. 115–139). Springer.
Dubois, D. D. , Rothwell, W. J. , Stern, D. J. , & Kemp, L. K. (2014). Competency-based human resource management. Palo Alto, CA: Davies-Black Publishing.
Erstad, O. (2016). A new direction? Digital literacy, student participation and curriculum reform in Norway. Educ Inf Technol, 11, 415–429.
García, I. , Cuevas, O. , Angulo, J. (2013). Alfabetización en habilidades digitales: Uso de REA en la práctica docente. En M. S. Ramírez (Editora) , Competencias Docentes y Prácticas Educativas Abiertas en Educación a Distancia (pp. 10-23). Retrieved from http: //catedra. ruv. itesm. mx/bitstream/987654321/745/1/eBook%20Mov%20abierto%20en%20educ%20dist ancia%20 (Ramirez%202013). Pdf.
Gönül Güneú, A. , Gökçekb, T. , Bacanakc, A. (2010). How do students evaluate themselves in terms of technological competencies? Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 1266–1271.
Guangrong, D. , Kaiguang, (Carl) L. (2012). Competency modeling research and practice in China: a literature review. Journal of Chinese Human Resource Management, 3, 49 – 66.
Kim, H. , Carlson, A. G. , Timothy, W. C. , Winsler, A. (2016).     
    Relation among motor, social, and cognitive skills in pre    kindergarten children with developmental disabilities. Research in     Developmental Disabilities 53-54, 43-60. contents lists available at
    Science Direct.
Malakhov, A. A. , Smirnova, E. , Vishnyakov, N. , Kholomina, T. , and Willmot, P. (2019). Identifying Students' Meta-Competences During Laboratory Work on a Unique Scientific Equipment. Handbook of Research on Engineering Education in a Global Context. DOI: 10. 4018/978-1-5225-3395-5. ch038.
Mouzakitis, G. S. (2010). The role of vocational education and training curricula in economic development, Educational Organization DEKA, Aghioi Theodoroi (Almyrra) Korinth, 200, 03 Greece.
 New Hampshire Work-Study Practices Rationale for Work-Study Practices – June. (2014). Approved Nh State Board of Education, 8 (14) , 14.
Okhremenko, S. (2018). Pragmatic and conventional structure of professional competence. Cherkasy University Bulletin: Pedagogical Sciences , 2018 - ped-ejournal. cdu. edu. ua.
Oluwakemi, A. , Olanrewaju, A. (2014). Counterproductive behaviour and job performance among secondary school teachers: School climate as a mediator. Journal of Education and Practice, 15 (8) , 198-204.
Salgado, F. , Tauriz, G. (2014). The Five-Factor Model, forced-choice personality inventories and performance: A comprehensive meta-analysis of academic and occupational validity studies. European Journal of Work and Organizational Psychology, 23 (1) , 3-30, http: //dx. doi. org/10. 1080/1359432X. 2012. 716198.
Septiana Pratiwi, A. , Agus Sudjimat, D. , Elmunsyah, H. (2016). Contribution of Industrial Work Practice Performance and Creativeness to the Academic Skill and Its Effect to the Outcome of Skill Competency Test of Computer and Network Technology Skill Package in Vocational High School. Journal of Education and Vocational Research (ISSN 2221-2590) , 7 (4) , 31-36.
Stewar, L. , Tubbs, A. , Schulz, E. (2006). Explor ing a Taxonomy of Global Leadership Competencies and Meta-competencies. The Journal of American Academy of Busines s, Cambridge, March, 8 (2). Eastern Michigan University.
Tannenbaum, D. (2014). Triple Competency-based Curriculum, Report of the Working Group on Postgraduate Curriculum. The College of Family Physicians of Canada.
Technology Education Association (ITEA). (2006). Technology for all Americans, a rational and structure for the study of technology. Reston: VA: Author.
UNESCO Institute for informative on technologies in education, Bangkok. (2011). Indicators to assess impact of ICT in education. Retreived from UNESCO. org. 
دوره 14، شماره 52
خرداد 1398
صفحه 31-64
  • تاریخ دریافت: 04 شهریور 1397
  • تاریخ بازنگری: 31 اردیبهشت 1398
  • تاریخ پذیرش: 07 خرداد 1398
  • تاریخ اولین انتشار: 07 خرداد 1398