طراحی الگوی زیرساخت‌های تدوین برنامه درسی غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش سرزمین در دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تبریز ، تبریز ، ایران

3 دانشیار برنامه درسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی زیرساخت های تدوین برنامه ی درسی غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش سرزمین در دوره ی ابتدایی بود. نوع پژوهش کیفی و روش آن راهبرد نظریـه ی داده بنیـاد و جامعه ی آماری پژوهش صاحب ‌نظران آموزش و پرورش و اساتید برنامه ی درسی بوده ‌اند. برای گردآوری داده‌ ها با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی، با 15 نفر از صاحب‌ نظران آموزش و پرورش و اساتید برنامه ی درسی به‌ عنوان نمونه ی آماری تا اشباع نظری داده‌ ها مصاحبه ی نیمه ساختار یافته به عمل آمد. برای پایایی مصاحبه‌ ها به روش پیاده‌ سازی عینی و دقیق گفتار مصاحبه ‌شوندگان عمل شد. الگو دارای دو بخش عوامل اصلی و شاخص های آن ها بوده و از شاخص هایی تشکیل شده که هسته و قلب این مدل می باشند و مبنای ارزیابی برنامه ی درسی غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش سرزمین قرار می گیرند. الگو دارای 8 عامل اصلی زیرساخت‌ های انسانی، زیرساخت‌ های فرهنگی، نظام مدیریت منطقه ‌ای، زیرساخت قانونی و حقوقی، سیاست‌ های محیط کلان، تفویض اختیار، انطباق برنامه درسی با آمایش سرزمین، حمایت اجتماعی و زیرساخت‌ های مالی بوده که منجر به تحقق پیامد های آموزشی و پرورشی ودر قالب مدل پارادایمی شامل: شرایط علی؛ محوری؛ زمینه ‌ای؛ مداخله ‌ای؛ راهبردی و پیامد ها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model of infrastructures for developing a decentralized curriculum based on land use planning

نویسندگان [English]

  • zahra najar 1
  • behnam talebi 2
  • moosa piri 3
  • jahangir yari 2
1 Ph.D student of Curriculum Development, Education
2 Assistant Professor of Department of Educational science, Tabriz Branch, Tabriz, Iran
3 Associat professor
چکیده [English]

The objective of this study is to design a model of infrastructures for developing a decentralized curriculum based on land use planning for primary schools. Research design is qualitative and grounded theory has been used as research method. Statistical society consists of educational experts and curriculum professors. Data collection has been done through snowball purposive sampling which lead us to a sample consisted of 15 educational experts and curriculum professors. Semi-structured interviews executed till achieving theoretical saturation. Interviews textulaize exactly and objectively to ensure the reliability of data. The model comprised of key factors and their indicators and composed of indicators that are located at the center of model and are used as a basis for evaluating decentralized curriculum based on land use planning. key factors of model are human infrastructure, cultural infrastructure, local management system legal and legitimate infrastructure, macroenvironmet policies, delegation of authority, conformity between curriculum and land use planning, social protection and financial infrastructure that are resulting in educational outcomes. are provided in paradigmatic model composed of causual, central, contextual, interventional and strategic conditions and outcomes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • designing
  • curriculum
  • decentralized
  • land use planning
  • primary school
احمدی پور، زهرا، جعفر زاده، حسن و میرزایی، محمدرضا (1393)، تحلیل کارکردی تقسیمات کشوری در اجرای برنامه‌های ‌آمایش سرزمین با تأکید بر ایران، فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه ای، 4 (14): 12-1.
برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران (1391)، شورای عالی آموزش و پرورش، تهران: انتشارات دبیرخانه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
پیری، موسی، عطاران، محمد، کیامنش، علیرضا، حسین نژاد، غلامرضا (1390)، برنامه‌ریزی درسی مدرسه – محور راهبردی برای تمرکز زدایی از نظام برنامه‌ریزی درسی، مجله علمی – پژوهشی "پژوهش‌های برنامه درسی"، دوره اول، شماره اول، بهار و تابستان 139، 1 (1): 17-29.
خادم، فرداد (1394)، بررسی تأثیر مؤلفه‌های حکمرانی خوب در اثربخشی نظام اداری (بررسی موردی وزارت جهاد کشاورزی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
خندقی، مقصود، گودرزی، محمدعلی (1390)، طراحی نظام برنامه‌ریزی درسی منطقه‌ای برای آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، 6 (23): 109-76.
دانایی فرد، حسن، امامی، سید مجتبی (1386)، استراتژی‌های پژوهش کیفی: تاملی بر نظریه پردازی داده بنیاد، انتشارات اندیشه مدیریت، (2) 69-97.
راستین، عبدالرحیم (1395)، حکمرانی مطلوب و توزیع صلاحیت‌ها با تأکید بر مشارکت شهر وندان در نظام عدم تمرکز اداری در ایران، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد مرودشت.
سلسبیلی، نادر (1393)، تمرکز زدایی در آموزش و پرورش با تاکید بر برنامه‌ریزی درسی مبتنی بر مدرسه، تهران: انتشارات مدرسه.
 شورای عالی انقلاب فرهنگی (1389)، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ، تهران: انتشارات دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
سیف، علی اکبر (1394)، روانشناسی پرورشی نوین، روانشناسی یادگیری و آموزش، تهران: انتشارات دوران.
صادقی، علیرضا (1391)، ویژگی‌ها و ضرورت‌های تدوین برنامه درسی چند فرهنگی در ایران، مجله راهبرد فرهنگ، 17 و 18: 93-121.
صدقی بوکانی، ناصر، صوفی، صلاح (1389)، نقش آموزش عالی در توسعه ملی با تأکید بر آمایش سرزمین، همایش منطقه‌ای بومی سازی مدل پیشرفت آموزش عالی، واحد سنندج، 107-120.
فتحی واجارگاه، کورش ( 1383)، امکان سنجی مشارکت معلمان در فراینـد برنامه‌ریزی درسـی در نظام آموزش و پرورش ایران. فصلنامه نوآوری‌های ‌آموزشی، 3 (8): 59-76.
فرهی بوزنجانی، برزو، محمدی، ابوالفضل و حصیرچی، امیر (1390)، الگوی توسعه و تعالی مدیران و فرماند هان سپاه از منظر مقام رهبری (حضرت آیت الله خامنه ای)، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 2 (3و4)، 1-28.
قلی زاده، زلیخا (1392)، برنامه درسی چند فرهنگی و دلالت‌های آن برای آموزش عالی ایران، همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران واحد استان آذربایجان غربی.
کیشانی فراهانی، امید  (1395)،چالش‌های برنامه‌ریزی در سطح مدرسه از دیدگاه کارشناسان و خبرگان، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
مهرمحمدی، محمود و همکاران (1387)، برنامه درسی: نظرگاه‌ها، رویکرد‌ها و چشم انداز‌ها، تهران: انتشارات سمت.
یارمحمدیان و دیگران (1381)، امکان سنجی و راهکارهایی برای غیرمتمرکز کردن نظـام آموزشـی و تفویض اختیارات. فصلنامۀ دانش و پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (علوم تربیتی و روانشناسی). سال چهارم، شماره 13 و 14: 24– 1.
Ahmad, J., & Basri, M. (2015). Implementation of Good Governance in Education Services in Gowa Regency South Sulawesi Province. International Journal of Academic Research, 7 (1): 153-150.
Androniceanu, A., & Ristea, B. (2014). Decision making process in the decentralized educational system. Procedia-Social and Behavioral Sciences149, 37-42.
Best, R. (2016). New perspectives on young children's moral education: developing character through a virtue ethics approach. International Journal of Children's Spirituality, 21 ( 2): 153-156.
Boyd, W. L., Crowson, R. L., & Mawhinney, H. M. (2015). The politics of education and the new institutionalism: Reinventing the American school. Routledge.
Chen, B., & Laksana, S. (2017). The Development of Principal Curriculum Leadership Capabilities Model for Secondary Schools in Shanghai, China. Scholar8 (2).
Curren, R. (2014). Judgment and the aims of education. Social Philosophy and Policy31 (1), 36-59.
Evans, W. , & Savage, J. (2017). Developing a Local Curriculum: Using your locality to inspire teaching and learning, London and New York. Routledge, Taylor & Francis Group : 6 - 7
Flora, F., Mumuikha, C., Ndiga, B., Mwala, S., & Margaret, N. (2014). Effectiveness of Decentralized Education Bursary Fund in Enhancing Equity in Access and Participation in Public Secondary Schools, in Kajiado County, Kenya. International Journal of Innovative Research and Development|| ISSN 2278–02113 (5).
Huber, S., Tulowitzki, P., & Hameyer, U. (2017). School Leadership and Curriculum: German Perspectives. Leadership and Policy in Schools16 (2), 272-302.
Huda, N. (2016). Decentralization of Education in Indonesia: Problems of Implementation. Jurnal Ilmu Pendidikan5.
Iannone R, & Obenauf P. (2013), Toward spirituality in curriculum and teaching. Education
Jeong, D. W., Lee, H. J., & Cho, S. K. (2017). Education decentralization, school resources, and student outcomes in Korea. International Journal of Educational Development53, 12-27.
Kaplan, R., King, J., Koster, R., Penny, W. D., Burgess, N., & Friston, K. J. (2017). The Neural Representation of Prospective Choice during Spatial Planning and Decisions. PLOS Biology15 (1), e1002588.
Segev, A. (2016). Does classic school curriculum contribute to morality? Integrating school curriculum with moral and intellectual education. Educational Philosophy and Theory, 1-10.
Slattery, P. (2010). Curriculum development in the postmodern era: Teaching and learning in an age of accountability. Routledge.
Stevenson, R. B., Brody, M., Dillon, J., & Wals, A. E. (Eds.). (2014). International handbook of research on environmental education. Routledge.
Strauss, A. and Corbin, J. , (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, 2nd ed. , Sage, Thousand Oaks, CA.
Virmani, A., Sahu, S. and Tanwar, S. (2006), Governance In the Provision Of Public Goods In South Asia, Indian Council for Research on International Economic Relation, SANEI, Project no. 4. New Delhi.
Whitty, G. (2016). Research and Policy in Education: Evidence, Ideology and Impact. Trentham Books.