ارزشیابی وضعیت یاددهی – یادگیری معلمان دوره ابتدایی شهر یزد بر اساس مدل اشور و ویژگی‌های جمعیت شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی درسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارزشیابی وضعیت یاددهی – یادگیری معلمان دوره ابتدایی شهر یزد براساس مدل اشور و ویژگی‌های جمعیت شناختی بوده است. نوع پژوهش کاربردی وروش آن توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش معلمان دوره ابتدایی شهر یزد در سال تحصیلی 96-1395بالغ بر4196 نفر بوده است. با استفاده ازجدول کرجسی ومورگان تعداد 351نفرازمعلمان به عنوان نمونه آماری به شیوه طبقه‌ای متناسب باحجم انتخاب شده‌اند. ابزارگردآوری داده پرسشنامه محقق ساخته براساس مدل اشوربوده است.روش‌های آماری در این پژوهش آمار توصیفی شامل (میانگین، توزیع فراوانی و انحراف معیار) و آمار استنباطی شامل (آزمونT  تک نمونه‌ای، آزمونT  دوگروه مستقل، آزمون F تحلیل واریانس یک راهه و آزمون‌های تعقیبی مربوط) می‌باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که میانگین اقدام معلمان دوره ابتدایی شهر یزد در ابعاد؛ تحلیل ویژگی‌های دانش‌آموزان و انتخاب روش‌ها، رسانه‌ها و مواد آموزشی در فرآیند تدریس پایین‌تر از حد متوسط و در بعد میزان بکارگیری رسانه‌ها  و مواد آموزشی در فرآیند تدریس نیز در حد متوسط بوده درحالی که در ابعاد بیان هدف‌های آموزشی کلاس درس و مشارکت‌دهی دانش‌آموزان و ارزشیابی آموزشی در فرآیند تدریس بالاتر از حد متوسط، بوده است. معلمان دارای سابقه خدمت بالاتر، به طورمعناداری رسانه‌ها و مواد آموزشی را بیشتر به کار می‌گیرند. دبیران زن در مولفه‌های بیان هدف‌های آموزشی، انتخاب روش‌ها، رسانه‌ها و موادآموزشی، بکارگیری رسانه‌ها و مواد آموزشی، مشارکت‌دهی دانش‌آموزان و ارزشیابی آموزشی به طور معناداری عملکرد بالاتری داشته‌اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of the Teaching-Learning Functions of Teachers in Yazd Elementary Schools Based on Assure Model and Demographic Characteristics

نویسندگان [English]

  • mehdi sobhaninezhad 1
  • r s 2
1 U
2 U
چکیده [English]

The goal of the present study is to evaluate the teaching-learning functions of teachers in Yazd elementary schools based on Assure model and demographic characteristics. This study is conducted through applied research and the research method is descriptive-survey. The research community include all elementary school teachers in Yazd in the academic year of 2016-2017 (n=4196). Using the Krejcie and Morgan table (95% confidently), the sample population is estimated as 351 individuals that are selected through a proportional volume method. The data collection tools include a researcher-made questionnaire developed based on Assure model.  The statistical methods in this research are descriptive statistics (mean, frequency distribution and standard deviation) and inferential statistics (T-test single-sample, T-test, two-group independent, F-test, one-way analysis of variance and related follow-up tests). The obtained results show that the average functions of Yazd elementary teachers in dimensions such as analysis of students’ characteristics and in choosing methods, media, teaching aids for training are lower than the average and in dimensions such as using media and teaching aids in teaching process is at the average levels. While in dimensions such as expressing the educational goals and students’ participation rate and evaluating and revising the teaching process they show above the average functions. The teachers with high service records use the media and educational materials more effectively and significantly. In addition, female teachers act significantly more effective in expressing educational goals, selecting methods, media, teaching aids for training, encouraging students’ participations and evaluating and revising the teaching process.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • teaching-learning function
  • Assure ModelKeywords
  • Evaluation
  • the Function of Teaching and Learning
  • Teacher
  • Assure Model
آل ابراهیم، الهام؛ قرائی پور، رضا. (1393). مقایسه طراحی نظام آموزش کارکنان بر اساس مدل های ADDIE و ASSURE، مرکز همایش‌های بین المللی صدا و سیما، کنفرانس بین المللی مدیریت.
ایزدی یزدان آبادی، احمد؛ حاج محمد شفیع. (1388). طراحی و تدوین استانداردهای عملکرد معلمان در فرآیند یاددهی – یادگیری، مجله علوم انسانی دانشگاه امام حسین، تعلیم تربیت اسلامی، 78 (17).
تاجیک اسماعیلی، عزیزاله. (1383). عملکرد معلمان پایه پنجم ابتدایی با توجه به میزان آگاهی آنان از اهداف، روش تدریس، مهارت تدریس، کاربرد مواد آموزشی، روش ارزشیابی و کیفیت سؤال‌های امتحانی در درس تعلیمات اجتماعی، رساله دکتری رشته علوم تربیتی (گرایش برنامه ریزی درسی)، دانشگاه تربیت معلم تهران.
 ثمری، عیسی؛ آتشک محمد. (1388). تاثیر کاربست فناوری آموزشی توسط معلمان در بهبود کیفیت فرایند یادگیری دانش‌آموزان، نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، 2 (4).
حق پرست لاتی، طیبه. (1393). تأثیر دوره آموزش پژوهش در عمل در بهبود فرآیند یاددهی – یادگیری معلمان دوره ابتدایی شهر تهران، فصلنامه علمی – پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 1 (5).
رضازاده، اکبر. (1379). تأثیر ارزشیابی عملکرد بر انگیزش شغلی معلمان، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، دوره هفتم، شماره 25.
رضوی، سید عباس. (1388). طراحی محیط یادگیری الگوی اطمینان بخش (اشور) ، فناوری آموزشی، اطلاعات و ارتباطات.
ریگی، عاطفه. (1392). مقایسه ارزیابی عملکرد معلمان از طریق داده‌های صوتی – تصویری با سایر روش‌های موجود ارزیابی عملکرد تدریس، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه کردستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی رشته علوم تربیتی.
سلیمی، قربانعلی؛ شاه سلیمی، بدری. (1381). بررسی ساز و کارهای دبیران دبیرستان‌های شهر اصفهان با محیط واحدهای آموزشی، فصلنامه دانش و پژوهش واحد خوراسگان اصفهان، 13و14 (4).
سیف، علی اکبر. (1390). اندازه گیری، سنجش، و ارزشیابی، ویرایش ششم، تهران: انتشارات دوران.
شعبانی، حسن. (1380). مهارت‌های آموزشی و پرورشی، تهران: انتشارات سمت.
عابدینی بلترک، میمنت؛ نصراصفهانی، احمدرضا؛ محمدی، مهدی و صالحی عمران، ابراهیم. (1394). بررسی میزان کاربست عناصر برنامه درسی سازنده‌گرا در آموزش عالی: مطالعه موردی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، 4 (12).
عبدلی، افسانه. (1394). آسیب شناسی روش‌های تدریس در فرآیند یاددهی – یادگیری از دیدگاه دبیران و دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر اصفهان، پژوهش در برنامه‌ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی- برنامه‌ریزی درسی)، 20 (12).
کریمی ارقینی، حسین. (1390). بررسی نظر معلمان و دانش‌آموزان درباره چگونگی فرآیند یاددهی – یادگیری در مدارس متوسطه (شبانه روزی) شهرستان خدابنده سال تحصیلی 90-89، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه تهران.
کمالی، سمیه. (1392). مسایل سنجش و تشخیص دانش‌آموزان ورودی به مدرسه، تعلیم و تربیت استثنایی، شماره114.
محمودی، فیروز؛ فتحی آذر، اسکندر؛ و اسفندیاری، رجب. (1388). بررسی رابطه میزان مشارکت فعال دانش‌آموزان در جریان تدریس با پیشرفت تحصیلی، مطالعات تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، 3 (10).
مسلمان یزدی، نوشین. (1393). بررسی تأثیر روش تدریس مشارکتی در یاددهی درس ریاضی دانش‌آموزان دختر پایه پنجم ناحیه 1شهر کرج، اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی – اسلامی، اردبیل، مؤسسه پیشگامان فرهیختگان فرهنگ و اندیشه ولی عصر، اداره کل فرهنگ.
معظمی، علی محمد. (1389). نگرش به درس فیزیک دانش‌آموزان سال اول متوسطه ناحیه 2 شهر اصفهان، پایان نامه ارشد، دانشگاه اراک.
نوری امام زاده‌ئی، اصغر. (1375). بررسی نظر دبیران دبیرستان‌های شهر اصفهان در مورد نحوه ارزشیابی معلمان و فرم‌های ارزشیابی عملکرد آنان، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
نیکنامی، مصطفی (1383). نظارت و راهنمایی آموزشی. تهران: سمت.
هواس بیگی، فاطمه. (1388). ارزیابی کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی آموزشی از نظر اعضای هیأت علمی و دانشجویان در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران، دانشگاه تهران.
 
Baran, b. (2010). Experiences from the Process of Designing Lessons with Interactive Whiteboard: ASSURE as a Road Map, CONTEMPORARY EDUCATIONAL TECHNOLOGY, Dokuz Eylul University, Turkey, 1 (4) , 367-380.
Bavli, B. , Yavuz, E. (2015). DESIGNING PCM INSTRUCTION BY USING ASSURE INSTRUCTIONAL DESIGN MODEL, International Journal on New Trends in Education and Their Implications, International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 6 Issue: 3 Article: 04 ISSN 1309-6249.
Nolan, j. , Hoover, L. (2005). Teacher performance Supervision and Evaluation : Theory into practice , New York : joun Wiley and Sons.
Nurpandi, F. , Langi, A. , & Bandung, Y. (2013). Using Instructional Design Model to Implement Open Lesson with Lesson Study Approach for Online Teacher Community, Joint International Conference on Rural Information & Communication Technology and Electric-Vehicle Technology (rICT & ICeV-T) November 26-28, 2013, Bandung-Bali, Indonesia
Sezar, B. , Gizem Karaoglan Yilmaz, F. , & Yilmaz, R. (2013). Integrating Technology Into Classroom: The Learner-Centered Instructional Design, International Journal on New Trends in Education and Their Implications, Volume: 4 Issue: 4 Article: 12 ISSN 1309-6249.