ارزیابی وضعیت اجرای برنامه درسی کار و فناوری پایه هفتم دوره اول متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مطالعات برنامه درسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 استادیار مطالعات برنامه‌ درسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 دانش آموخته مطالعات برنامه درسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی وضعیت موجود اجرای برنامه درسی کار و فناوری پایه هفتم دوره اول متوسطه بوده نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش مدیران و دبیران پایه هفتم شهر تبریز را در برگرفته است. حجم نمونه آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان، به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبتی از دبیران (137 نفر) و مدیران (110 نفر) انتخاب شدند. داده‌ها از طریق دو پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. برای تعیین روایی از روایی محتوایی و سازه استفاده گردید. پایایی پرسشنامه‌ها به روش آلفای کرونباخ، برای پرسشنامه دبیران 954/0 و پرسشنامه مدیران 925/ 0 محاسبه گردید. طبق نظر مدیران وضعیت اجرای برنامه درسی کار و فناوری پایه هفتم در حد متوسط به بالا بوده است. نتایج نشان می‌دهد که عناصر برنامه درسی کار و فناوری شامل راهبردهای تدریس، مواد و منابع آموزشی، فضای آموزشی و عوامل مادی و انسانی از نظر دبیران بر اجرای برنامه درسی مؤثر می‌باشد همچنین بین دیدگاه مدیران و دبیران در خصوص اثرگذاری عوامل انسانی و مادی بر اجرای برنامه درسی کار و فناوری تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The implementation of Work and Technology Curriculum of High school 7th Grade

نویسندگان [English]

  • M Piri 1
  • S Asadiyan 2
  • M Mohammadzadeh 3
1 Cfu
2 cfu
3 cfu
چکیده [English]

This study seeks to investigate the implementation of the existing status of Work and Technology curriculum in the 7th grade. This is a descriptive-survey study and the statistical population includes all the principals and teachers of 7th grade in Tabriz. The sample size is determined through Krejcie and Morgan table within random sampling method. The sample includes 137 teachers and 110 administrators and the data gathering tools involves a researcher- made questionnaire. The reliability coefficient of questionnaire is calculated by Cronbach’s alpha and 0.954 is obtained for the teachers and 0.925 for administrators. The data analysis is conducted by SPSS18. To analyze the data the descriptive statistic (frequency of the percent and mean) and inferential statistic dependent T-test and independent two-groups are used. The elements of the Work and Technology Curriculum including teaching methods, sources of the study and the place of education, human and material factors are among the effective factors. In addition, there is a significant difference between administrators and teachers viewpoints about the impact of human and material factors on the implementation of Work and Technology Curriculum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work and Technology Curriculum
  • curriculum implementation
  • seventh grade
 اسفندیاری، الهام. (1392). بررسی مسائل و مشکلات اجرایی پایه ششم از دیدگاه معلمان و دانش‌آموزان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه کاشان.
بابائی فیشانی، نسیم. (1392). بررسی میزان اثربخشی مؤلفه‌های برنامه درسی کتاب کار و فناوری پایه ششم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.
خسروی، مهوش. مصلح امیردهی، هادی. زمانی، بی بی عشرت. (1394). تحلیل محتوای کتاب کار و فناوری پایه ششم ابتدایی بر اساس مؤلفه هوش‌های چندگانه گاردنر و میزان فعال بودن. آموزش پژوهی، 1 (3), 36-56.
شاهواری، معصومه. کیان، مرجان. نیکنام، زهرا. (1395) . کار و فناوری : تجربه زیسته معلمان . دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، سال چهارم، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، 180- 159.
شورای برنامه‌ریزی درسی کــار و فنــاوری. (1392). کتاب کار و فناوری. ناشر. شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.سال انتشار و چاپ اول.
فتحی آذر، اسکندر. (1387)، روش‌ها و فنون تدریس. تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز.
عبادی، رحیم. (1384). فن‌آوری اطلاعات در آموزش‌و پرورش. انتشارات: مدرسه، توسعه فناوری مدارس هوشمند.
 طالعی بافقی، زیور. (1392). بررسی میزان موفقیت در اجرای برنامه درسی پایه ششم ابتدایی ازنظر معلمان آن پایه و مدیران مدارسابتدایی پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.
کریمی، زهره، کشتی آرای، نرگس ( 1395) تحلیل محتوای کتاب کاروفناوری پایه نهم در سال تحصیلی 96-95 از منظر توجه به مولفه‌های کارآفرینی.
محمدجانی، ابراهیم. (1392). بررسی جایگاه شهروند الکترونیک در کتاب کار و فناوری ششم دبستان، دانشگاه علامه طباطبایی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مارش، جی کالین. (2004). مفاهیم اساسی در برنامه درسی. (ترجمه دکتر سیروس اسدیان). تهران: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
ﻣﻠﮑﯽ، ﺣﺴﻦ. (1393). برنامه درسی (راﻫﻨﻤﺎی ﻋﻤﻞ). مشهد: انتشارات: ﭘﯿﺎم اﻧﺪﯾﺸﻪ.
ملکی، حسن (1391). آشنایی با فعالیتهای تربیتی و اجتماعی. زنجان: انتشارات سلاله.
مهرمحمدی، محمود. (1387) باز اندیشی فرایندهای یاددهی - یادگیری و تربیت معلم. تهران: انتشارات مدرسه.  
مک. لافلین. (1987). ناتوانی های یادگیری، مفاهیم و ویژگیها. ترجمه ی محمدتقی منشی طوسی (1369)مشهد: انتشارات قدس رضوی.