تلفیق؛ رویکردی مناسب برای ورود علم و فناوری نانو به محتوای برنامه درسی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی رویکردی مناسب برای ادغام علم و فناوری نانو، در برنامه‌های درسی مدرسه­ای است. در این پژوهش، رویکردهای سازمان‌دهی محتوای علم و فناوری نانو در برنامه­های درسی مدرسه‌ای چند کشور پیشرو در این زمینه، مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی نشان داد که رویکرد غالب برای این کار، رویکردی تلفیقی  است که بسته به تعداد رشته‌های درگیر در فرآیند تلفیق، بعضی­ها ­از نوع تلفیق چند­رشته‌ای و بعضی دیگر، میان‌رشته‌ای هستند.
رویکرد تلفیق چند رشته‌ای به‌عنوان رویکردی مناسب برای ادغام علم و فناوری نانو با برنامه‌های درسی شیمی، فیزیک و زیست‌شناسی پیشنهاد شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integration: An Appropriate Approach for Inclusion of Nano Science and Technology into School Curriculum

نویسنده [English]

  • Z M
استادیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
احمدی، پروین (1390) طراحی و سازمان‌دهی محتوای برنامه درسی رویکرد بین‌رشته‌ای در برنامه درسی تلفیقی، چاپ اول، تهران، آییژ.
بدریان، عابد (1386) تعیین ضرورت‌ها، اهداف و بررسی حدود و شیوه‌های آموزش فناوری‌های نو در برنامه درسی مدارس، موسسه پژوهشی برنامه‌ریزی درسی و نوآوری‌های آموزشی
پژوهشکده توسعه تکنولوژی (1386)، مطالعات اولیه ایجاد موزه علوم نانو مهندسی، فصل اول جایگاه فناوری نانو در کتب درسی، دانشگاه شریف، ویرایش سوم.
برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران (1391) شورای عالی آموزش و پرورش.
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (1390) شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت آموزش و پرورش، شورای عالی آموزش و پرورش.
سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران (1384) مجلس شورای اسلامی.
سند نقشه جامع علمی کشور (1389) شورای عالی انقلاب فرهنگی.
شهسواری خدایاری، ایرج (1387) مطالعه تطبیقی روش‌های آموزش فناوری نانو در ایران و کشورهای پیشرو و ارائه مناسب‌ترین روش آموزش در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی.
علم‌الهدی، جمیله (1384) مبانی نظری تلفیق برنامه درسی بر اساس حکمت متعالیه صدرالمتالهین، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره 3، صص. 15-1.
مهربان، زهرا (1391) راهنمای ورود مفاهیم علم و فناوری نانو در محتوای کتاب‌های درسی شیمی، فیزیک و زیست‌شناسی دوره متوسطه تحصیلی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
مهربان، زهرا (1392) بررسی روش‌های آموزش فناوری نانو به دبیران علوم پایه و چگونگی ارزیابی پیشرفت آن‌ها، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
مهرمحمدی، محمود (1378) تلفیق در برنامه درسی، تاریخچه، ضرورت، معیارها و اشکال، مجله پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت،صص. 47 ـ 15.
مهر محمدی، محمود، احمدی، پروین (1380) برنامه‌های درسی تلفیقی، رویکردی متفاوت با برنامه‌های درسی موضوع محوری/ دیسیپلینی (شیوه سنتی)، مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا (س)، 39، صص. 218-199.
 
Blonder, R., Sakhnini, S. (2012) Teaching two basic nanotechnology concepts in secondary school by using a variety of teaching methods, Chem. Educ. Res. Pract,13, 500-516
Case, R. (1992), The Anatomy of curricular Integration, Canadian Journal of Education, 16 (2), 215-223.
Drake, S.(1993), planning for Integrated Curriculum, the Call to Adventure, Virginia: Alexandra, ASCD.
Drake,S. Burns. R. (2004), Meeting Standards Through Integrated Curriculum, Virginia: Alexandra, ASCD.
Feather, J. L., Aznar, M. F. (2011) Nanoscience Education, Workforce Training, and K-12 Resources, , CRC Press.
Fogarty, R. (1991), Ten ways to Integrate Curriculum, Educational Leadership, October, 61-65.
Fogarty, R., Pete, B. M. (2009) How to Integrate the Curricula, 3rd edition, Corwin Publisher.
Goss, V., Brandt, S. and,  Lieberman, M.(2013)  The Analog Atomic Force Microscope: Measuring, Modeling, and Graphing for Middle School, J. Chem. Educ., 90 (3), 358–360
Hopkins, L. T. (1937) Integration, Its Meaning and Application. New York: Appleton-Century.
Hunter, R., & Scheirer, E. (1988). The organic curriculum; Sussex, UK: Falmer Press.
Jacobs, H. H.(1989),  Interdisciplinary Curriculum: Design and Implementation, Virginia: Alexandria: ASCD.
Jacobs, H. H.(1991), On Interdisciplinary Curriculum: a Conversation with Heidi Hayes Jacobs (2001) educational Leradership, October, 24-26.
Johnson, S. D.,
 & Aragon, S. R. (2003). An instructional strategy framework for online learning environments. New Directions for Adult and Continuing Education, 100, 31-43.
Klabunde, K. (2001) Nanoscales materials in chemistry, New York, John Wiley & Sons.
Martin-Kniep, G. O., Feige, D. M. and Soodak, L. C. (1995) Curriculum integration: An expanded view of an abused idea. Journal of Curriculum and Supervision, 10(3), 227-249.
Nano Statistics (2013),  http://www.statnano.com/index.php?ctrl=country&action=country_profile&id=105&lang=2, last visit on 1/26/2014
National Science Education Standards, (1996) National Committee on Science Education Standards and Assessment, National Research Council, Washington, DC. the National Academies advisers to the Nation on science, and medicine.
Ramakrishna, B. L., Ong, E. W., Garcia, A. A., Pizziconi, V. B.,  Razdan A., and Glaunsinger, W. S. (2000) Interactive Nano-Visualization of Materials over the Internet, J. Chem. Educ., 77 (9), 1114 -1115
Roco, M. C. and Bainbridge, W.S. (2003), Converging Technologies for Improving Human Performance, Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and Cognitive Science, Netherlands, Kluwer Academic Publishers.
Royal Society Policy document (2004) Nanoscience and nanotechnologies: opportunities and uncertainties, UK, London, Latimer Trend Ltd, Plymouth.
Schubert, W. H. (1986).  Curriculum:  Perspective, paradigm, and possibility. New York, Macmillan.
Standards for Technological Literacy (2007)  Virginia,  International Technology Education Association.
Vars, G. F. (1991), Integrated Curriculum in Historical perspective, Educational Leadership, 49(2), 14, 15.