تأثیر استفاده از نرم افزارهای آموزشی در تقویت مهارت‌های نوشتاری دانش‌آموزان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی ، آموزگار منطقه2 شهرستان کرمانشاه

2 عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی میزان تأثیر استفاده از نرم‌افزارهای آموزشی در تقویت مهارت نوشتاری دانش‌آموزان پایه سوم شهر کرمانشاه انجام گرفت. روش این تحقیق با توجه به گروه‌های مورد مطالعه، تجربی است. از میان جامعه آماری، چهار دبستان به ‌صورت تصادفی نمونه آماری را تشکیل داده‌اند. پس از تجزیه و تحلیل و مقایسه بین میانگین نمرات گروه­ها تأثیر آموزش‌های نرم افزاری در تقویت مهارت نوشتاری تأیید شد. نمرات در دو درس املا و بنویسیم فارسی به‌طور معنی‌داری افزایش پیدا کرده بود اما در درس انشای فارسی تأثیر معناداری نداشته است. از سوی دیگر آموزش­های الکترونیکی علاقه‌مندی دانش‌آموزان را به مهارت‌های نوشتاری افزایش داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Using Educational Software on Improve Writing Skills of Students

نویسندگان [English]

  • E N 1
  • h Gh 2
1 کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی ، آموزگار منطقه2 شهرستان کرمانشاه
2 عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
امیر تیموری، محمدحسن.(1386). رسانه‌های یاددهی یادگیری تهران: ساوالان.
امین الرعایایی یمینی، سعید.(1388). بررسی یادگیری مهارتهای هندسی به کمک نرم افزارهای هندسه پویا. پایان نامه ارشد رشته تکنولوژی آموزش، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.
جوادی فرد، زهره.(1390). بررسی تطبیقی آموزش الکترونیک در دانشگاه‌های مجازی انگلستان، ژاپن، ایران. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی.
خدا مرادی، خداداد.(1381). مطالعه تأثیر آموزش به کمک رسانه‌های آموزشی شنیداری دیداری بر یادگیری درس زبان انگلیسی دانش‌آموزان پسر پایه اول دبیرستان در شهر روانسر (کرمانشاه) در سال تحصیلی 81-80 تهران: دانشگاه تربیت‌معلم پایان‌نامه کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی
داگلاس براون. اچ.(1387).اصول یادگیری و آموزش زبان، ترجمه: منصور فهیم، تهران: انتشارات رهنما
دایان لارسن، فریمن.(1384). اصول و فنون آموزش زبان، ترجمه منصور فهیم و ناصر موفقیان، تهران: رهنما.
درخانی، زهرا.(1385). تأثیر روش‌های آموزش فرآیند و آموزش تکلیف به روش­های الکترونیکی تهران: مجله پژوهش در زمینه کودکان استثنایی سال نهم شماره 2.
ذوفنون، شهناز و لطفی پور، خسرو.(1385). رسانه‌های آموزشی برای کلاس درس. تهران، شرکت چاپ و نشر ایران، ص 48 .
ذوفنون، شهناز.(1386)، کاربرد فناوری‌های جدید در آموزش، تهران: انتشارات سمت.
رستگار پور، عبدالهی.(1384). راهبردهای توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، تهران: نشر دانش و مردم.
رضوی، عباس.(1390). مباحث نوین در فناوری آموزشی، اهواز انتشارات دانشگاه چمران.
زینلی کرمانی، افسانه.(1389). زیرساخت‌های آموزش الکترونیکی در مراکز آموزشی تهران: مجله ارتباط علمی، دوره نهم، شماره دوم.
سرمد، زهره. بازرگان، عباس.(1388). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: آگاه
سیف، علی‌اکبر.(1385).روان شناسی پرورشی تهران: انتشارات آگاه.
سراجی، فرهاد.(1388). نگاهی نو به محیط‌های یادگیری الکترونیکی، تهران: فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی سال سوم شماره 12، ص19.
شعاری نژاد، علی‌اکبر.(1388). مبانی روان‌شناختی تربیت، تهران: مرکز مطالعات فرهنگی، ص 25.
شعبانی، حسن. (1386). مهارت‌های آموزش‌وپرورش، روش‌ها و فنون تدریس (جلداول)، تهران: سمت.
ضرابیان، فروزان و همکاران. (1390). طراحی آموزشی برنامه یادگیری املای فارسی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، شماره 21.
عبادی، رحیم.(1386). یادگیری الکترونیکی و آموزش‌وپرورش، تهران: موسسه توسعه فناوری مدارس هوشمند.
عسگری، محبوبه.(1387). تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر یادگیری، تهران: مجله رشد و تکنولوژی آموزشی شماره 7.
عطاران، محمد.(1388). فناوری اطلاعات در آموزش‌ و پرورش، تهران: موسسه توسعه فناوری مدارس هوشمند.
غمین، خجسته و نوروزی، داریوش.(1391). تأثیر چندرسانه­ای بر میزان یادگیری و یادداری درس لوحه نویسی فارسی، فصلنامه روانشناسی تربیتی، شماره 24، سال 7 .
فردانش، هاشم. (1386). مبانی نظری تکنولوژی آموزشی تهران: انتشارات سمت.
کرمی، بهزاد .(1387). تأثیر رسانه‌های آموزشی بر درس املاء فارسی دانش‌آموزان پایه چهارم شهرستان اهواز. تهران: پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت مدرس.
گلاور، جان وبرونیگ، راجر.(1386). روان شناسی تربیتی اصول و کاربرد آن ترجمه کمال خرازی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
مجیدی، اکبر.(1388).آموزش الکترونیکی، تاریخچه، ویژگی‌ها، زیرساخت‌ها و موانع تهران: فصلنامه تعلیم و تربیت تابستان 88.
مسعودی، حسن.(1380). اثرات تلویزیون آموزشی در مدارس ابتدایی، تهران، دانشگاه تربیت‌معلم تهران.
مسعودی، محمدرضا.(1388). تأثیر روش تدریس تلویزیون بر یادگیری تهران: انتشارات صدا و سیما.
Brown.T.(2005). The Role of M-Learning in the fature of e-learning in Africa. Presented at the 21st ICDE word Conference,2033, retriered 14.
Connolly,T.M. Boyle,E.A,StansfeildM.H.,Haney,T.(2007).The potential of online games as collaborative learning enrironment . Internation journal for Advanced Technology.for learning,4(4).
Horsley, Mike and Richard walker (2003).video based class roomoobsorration systems for examiming the use and Role of Text books and teaching Materials in learning،Eighth International Conference on Liearining and Educational Media.
Lorenz, B., Green, T., and Brown, A. (2011). Using Multimedia Graphic Organizer
Software in the Prewriting Activities of Primary School Students: What Are the
Benefits? Computers in the Schools, v26 n2 p115-129.
Karen, G.(2009). The Effect of Communication Student Outcomems in a Web-base,pp.123.
Timoe, C. (2005). Constructing a Streaming Video-Based Learning Forum for Collaborative learning .J l. of educational multimedia and hypermedia.pp.2.
Wang,s.song.H (2008).learning commonity and network learning commonity.Inlawrence A. Tomie. Encyclopedia of information Technology Curriculum intergration.Hershey:information Science.