تحلیل کتاب فارسی ششم ابتدایی بر اساس مؤلفه های گفتمان شناسی انتقادی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری مطالعات برنامه‌درسی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف کلی از انجام این پژوهش، بررسی و تحلیل مؤلفه‌های گفتمان مدار کتاب فارسی ششم دبستان بر اساس الگوی تحلیل انتقادی گفتمان بود که از الگوی نظری تحلیل انتقادی گفتمان ون لیوون استفاده شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، کمّی و از نوع توصیفی است. جامعه مورد نظر کتاب فارسی پایه ششم ابتدایی در سال تحصیلی 92-91 و نمونه مساوی جامعه است. نتایج نشان داد که مؤلفه اظهار آشکار بیش از مؤلفه­های حذف و اظهار پنهان تصویرسازی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Sixth grade Farsi Book Based on Components of Critical Discourse Analysis

نویسندگان [English]

  • M K 1
  • Sh H 1
  • F K 2
  • R N 2
1 استادیار دانشگاه شیراز
اقبال­زاده، شهرام (1380). تجزیه و تحلیل جامعه شناختی کتاب بی شناسنامه­ها. پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان، شماره 26.
باغینی پور، مجید (1380). سخن کاوی انتقادی: تحلیل کوتاه بر بازتاب قدرت در زبان. مجله زبان شناسی، سال شانزدهم، شماره دوم.
پهلوان نژاد، محمدرضا؛ صحراگرد، رحمان و فلاحی، محمدهادی (1388). شیوه های بازنمایی کارگزاران اجتماعی در نشریات دوره مشروطه از منظر گفتمان شناسی انتقادی با عنایت به مؤلفه های گفتمان مدار جامعه شناختی-معنایی. مجله تخصصی زبانشناسی و گویش های خراسان دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، شماره 1، صص 79-52.
حق شناس، علی محمد (1370). مقالات ادبی زبانشناختی، تهران: نیلوفر.
شاه سنی، شهرزاد (1386). تبیین سازوکارهای مؤلفه های جامعه پذیری کتاب­های علوم انسانی دوره ابتدایی در چارچوب تحلیل انتقادی گفتمان. رساله دکتری. دانشگاه شیراز.
لطفی پور ساعدی، کاظم (1371). درآمدی بر سخن­کاوی. مجله زبان شناسی، سال نهم، شماره اول.
شهبازی، ایرج (1378). تجزیه و تحلیل گفتمانی و متنی غزلیات عاشقانه سعدی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز: دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
شمیسا، سیروس (1374). کلیات سبک شناسی. تهران: فردوس.
صلح جو، علی (1377). گفتمان و ترجمه. تهران: نشر مرکز.
عباسی، خیام (1380). یورگن هابرماس. مجله بازتاب اندیشه، سال سوم، شماره 23.
قنبری، لیلا (1382). مقایسه تحلیل انتقادی گفتمان داستان های کوتاه معاصر بزرگسالان و داستان های کوتاه معاصر نوجوانان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته زبان های خارجی، دانشگاه شیراز.
کرمانی، علی رضا (1377). تحلیلی جامعه شناختی از رمان جادوگرها. پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان، شماره 14.
کزاری، یرجلالدین (1379). پیکره و پیام ادبیات جشنواره، ویژه نامه نهمین جشنواره کتاب کودک و نوجوان.
یار محمدی، لطف اله (1379). بهره گیری مترجم از تحلیل گفتمان. مجله مترجم، سال 7، شماره 27.
Brown, G., & Yule, G. (1983). Discourse Analysis. Cambridge: Cambridge university press.
Fairclough, N. (1992). Discourse and Social Change. Cambridge: polity press.
Hatch, E. M. (1992). Discourse and Language Education. Cambridge: Cambridge university press.
Van Leeuwen, T. A. (1996). The Representation of Social Actors. In Caldas Coulthard, C. R. & Coulthard, M. (Eds), Texts and Practices. (pp. 32-70) London & New York: Routledge.
Widdowoson, H. G. (2000). On the limitation of linguistics applied. Applied linguistics, 29 (10).