تأثیر تدریس با الگوی مدیریت آموزش بر پیشرفت تحصیلی علوم تجربی و مهارت حل مسئله دانش‌آموزان سال ششم ابتدایی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

الگوی مدیریت آموزش، نظریه‌ای جدید و هم‌خانواده‌ی الگوهای پردازش اطلاعات است که بر سازماندهی اطلاعات و ساختن مفاهیم در روندی استقرایی- قیاسی به منظور توانمندتر شدن دانش‌آموز در یادگیری، درک بهتر روابط میان اطلاعات، پرورش مهارت‌های بنیادی تفکر و ... تأکید دارد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر تدریس علوم تجربی با استفاده از الگوی مدیریت آموزش بر پیشرفت تحصیلی و مهارت حل مسئله دانش­آموزان سال ششم دوره ابتدایی است. روش تحقیق از نوع شبه آزمایشی بوده و با استفاده از طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه انجام شده است. در این تحقیق جامعه آماری 58 نفر از دانش‌آموزان پسر پایه ششم در یکی از دبستان­های دولتی ناحیه 2 شهرری است و انتخاب نمونه به صورت تمام شماری در سال تحصیلی 94-93 انجام گرفت و جهت تحلیل داده­های آماری از تحلیل کواریانس و تی مستقل استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می­دهد که آموزش علوم تجربی با استفاده از الگوی مدیریت آموزش بر پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان تأثیر مثبت دارد و مهارت حل مسئله دانش‌آموزان را بهبود می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Teaching Science by Education Management Model on Academic Achievement and Problem-solving Skills Students at Sixth Grade

نویسندگان [English]

  • Younes AmirAhmadi 1
  • Rezvan Safian Boldaji 2
1 Khu
2 KhU
امیراحمدی، یونس، ایروانی، شهین، شرفی، محمد رضا. (1391). تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه پنجم دبستان بر مبنای الگوی حل مسئله دیویی. مجله پژوهشی بر برنامه درسی، شماره 35
بهرنگی، محمدرضا (1389). بررسی الگوی تدریس مدیریت بر آموزش از منظر خلاقیت در یادگیری و یادگیری خلاقیت. سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، ترز و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران، تهران، پژوهشکده علوم خلاقیت شناسی، تریز و نوآوری
بهرنگی، محمدرضا؛ عباسیان، حسین و زیرجدی آشتی، آرش (1394). الگوی مدیریت آموزش ریاضی؛ راهبردی مؤثر بر پیشرفت درسی دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه. دوفصنامه علمی – پژوهشی مدیریت بر آموزش سازمانها – جلد 4 – شماره 2 – 1394- صص 185- 205
بهرنگی، محمدرضا؛ نصیری، رحیمعلی (1393). بررسیتأثیر تدریس علوم تجربی با الگوی مدیریت آموزش، بر یادگیری خودراهبر دانش­آموزان سال سوم راهنمایی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. 1393.
جویس، بروس؛ ویل، مارشا؛ کالهون، امیلی (1394). الگوهای تدریس 2015. ترجمه محمدرضا بهرنگی، پیشگفتار مترجم بر ترجمه کتاب الگوهای تدریس 2015. تهران: کمال تربیت
دیویی، جان (1339). دموکراسی و آموزش و پرورش. ترجمه‌ی امیرحسین آریان پور، تبریز، انتشارات فرانکلین
رستگار، طاهره و همکاران (1387). کتاب معلم علوم تجربی پنجم دبستان. انتشارات اداره کل چاپ و توزیع کتاب‌های درسی، چاپ دوم
صدرالاشرافی، مسعود (1386). کاربرد استانداردهای آموزش علوم برای ایران. مجلۀ فناوری و آموزش، سال اوّل، جلد اوّل، شماره 4.
گال، مردیت و همکاران (1382). روش­های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی. ترجمه احمد نصر و دیگران، تهران: سمت، دانشگاه شهید بهشتی.
مهرمحمدی، محمود (1387). پرورش تفکر انتقادی با استفاده از شیوه‌ آموزش مسئله محور. بازاندیشی فرایند یاددهی- یادگیری، صص -188-176
هارلن، وین. (1387). نگرشی نو بر آموزش علوم تجربی در دوره ابتدایی. ترجمه شاهده سعیدی. تهران انتشارات مدرسه. چاپ دهم.
الیاس، جان، ال (1385). فلسفه‌ تعلیم و تربیت، ترجمه‌ی‌ ضرابی، قم، انتشارات موسسه‌ی پژوهشی امام خمینی (ره)، چاپ دوم
 
Tin Lam. Toh (2009), Assessment in a Problem Solving Curriculum, In R. Hunter, B. Bicknell, & T. Burgess (Eds.), Crossing divides: Proceedings of the 32nd annualconference of the Mathematics Education Research Group of Australasia (Vol. 1)
Selvi,Kiymet (2007), "Future Aims of Science Curriculum for Primary school", Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and - pp 176- 183
Dewey, J.(1933). How We Think: A Restatement of the Relation of Reflective Thinking to the Educative Process. 2nd revised edition. Chicago: Henry Regnery.
Steven, M. K. (2002). Newport News Teacher Performance Assessment System: A Case Study. http: //cpre. wceruw.org/papers /Newport.
Chalmers, a.f 1998, what is this things called science? An assessment of the nature and status of science and its methods; London: the open university press
Smith; W.H.Newton, 1981, The Rationality of Science, London and New York: Balliol College, Oxford
Taba, h. 1966. Curriculum development: theory and practice, new York: Harcourt publishers ltd.