تاریخ تحولات «آموزش ریاضیات انتقادی» و عناصر اصلی برنامه‌درسی آن

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات برنامه ‌درسی دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار برنامه‌ریزی درسی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

مقالۀ حاضر به تحلیل مفهوم آموزش ریاضیات انتقادی می‌پردازد، دیدگاه‌های نظریه‌پرداران برجستۀ آن را معرفی و عناصر اصلی برنامه‌درسی را در آن شناسایی و تحلیل می‌کند. در این مقاله پس از ارائۀ گزارشی کوتاه از تاریخچۀ آموزش ریاضیات انتقادی، مفاهیم کلیدی آن از جمله «ریاضیات» و «یادگیری» تعریف و دیدگاه‌ها و آرای فلسفی و آموزشی سه نظریه‌پرداز برجسته در این حوزه که عبارتند از اسکوزموزه، گاتستاین و فرنکنستاین ارائه می‌شود. سپس برخی از عناصر برنامه‌درسی در آموزش ریاضیات انتقادی از جمله اهداف و نقش معلم و دانش‌آموز به اختصار و محتوا و روش‌های آموزش به تفصیل تحلیل می‌شود. برای این تحلیل، داده‌های لازم از آثار نظریه‌پردازان این حوزه استخراج و به روش استنتاجی تجزیه و تحلیل می‌شود. در آموزش ریاضیات انتقادی، دانش‌آموزان فعالانه در طرح و حل مسائلی مشارکت می‌کنند که برای خود و جامعه‌شان مسئله‌برانگیز است. بنابراین در آموزش ریاضیات انتقادی تلاش بر این است تا در کنار آموزش مفاهیم اساسی ریاضیات، دانش‌آموزان با مسائل محیط پیرامونشان آشنا شده، نقادانه دربارۀ آنها به بحث و گفت‌وشنود بنشینند و آگاهانه برای حل آنها اقدام کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development History of ‘Critical Mathematics Education’ and the Key Curricular Elements

نویسندگان [English]

  • Z h 1
  • N M 2
1 دانشجوی دکتری مطالعات برنامه ‌درسی دانشگاه خوارزمی
2 دانشیار برنامه‌ریزی درسی دانشگاه فرهنگیان
برنامه‌درسی ملی جمهوری اسلامی ایران (1391)، شورای عالی آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران.
حاجی‌آخوندی، زهرا (1388)، نظریۀ برنامه‌درسی آموزش و پرورش انتقادی با تأکید بر آرای پائولو فریره، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور تهران.
حاجی‌آخوندی، زهرا، سیدمحمدرضا امام‌جمعه و محمدرضا سرمدی (1390)، «عناصر اصلی برنامه‌درسی در نظریه آموزش و پرورش انتقادی»، فصلنامه مطالعات برنامه‌درسی، شماره 20، بهار 1390، ص171-142.
خاکباز، عظیمه سادات و نعمت‌الله موسی‌پور (1387)، «بهره‌گیری از ریاضیات غیررسمی برای طراحی فرصت‌های یادگیری در برنامۀ درسی ریاضی»، فصلنامه مطالعات برنامه‌درسی، شماره 11، زمستان 1387، ص 44-65.
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (1390)، دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، شواری عالی انقلاب فرهنگی و وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران.
سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران (1384)، در http://www.dolat.ir/PDF/20years.pdf.
شفیلد، هری (1375)، فلسفۀ آموزش و پرورش، ترجمۀ غلامعلی سرمد، تهران: نشر قطره.
گویا، زهرا (1385)، «تابستان و ریاضیات غیررسمی»، مجلۀ رشد آموزش ریاضی، دورۀ 23، شمارۀ 4.
مهرمحمدی، محمود (1374)، «چرا باید برنامه‌های درسی را به سوی مسئله‌محور سوق دهیم»، فصلنامه تعلیم و تربیت، شمارۀ 43 و 44، 1374، ص 10-28.
Alrø, Helle & Ole Skovsmose (2002), Dialogue and Learning in Mathematics Education: Intention, Reflection, Critique, Dordrecht, the Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
Alrø, Helle, Ole Skovsmose & Paola Ximena Valero Duenas (2007a), “Inter-viewing Foregrounds”, Aalborg: Working papers on learning 5, Aalborg University.
Alrø, Helle, Ole Skovsmose & Paola Ximena Valero Duenas (2007b), “Landscapes of Learning in a Multicultural Mathematics Classroom”, in Demetra Pitta-Pantazi & George Philippou (Eds.), CERME 5 European Research in Mathematics Education: Proceedings of the Fifth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, pp. 1567-1576.
Alrø, Helle & Marit Johnsen-Høines (2010), “Critical Dialogue in Mathematics Education”, in Helle Alrø, Ole Ravn & Paola Valero (Eds.), Critical Mathematics Education: Past, Present, and Future, Sense Publishers, pp. 11-21.
Andersson, Annica & Paola Valero (2009), “Mathematics Education Giving Meaning to Social Science Students: A Case from Sweden”, Accepted for proceedings at II Congreso Internacional de Investigación, Educación y Formación Docente, August, 26-28, 2009, Colombia: Medellin.
Appelbaum, Peter (2004), “Critical Mathematics”, in Joe Kincheloe & Danny Weil (Eds.), Critical Thinking and Learning: An Encyclopedia for Parents and Teachers, Greenwood Press.
Appelbaum, Peter (2009), “Critical Mathematics”, in Eugene F. Provenzo & John Philip Renaud (Eds.), Encyclopedia of the Social and Cultural Foundations of Education, Sage Publications, pp. 193-196.
Aslan Tutaka, Fatma, Elizabeth Bondy & Thomasenia L. Adams (2011), “Critical Pedagogy for Critical Mathematics Education”, International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, Vol. 42 (1), 15 January 2011, pp. 65–74.
Balasubramanian, Anita (2012), “The Complexity of Interweaving Mathematical and Sociopolitical Content In and Through the Classroom Space”, Thesis in the Graduate College of the University of Illinois at Chicago.
Baptist, Peter & Dagmar Raab (Eds.) (2012), Implementing Inquiry in Mathematics Education, Bayreuth, Retrieved from http://fibonacci-project.eu/resources.
Bopape Mathume (1998), “The South African New Mathematics Curriculum: People’s Mathematics for People’s Power?”, Retrieved from http://www.nottingham.ac.uk/csme/meas/papers/bopape.html.
Brantlinger, Andrew Morgan (2007), “Geometries of Inequality: Teaching and Researching Critical Mathematics in a Low-Income Urban High School”, Dissertation for Doctor of Philosophy in Education and Social Policy, Department of the Learning Sciences, Northwestern University.
D’Ambrosio, Ubiratan (2001), Ethnomathematics Link Between Traditions and Modernity, Rotterdam: Sense Publisher.
de Freitas, Elizabeth (2008), “Critical Mathematics Education: Recognizing the Ethical Dimension of Problem Solving”, International Electronic Journal of Mathematics Education, Vol. 3 (2), pp. 79-95.
Finken, Teresa M. (2001), “Did Dewey Presage the 1989 National Council of Teachers of Mathematics Standards?”, Education and Culture, Vol. XVII (2), pp. 24-33.
Fish, Michael Charles (2012), “Promoting Critical Mathematics Literacy in Secondary Mathematics Teacher Education”, Dissertation for Doctor of Philosophy in Curriculum and Instruction, University of Wisconsin-Madison.
François, Karen & Charoula Stathopoulou (2012), “In-Between Critical Mathematics Education and Ethnomathematics. A Philosophical Reflection and an Empirical Case of a Romany Students' Group Mathematics Education”, Journal for Critical Education Policy Studies, Vol. 10 (1), pp. 234-247.
Frankenstein, Marilyn (1989), Relearning Mathematics: A Different Third r-Radical Math(s), London: Free Association Books.
Frankenstein, Marilyn (1997), “Breaking down the Dichotomy between Learning and Teaching Mathematics”, in Paulo Freire (Ed.), Mentoring the Mentor: A Critical Dialogue with Paulo Freire, Peter Lang Publishing, pp. 59-87.
Frankenstein, Marilyn (1998), “Reading the World with Maths: Goals for a Critical Mathematical Literacy Curriculum, Paper presented at the first International Conference of Mathematics Education and Society, Uk: Nottingham, Retrieved from http://www.Nottingham.ac.uk/csme/meas/measproc.html.
Frankenstein, Marilyn (2010), “Critical Mathematics Education: An application of Paulo Freire’s Epistemology”, Journal of Education, Vol. 165 (4), first appeared in 1983, pp. 315-339.
Frankenstein, Marilyn & Arthur B. Powell (1989), “Mathematics Education and Society: Empowering Non-Traditional Students”, in Bishop Alan J., Kathleen Hart, Stephen Lerman & Terezinha Nune (Eds.), Significant Influences on Children’s Learning of Mathematics, UNESCO, pp. 157-159.
Freire, Paulo (1972), Pedagogy of the Oppressed, tr. Myra Bergman Ramos, Harmondsworth: Penguin Books.
Freire, Paulo (1974), Education for Critical Consciousness, New York: Continuum.
Freire, Paulo & Donald Macedo (1987), Literacy: Reading the Word and the World, London: Routledge and Kegan Paul Ltd.
Gay, Geneva (2009), “Preparing Culturally Responsive Mathematics Teachers”, in Brian Greer, Swapna Mukhopadhyay, Arthur B. Powell & Sharon Nelson-Barber (Eds.), Culturally Responsive Mathematics Education, Routledge, pp. 189-206.
Groth, Randall (2006), “Supporting Teacher Learning: Expanding Teachers’ Understanding of Geometric Definition: The Case of the Trapezoid”, Teaching Children Mathematics, Vol. 12, pp. 376-380.
Gutstein, Eric (2003a), “Teaching and Learning Mathematics for Social Justice in an Urban Latino School”, Journal for Research in Mathematics Education, Vol. 34, pp. 37-73.
Gutstein, Eric (2003b), Reading and Writing the World with Mathematics: Towards a Pedagogy for Social Justice, New York: Routledge.
Gutstein, Eric (2007), “Connecting Community, Critical and Classical Knowledge in Teaching Mathematics for Social Justice”, the Montana Mathematics Enthusiast, Monograph 1, pp. 109-118.
Gutstein, Eric (2009), “Possibilities and Challenges in Teaching Mathematics for Social Justice”, in Paul Ernest, Brian Greer & Bharath Sriraman, Critical Issues in Mathematics Education, Information Age Publishing Inc. and the Montana Council of Teachers of Mathematics, pp. 351-374.
Gutstein, Eric (2010), “Our Issues, Our People: Mathematics as Our Weapon”, MES6, Mathematics Education and Society - 6th International Conference 20–25 March 2010, Berlin, Germany.
Leonard, Judith (1998), “How to Integrate Negative Youth into Secondary Classroom Practice Using Critical Pedagogy”, Thesis in Master of Educational Studies, Canada, Concordio University.
Lerman, Stephan (1989). “A Social View of Mathematics: Implication for Mathematics Education”, in Keitel Christine (Ed.), Mathematics, Education and Society, Science and Thechnology Education, Document Series No, 35, UNESCO Division of Science, Technical and Environmental Education, Paris, pp. 42-44.
Machado, Ricard & Margarida César (2013), “Diversity, Dialogism and Mathematics Learning: Social Representations in Action”, in Behiye Ubuz et al. (Eds.), CERME 8, Proceedings of the eighth Congress of the European Society of Research in Mathematics Education, Antalya, Turkey, Middle East Technical University, February 6‒10, pp. 1764-1773.
Meaney Tamsin & Troels Lange (2012), “Learners in Transition Between Contexts”, in Clements M.A. (Ken), Alan J. Bishop, Christine Keitel, Jeremy Kilpatrick & Frederick K.S. Leung (Eds.), Third International Handbook of Mathematics Education, Vol. 27 of the series Springer International Handbooks of Education, pp. 169-201.
Mohsenpour, Bahram (1988), “Philosophy of Education in Postrevolutionary Iran”, Comparative Education Review, Vol. 32 (1), pp. 76-86.
Nunes, Terezinha (1993), “The Socio-Cultural Context of Mathematical Thinking: Research Findings and Educational Implications”, in Bishop Alan J., Kathleen Hart, Stephen Lerman & Terezinha Nune (Eds.), Significant Influences on Children’s Learning of Mathematics, UNESCO, pp. 27-42.
Orton, Anthony (2004), Learning Mathematics: Issues, Theory and Classroom Practice, London: Continuum.
Pais, Alexandre (2008), “Reinventing School?: Reaction to Eric Gutstein's “Reinventing Freire: Mathematics Education for Social Transformation””, in Matos Joao Filipe, Paola Valero & Keiko Yasukawa (Eds.), Proceedings of the Fifth International Mathematics Education and Society Conference, Lisbon: Centro de Investigação em Educação, Universidade de Lisboa – Department of Education, Learning and Philosophy, Aalborg University, Retrieved from
http://mes5.learning.aau.dk/Reactions/Pais.pdf.
Pais, Alexandre, Elsa Fernandes, Joao Filipe Matos & Ana Sofia Alves (2012), “Recovering the Meaning of ‘Critique’ in Critical Mathematics Education”, For the Learning of Mathematics, Vol. 32 (1), pp. 28-33.
Petric, Marius (2011), “Reform in Mathematics Education: What do we Teach for and against”, Dissertation for Doctor of Philosophy in Education, Montclair State University.
Roth, Florian (2012), “Theodor W. Adorno – Erziehung zur Mündigkeit”, Vortrag an der Münchner Volkshochschule vom 02.03.12, Philosophische Essays Erziehung zur Mündigkeit, Retrieved from
http://www.florian-roth.com, 02.03.2012, 1.
Shor, Ira & Paulo Freire (1987), “What is the ‘Dialogical Method’ of Teaching?”, in Ira Shor & Paulo Freire, A Pedagogy for Liberation: Dialogues on Transforming Education, pp. 97-115.
Skovsmose, Ole (1985), “Mathematical Education versus Critical Education”, Educational Studies in Mathematics, Vol. 16, pp. 337-354.
Skovsmose, Ole (1994a), Towards a Philosophy of Critical Mathematics Education, Springer.
Skovsmose, Ole (1994b), “Towards a Critical Mathematics Education”, Educational Studies in Mathematics, Vol. 27, pp. 35-57
Skovsmose, Ole (2005), “Foregrounds and Politics of Learning Obstacles”, For the Learning of Mathematics, Vol. 25, pp. 4-10.
Skovsmose, Ole (2012a), “Students’ Foregrounds: Hope, Despair, Uncertainty”, Pythagoras, Vol. 33 (2), Retrieved from http://dx.doi.org/10.4102/pythagoras.v33i2.162.
Skovsmose, Ole (2012b), “Towards a Critical Mathematics Education Research Programme?”, in Ole Skovsmose & Brian Greer (Eds.), Opening the Cage: Critique and Politics of Mathematics Education, Sense Publishers, pp. 342-368.
Skovsmose, Ole (2014), “Critical Mathematics Education”, in Stephen Lerman, Encyclopedia of Mathematics Education, Netherland: Springer, pp. 116-120.
Skovsmose, Ole & Lene Nielsen (1996), “Critical Mathematics Education”, in Alan J. Bishop et al (Eds.), International Handbook of Mathematics Education, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, pp. 1257-1288.
Skovsmose, Ole & Marcelo Borba (2004), “Research Methodology and Critical Mathematics Education”, in Paola Valero & Robyn Zevenbergen, Researching the Socio-Political Dimensions of Mathematics Education, Issues of Power in Theory and Methodology, Kluwer Academic Publishers, pp. 207-226.
Skovsmose, Ole & Paola Valero (2005), “Mathematics Education and Social Justice: Facing the Paradoxes of the Informational Society”, Utbildning & Demokrati, Vol. 14 (2), pp. 57–71.
Skovsmose, Ole & Mogens Niss (Ed.) (2008), “Critical Mathematics Education for the Future”, in Mogens Niss (Ed.), ICME-10 Proceedings: Proceedings of the 10th International Congress on Mathematical Education, IMFUFA, Roskilde University.
Spengler, Oswald (1991), The Decline of the West, Oxford: Oxford University Press.
Stinson, David W., Carla R. Bidwell and Ginny C. Powell (2012), “Critical Pedagogy and Teaching Mathematics for Social Justice”, International Journal of Critical Pedagogy, Vol. 4 (1), pp. 76-94.
Vithal, Renuka (2003), In Search of a Pedagogy of Conflict and Dialogue for Mathematics Education, Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
Wilkinson, David & Birmingham, Poter (2003), Using Research Instruments: A Guide for Researcher, London: Routledge.
Wonnacott, Vanessa (2011), “Teaching Mathematics for Social Justice and its Effects on Affluent Students”, Thesis for Master of Arts in Graduate Department of Curriculum, Teaching and Learning, University of Toronto.
World Bank (2006), World Development Report 2006: Equity and Development, Washington and New York: A Copublication of the World Bank and Oxford University Press, Retrieved from
http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/09/20/000112742_20050920110826/Rendered/PDF/322040World0Development0Report02006.pdf.