ارائه مدل مفهومی طراحی آموزشی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی (IDMSN) و اعتبارسنجی آن

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء (س)

2 استاد دانشگاه خوارزمی

3 استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

4 دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

5 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

طراحی آموزشی قلب هر فعالیت آموزشی است. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مفهومی طراحی آموزشی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی ([1]IDMSN) اجرا گردیده است. بدین منظور، پس از بررسی و مطالعه سیستماتیک پیشینه پژوهشی در رابطه با مدل‌های طراحی آموزشی ساختن گرایانه و همچنین استفاده از شبکه‌های اجتماعی در آموزش، مدل اولیه مبتنی بر مبانی نظری طراحی شد. در مرحله بعد،  نه نفر از متخصصین حوزه طراحی و تکنولوژی آموزشی با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب و  مدل فرضی اولیه را مورد نقد و بررسی قرار دادند. طبق نظر متخصصین طراحی آموزشی، که در این پژوهش حضور داشتند و از باتجربه‌ترین متخصصین این حوزه در داخل کشور هستند، مدل IDMSN، دارای ثبات درونی (t=4.438 و p=0.002)، روشن (t=2.828 و p=0.022)، هماهنگ با اصول ساختن گرایانه (t=6.00 و p=0.0)، ساده (t=10.00 و p=0.0)، سودمند (t=4.438 و p=0.002)، جامع (t=2.294 و p=0.50) و بهینه (t=2.828 و p=0.020) است اما قابلیت اجرا در آموزش عالی ایران را ندارد (t=1.512 و p=0.169) و اجرای آن در آموزش عالی ایران منوط به اعمال تغییراتی خارج از مدل است (مانند آمادگی برای تغیر، آشنایی اساتید با ابزارهای وب 2 و روش‌های تعلیم و تربیت مبتنی بر آن‌ها و ...) پژوهشگران با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر، تجربیات عملی و پیشینه پژوهشی، علاوه بر ارائه مدل مفهومی طراحی آموزشی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی، پیشنهادهایی جهت قابل اجرا کردن این مدل در آموزش عالی ایران مطرح کرده‌اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting and Validating Instructional Design Model Based On Social Networks (IDMSN)

نویسندگان [English]

  • L GheraghMoae 1
  • P Kadivar 2
  • Gh Sarami 3
  • Gh Montazar 4
  • A A 5
1 استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء (س)
2 استاد دانشگاه خوارزمی
3 استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
4 دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

Crawford.C;(2004); Non-linear instructional design model: eternal, synergistic design and development; British Journal of Educational Technology;Volume 35, Issue 4, pages 413–420, July 2004

Frielick, S. (2004). The zone of academic development: An ecological approach to learning and teaching in higher education. Unpub. PhD thesis. University of the Witwatersrand, Johannesburg.

Grabinger.s,Aplin.C,Ponnappa-Brenner;(2007); Instructional Design for Sociocultural Learning Environments; e-Journal of Instructional Science and Technology (e-JIST) Vol. 10 No. 1, October 2007

Jonassen, D.H. (1999). Designing Constructivist Learning Environments. In, Reigeluth, C.M. (Ed.), Instuctional Design Theories and Models, Vol. 2, lawrence Erlbaum.

Kolodner, J.L. (1993). Case-based reasoning. San Mateo, CA: Morgan Kaufmann.
Kolodner, J.L. (1997). Educational implications of analogy: A view from case-based reasoning. American Psychologist, 52(1), 57-66.
Kolodner, J. L., Crismond, D., Gray, J., Holbrook, J., & Puntambekar, S. (1998). Learning by Design from theory to practice. Proceedings of the International Conference of the Learning Sciences (ICLS 98), (pp. 16-22). Charlottesville, VA: AACE.
Kolodner, J. L., Crismond, D., Fasse, B. B., Gray, J.T., Holbrook, J., Ryan, M., & Puntambekar, S. (2003). Problem-based learning meets case-based reasoning in the middle-school science classroom: Putting a Learning-by-Design curriculum into practice. Journal of the Learning Sciences, 12(4), 495-548.
Kolodner, J. L. & Gray. J. T. (2002). Understanding the affordances of ritualized activity structures for project-based classrooms. In P. Bell, R. Stevens & T. Satwicz (Eds.), Keeping Learning Complex: International Conference of the Learning Sciences (ICLS), (pp. 221-228). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Kolodner, J. L., Gray, J. T., & Fasse, B. B. (2003). Promoting transfer through case-based reasoning: Rituals and practices in Learning by Design™ classrooms. Cognitive Science Quarterly 3(2), 119-170
Liaghatdar MJ, Abedi MR, Jafari E, Bahrami F. 2005. Comparingthe effect of group discussion and lecture method on academicachievement and communication skills students. Res Cur High Edu J.;9(33):29-40
Reiglouth,C.M;(2013); Instructional-design Theories and Models: A New Paradigm of Instructional Theory, Volume IV (Instructional Design Theories & Models);www.Springer.com
Savery, John R. and Thomas M. Duffy;(2001); Problem Based Learning: An instructional model and its constructivist framework, In B. Wilson (Ed.). Constructivist Learning Environments: Case Studies in Instructional Design, Educational Technology Publications Englewood Cliffs, NJ.

Sims, R. & Jones, D; (2003);The original articulation of the Three-Phase Design (3PD) model was presented. Where practice informs theory: Reshaping instructional design for academic communities of practice in online teaching and learning. Information Technology, Education and Society, 4(1), 3-20.

van Merriënboer, J.J.G (1997). Training complex cognitive skills: A four-component instructional design model for technical training. Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications

van Merriënboer, Jeroen.J.G, Richard E Clark, Marcel B M de Croock, (2002) Blueprints for complex learning: The 4C/ID-model, Educational Technology, Research and Development. 50 (2);39-64

Wei, Y. & Johnes, J. (2005). Internet tools in teaching quantitative economics: Why gaps between potential and reality? Journal of Further and Higher Education, 29(2), 125-14

Wenger, Etienne; (1998); Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-66363-2.

Willis, J. (2009). Three Trends in Instructional Design. In J. Willis (Ed.), Constructivist Instructional Design (C-ID): Foundations, Models, and Examples (pp. 11-45). Charlotte, NC: Information Age Publishing.
Willis, J. (2009). Foundations of Instructional Design: What’s Worth Talking About and What is Not. In J. W. Willis (Ed.), Constructivist Instructional Design (C-ID): Foundations, Models, and Examples (pp. 81-108). Charlotte, NC: Information Age Publishing.
Willis, J. (2009). Basic Principles of a Recursive, Reflective Instructional Design Model: R2D2. In J. Willis (Ed.), Constructivist Instructional Design (C-ID): Foundations, Models, and Examples (pp. 283-312). Charlotte, NC: Information Age Publishing.
Willis, J. (2009). A General Set of Procedures for C-ID: R2D2. In J. Willis (Ed.), Constructivist Instructional Design (C-ID): Foundations, Models, and Examples (pp. 313-355). Charlotte, NC: Information Age Publishing.