ارائه مدلی جهت ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه تدریس کامیاب ادراک شده (مورد مطالعه؛ دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان)

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه، میمه، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات، محلات، ایران

چکیده

هدف این مقاله ارائه مدل توسعه تدریس کامیاب ادراک شده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری این پژوهش را کلیه دبیرانمدارس متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 94-1393 (3476 نفر) تشکیل داده­اند. روش نمونه‌گیری، خوشه‌ای چندمرحله‌ای بود که نهایتاً تعداد 380 نفر از دبیران دوره متوسطه شهر اصفهان به‌طور تصادفی برای تحقیق انتخاب  شدند. ابزار پژوهش سه پرسشنامه: 1-پرسشنامه عوامل چهارگانه اثرگذار  (تدریس حرفه‌ای، اخلاق آموزشی، همکاری گروهی و یادگیری تسلط یاب) بر تدریس کامیاب ادراک شده (93/0=α ) 2- پرسشنامه درگیری تحصیلی (87/0=α ) و 3- پرسشنامه توسعه تدریس کامیاب ادراک شده (94/0=α ) است. به‌طورکلی نتایج نشان داد، بهره‌گیری از عوامل چهارگانه (تدریس حرفه‌ای، اخلاق آموزشی، همکاری گروهی و یادگیری تسلط یاب)، بر توسعه تدریس کامیاب ادراک شده به میزان قابل توجهی اثرگذار بوده است. کمترین ضریب تأثیر غیرمستقیم برای مؤلفه  طراحی تدریس  (089/0) و بیشترین ضریب تأثیر غیرمستقیم برای مؤلفه ارزشیابی تدریس  (139/0)، بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Model for Evaluating the Factors Influencing on Perceived Successful Teaching (Case Study; High School's teacher of Esfahan City)

نویسندگان [English]

  • A Soltani 1
  • F Shafiepour 2
1 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه، میمه، ایران
2 استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات، محلات، ایران
آراسته؛ حمیدرضا؛ نوه ابراهیم، عبدالحیم؛ مطلبی فرد، علیرضا. (1389)." بررسی وضعیت اخلاق آموزشی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران"، فصلنامه راهبرد فرهنگ شماره‌های 8/9.
بلوم، بنجامین اس. (1363)." ویژگی‌های یادگیری و یادگیری آموزشگاهی"، ترجمه علی‌اکبر سیف، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
بهرنگی، محمدرضا. (1379). "تکمیل‌ الگوی‌ کاوشگری‌ به‌وسیله‌ نرم‌افزارهای‌ کامپیوتری‌ مناسب‌ برای‌ کمک‌ به‌ تدریس"‌، مجلّه‌ پژوهش‌های‌ تربیتی‌ دوره‌ جدید سال‌ اوّل‌ شماره‌ 1 - بهار
جویس، بروس، مارشال ویل و بورلی شاورز،. (1372)." الگوهای تدریس"، ترجمه محمدرضا بهرانگی، تهران: مترجم، 1372، 5.
سیف، علی‌اکبر. (1379). "روانشناسی پرورشی" چاپ پانزدهم،  ویراست پنجم، تهران: آگاه.
شریفیان، فریدون؛  نصر، احمدرضا؛ عابدی، لطفعلی  (1384 )." تبیین نشانگرهای تدریس‌ اثربخش در دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و میزان تحقق آن در دانشگاه اصفهان "، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، دوره 11، شماره 3، پاییز و زمستان.
شعبانی حسن. (1386)." روش تدریس پیشرفته  (آموزش مهارت‌ها و راهبردهای تفکر)"، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها  (سمت)، تهران.
شفیع پور مطلق، فرهاد. (1381). "راه‌های انطباق رفتار مدیران آموزشی با معیارهای اخلاق اسلامی از دیدگاه معلمان حوزه و دانشگاه، علوم انسانی"، فصلنامه  علمی-پژوهشی روش‌شناسی علوم انسانی  (حوزه و دانشگاه). پاییز 1381 - شماره 32 (18 صفحه - از 69 تا 86).
شفیع پور، فرهاد؛ خدیوی، اسدالله؛ ترابی نهاد، منیره. (1391)."ارائه مدلی جهت ارزیابی رابطه بین دلبستگی شغلی، توفیق طلبی شغلی و کمال‌گرایی با توسعه اخلاق آموزشی ادراک شده مبتنی بر میانجی‌گری انگیزه شغلی (مطالعه موردی؛ دانشجویان دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقه پنج کشور)"،فصلنامه تحقیقات آموزشی، دوره 2، شماره 21، پاییز، صص 48-33.
شوماخر، رندال. ای؛ لومکس، ریچارد. جی. (1388). مقدمه‌ای بر مدل‌سازی معادله ساختاری، ترجمه وحید قاسمی. چاپ اول، تهران؛ انتشارات جامعه شناسان (سال انتشار اثر به زبان اصلی: 2004).
ظهور، علیرضا؛ اسلامی نژاد، طاهره. (1381)." شاخص‌های تدریس اثربخش از دیدگاه دانش‌آموزان دانشگاه علوم پزشکی کرمان"، فصلنامه پایش، سال اول، شماره چهارم، پاییز، صص 13-5.
عابدینی، یاسمین؛ حجازی، الهه؛ سجادی، حسین؛ قاضی طباطبائی، محمود. (1387)."نقش واسطه‌ای درگیری تحصیلی در ارتباط بین اهداف اجتنابی عملکردی و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دختر در رشته علوم انسانی"، دوفصلنامه رویکردهای نوین آموزشی، سال چهارم، شماره 1 (پیاپی 9).
قرائتی، محسن. (1391). "اخلاق آموزش"، مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، چاپ اول، زمستان.
قورچیان، نادرقلی. (1382)." فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش". تهران: فراشناختی اندیشه.
کدیور، پروین  (1378). "روانشناسی اخلاق"، چاپ اول، تهران: مؤسسه انتشارات آگاه.
کرد افشاری، فاطمه. (1391)." بررسی درگیری تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان بر اساس ترجیح سبک تدریس آنان"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد
کمالیان، امین رضا و فاضل، امیر. (1388). "بررسی پیش‌نیازها و امکان‌سنجی اجرای نظام یادگیری الکترونیکی"، نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش. شماره 1.
میرکمالی، سید محمد. (1379)." روابط انسانی در آموزشگاه "، نشر یسطرون، تابستان.
نیکنامی، مصطفی؛ کریمی، فریبا. (1388)."صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان آموزش عمومی و ارائه چارچوب ادراکی مناسب"، فصلنامه دانش و پژوهش در علوم تربیتی  برنامه‌ریزی درسی"،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، شماره بیست و سوم، پاییز. صص 22-1.
  هاشمی، سید احمد؛ مهرابی، منیره. (1391)." تدریس مؤثر (شواهد و اقدامات)"، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد.
Appelton, J. J.; Chestenson, S. L.; Kim, D.; & R eschly, A (2006).” Measuring cognitiveand psychological engagement: Validation of the student engagement instrument”. Journal ofSchool Psychology, 44, 427-45.
Conrad, R. & Donaldson, J. A (2004)." Engaging the online learner: Activities and resources for creative learning". San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Carroll, J. B (1963). A model of school learning. Teachers College Record, 64, 723-733.
Ge, X. Yamashiro, K. A. and Lee, J (2000). "Pre-class Planning to Scaffold Students for Online Collaborative learning Activities". Educational Technology and Society. Vol 3 (3), 159-168.
McCaslin, M (2009).” Co-Regulation of Student Motivation and Emergent Identity”. Educationa Psychologist, 44 (2), 137-146.
Palloff, R., & Pratt, K (2001).” Lessons from the cyberspace classroom: the realities of teaching online”, Francisco: Jossey-Bass.
Ruhe V, Zumbo BD, (2009).Evaluation in distance education and e-learning, New York:The Guilford Press, 2009.
Sergiovanni, T.J; Moore, J.H. (1989)." Schooling for tomorrow: Directing reforms to issues that counts". Needham Heights, Massachussetts: Allyn & Bacon.
Starratt, Robert J. (1991). “Building an ethical school: a theory for Practice in leadership”, Educational Administraion Quarterly, Vol. 27,No.2.