بررسی تطبیقی برنامه درسی آموزش انشا در دوره متوسطه آلمان و ایران

نویسنده

استادیار سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

چکیده

امروزه در اغلب نظام‌های برنامه‌ریزی درسی جهان، مقوله آموزش انشانویسی از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف این مقاله، شناسایی، توصیف و مقایسه عناصر و مؤلفه‌های آموزش انشانویسی در برنامه درسی زبان‌آموزی آلمان و ایران است. روش تحقیق تحلیلی استنادی بوده و اطلاعات بر اساس مراحل تطبیق جرج بردی جمع‌آوری و طبقه‌بندی‌شده است. نتیجه مطالعه نشان می‌دهد که آموزش انشا در آلمان هم در برنامه درسی زبان آلمانی و هم در سایر برنامه‌های درسی مانند مطالعات اجتماعی، زیست، ریاضی، علوم، هنر و مهارت‌های زندگی به‌صورت یک مهارت تلفیقی ارائه می‌شود در حالی که در ایران مهارت انشا تنها در برنامه درسی زبان فارسی به‌صورت تفکیکی درون رشته‌ای و بدون ارتیاط با سایر برنامه‌های درسی آموزش داده می‌شود. همچنین، در آلمان بر خلاف ایران آموزش انشا برای معلمان و دانش‌آموزان و حتی اولیا یک ضرورت آموزشی محسوب می‌شود و تسلط بر مهارت انشا و نویسندگی دارای منزلت فرهنگی، اجتماعی و شغلی است و هدف اصلی معلمان آلمانی، بها دادن به توانمندی دانش‌آموزان در تولید متن و به‌کارگیری آن در زندگی می‎باشد و در درس انشا نمره مستقلی در کارنامه ثبت نمی‌شود.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative review of the curriculum of teaching essay-writing in the secondary education systems of Germany and Iran

نویسنده [English]

  • H Ghasempour
استادیار سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
اداره برنامه‌ریزی درسی و کیفیت‌بخشی به مدارس (2014). راهنمای برنامه درسی زبان آلمانی در دوره ابتدایی و متوسطه ایالت بایرن، ترجمه حسین قاسم پور مقدم، تهران.
اکبری شلدره، فریدون (1394). صداهایی برای ننوشتن آواهایی برای نوشتن، نشر روزگار، تهران.
باقری، خسرو (1392). نوشتن و آفرینش، ماهنامه انشا و نویسندگی، سال پنجم، شماره 40 و 41، صص 21-4.
حسینی خواه؛ علی و دیگران (1392). مطالعه تطبیقی برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی در ایران و سوئد با تاکید بر دوره متوسطه، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره 31، ص 8.
حسینی نژاد، سید حسین (١٣٨١). رهیافت‌های آموزشی و تربیتی درس انشا، انتشارات جاویدان.
زندی، بهمن (١٣٨٣). اصول برنامه‌ریزی درسی آموزش زبان فارسی، تهران، دانشگاه پیام نور.
دانشگر، مریم (1392). گزارش بررسی و آسیب‌شناسی درس انشا در مدارس، نشریه شماره 6. صص 2 تا 5.

دستوری، لیلا (1390). بررسی مقایسه‌ای آموزش مهارت نوشتن خلاق در برنامه درسی زبان ملی کشورهای ایران، آمریکا و انگلیس در دوره ابتدایی، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی، دانشگاه پیام نور تهران.

دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی (١٣٩4). راهنمای برنامه درسی فارسی دوره ابتدایی و متوسطه، تهران، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
رابری، باراس (1391). راهبردهای مطالعه و یادگیری، ترجمه حسین قاسم پور مقدم، انتشارات فرتاب، تهران.
ریکو، گابریله ال (1391). نوشتن خلاق، ترجمه گروه کارگاه نوشتن خلاق برلین، انتشارات کتاب آمه. تهران.
ساکی، رضا (1393). نیاز به نوشتن در جامعه امروز، ماهنامه انشا و نویسندگی، سال ششم، شماره 47، صص 29 – 22.
علی اسماعیلی، عبداله (١٣٨٥). مقایسه اثربخشی روش‌های تدریس سنتی و مشارکتی درس انشا، مجله اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، شماره٢. صص 55 تا 62.
مبصر، محمدرضا (١٣٨٤). نگاهی به تاریخچه آموزش انشا و انواع آن در مناطق آلمانی زبان، مجله میان رشته‌ای، دانشگاه الزهرا، شماره ٥٤. صص 64 تا 81.
نعمت زاده، شهین (1392). آموزش مهارت نوشتن، ماهنامه انشا و نویسندگی، سال پنجم، شماره 40 و 41، صص 44-39.
واتانابه، ماساکو (1391). پرورش هنر استدلال، ترجمه محمدرضا سرکار آرانی، علیرضا رضایی و زینب صدوقی، موسسه فرهنگی منادی تربیت، تهران.
ولایتی، نرگس؛ عارفی، محبوبه (1394). بررسی برنامه درسی انشا از دیدگاه معلمان و دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهرستان مهریز، مجله پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، شماره 18، صص 65 تا 68.
Aczel, Richard. (2014).How to write an Essy, Klett Lerntraining GmbH, Stuttgart, Germany.
Constantinides, J.C. & Chris, H. (1982).Advanced composition: beginning at the top.
Gordon, Taylor. (2009).A Student's writing Guide: How to Plan and Write Successful Essays. Cambridge University press.
Gorrell, D. K. (1998). Controlled composition: sentence manipulations for basic writing students.
Hulbert, Mark. (2005). Affiliation and innovation in composition theory: A Troubling dialectic.
Sink, D. (1973).Eleventh-grade composition instruction in selected high schools.Unpublished in German.
Roberi, Barrass. )1995).Studens must Write; Routledge; Second edition.
Reimer, C. N. (2001). Strategies for teaching to primary students using the writing process.
Unpublished master thesis. Biola University, California. ED459471. ERİC veritabanindan 23. 08. 2004 tarihinde edinilmistir.
Rod Hares, C.G. Clemmetsen, Christa Clemmetson. (2008). Aufsatz! 2000: Essaye writing in German Language. ISBN-10: 0340724781.
Tompkins, G. E. (2004). Teaching writing: balancing product and process. Upper Saddle River, NJ: Merrill/Prentice Hall.
Palmer, Sue (2011). How to Teach Writing across the Curriculum: Ages 6–8.Second edition.
Pardlow, D. (2003). Finding new voices: notes from a descriptive study of why and how I learned to use creative-writing pedagogy to empower my composition students-and myself.
Petra Hachenburger, Paul Jackson. (2007). Topics, Questions, and Key Words: A Handbook for Students of German. Taylor & Francis e-Library.
Wallace, T and Smith, H. (1997). A systematic approach to instruction in german composition.
Winifred V.Davies. (2005). Essay-writing in German: A Student's Guide. Manchester University Press.
Winter, K. R. (1994). Learning theory for use in the composition classroom. Unpublished in German.
Yoder, K. K. (2005). Student talk during the writing process from sixth- graders’ perspectives. Unpublished doctoral thesis. T he University of San Francisco, ABD.
Zampardo, K.M. (2008). An examination of the impact of teacher modeling on young children’s writing. Unpublished doctoral thesis. Oakland University, Michigan. (UMİ No: 3340069)