بازتاب هویت ملی در کتاب فارسی پنجم دبستان از دوره قاجار تا پایان قرن چهاردهم شمسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ادبیات کودک و نوجوان دانشگاه پیام نور

2 استادیارگروه ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

هویت ملی تمام تفاوت‌ها را در کنار یکدیگر به احساس تعلق و اتحاد بین آحاد یک سرزمین تبدیل می‌کند و در نهایت به یک ملت در مقابل دیگری تعریف خاص می­بخشد. هدف مقاله حاضر، بررسی هویت ملی در کتاب فارسی پایه پنجم ابتدایی در سه دوره قاجار، پهلوی (رضا و محمدرضا) و جمهوری اسلامی به شیوه توصیفی-تحلیلی است.  نتایج به دست آمده نشان می‌دهد در دوره قاجار، مؤلفه‌های اخلاقی؛ در دوره پهلوی اول (سال 1308) مؤلفه‌های فرهنگی و در پهلوی دوم (سال 1337) ابتدا مؤلفه‌های اخلاقی  و بعداً (1356) مؤلفه‌های فرهنگی سهم بیشتری را به خود اختصاص داده است. بعد از تأسیس جمهوری اسلامی، مؤلفه مذهبی دارای بیشترین فراوانی بوده است. توجه به «دیگری» در سال 1396 در جمهوری اسلامی به کمترین میزان بین دوره‌های مورد بررسی رسید و دور شدن از دیگری «غرب» و «اسلام‌محوری» به عنوان عنصر هویت‌بخشی به ایرانیان تبدیل شد و موضوع «جهان اسلام» و «جهان اسلام وطنی» مورد توجه قرارگرفت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Reflection of National Identity in Persian Book for Elementary School 5th Grade (From Qajar Era to the End of the 14th Century)

نویسندگان [English]

  • maryam babaie 1
  • fatemeh casi 2
1 -
2 assistant professor of Persian language and literature of payame noor university
چکیده [English]

National identity transforms all the differences together into a feeling of belonging and unity among the people of a land and finally gives a special definition to one nation in front of another the purpose of this article is to investigate the national identity in the 5th grade Persian book in the three periods of Qajar, Pahlavi (Reza and Mohammad Reza) and the Islamic Republic in a descriptive-analytical way. The obtained results showed that in the Qajar period, the moral components; in the first Pahlavi period (1929) cultural components and in the second Pahlavi (1958) first the moral components and later (1977) the cultural components took a greater share. After the establishment of the Islamic Republic, the religious component has been the most abundant. Attention to the "other" in the Islamic Republic in 2016 reached the lowest level among the investigated periods, and moving away from the "West" and "Islam-centered" became an element of identity for Iranians, and the topic of "Islamic World" and "Native Islamic World" was considered.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • national identity
  • 5th grade Persian textbooks
  • Qajar
  • Pahlavi
  • Islamic Revolution
ابوالحسنی، سیدرحیم. (1386). مشارکت سیاسی. تهران: بنیاد حقوقی میزان.
احمدزاده، شیده. (1385). دیگری در نقد روان‌کاوی لاکان. مجله پژوهشنامه فرهنگستان هنر، صص 15-7.
احمدی، حمید. (1388). بنیادهای هویت ملی ایرانی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
اریکسون، اریک. (1396). مقدمات روان‌شناسی اریکسون. ترجمه سهیلا خداوردیان و سعید حسن‌زاده. تهران: پندارتابان.
 انوری، حسن. (2536 شاهنشاهی معادل 1356شمسی). فارسی. تهران. سازمان کتاب‌های درسی. به شماره 3100ک، مرکز اسناد کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.
آزاد ارمکی، تقی و وکیلی، عارف. (1392). مطالعه جامعهشناختی تعریف مفهوم هویت ملی میان اندیشمندان ایرانی. فصلنامه توسعه اجتماعی- فرهنگی. شماره 1، صص 35-9.
آزاد ارمکی، تقی و وکیلی، عارف. (1386). فرهنگ و هویت ایرانی و جهانی شدن. تهران: انتشارات تمدن ایرانی.
بابایی خرسندی، مریم (1400). یکصدسال سفید خوانی در کلاس درس. تهران: ارشدان.
جدیدی‌محمدآبادی، اکبر. (1394). «تحلیل محتوای کتاب‌های درسی فارسی و علوم اجتماعی پایه ششم ابتدایی». فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی. شماره 11. صص 48-41.
رفعت‌جاه، مریم. (1383). دیالکتیک هویت‌ها. کتاب ماه علوم اجتماعی. شماره 79. صص 65- 61.
رئوفی، محمود. (1389). مؤلفه‌های هویت دینی. مجله دین و ارتباطات. 17 (37 و 38)، صص112-91.
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی. (1396). فارسی پنجم دبستان (سه ساله دوم). چاپ سوم، (زیر نظر دفتر تألیف کتاب‌های درسی عمومی و متوسطه نظری) تهران، چاپ افست.
علوی‌مقدم، سید بهنام، افراسیابی، مهدیه. (1400). مقایسه میزان حضور مولفه‌‌های هویت ملی در کتاب‌‌های قدیم و جدید زبان انگلیسی نظام آموزش و پرورش رسمی ایران. مجله مطالعات برنامه درسی ایران، 16(60)، صص 147-60.
غیاثیان. مریم‌السادات، سراج، فرشته و مسعود بحرینی. (1395). تحلیل محتوی کتاب درسی زبان انگلیسی پایه نهم بر اساس فرهنگ و هویت ایرانی- اسلامی. مجله مطالعات برنامه درسی ایران . 11(43). صص 125-144.
غیاثیان، مریم‌السادات. (1394). تحلیلی انتقادی از کتب فارسی دوره ابتدایی. مجله مطالعات برنامه درسی ایران، شماره 36، صص144-121
فکوهی، ناصر. (1396). نوگرایان، بندیکت اندرسون. سایت انسان‌شناسی و فرهنگ. صص197-193.
گرکانی، عبدالعظیم (دکترقریب). (1292 شمسی). فرائدالادب،کتاب پنجم و ششم دوره شش ساله اول تحصیلی. تهران، چاپ سنگی. محل نگهداری: مرکز اسناد کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.
گروه بررسی وزارت آموزش و پرورش. (1364). فارسی پنجم دبستان (تجدید چاپ کتاب سال 1358شمسی)، تهران، (نام چاپخانه نامعلوم)
لطف‌آبادی، محسن. (1392). بازخوانی نظری مفهوم هویت. خردنامه. شماره 10. صص 65-53.
مسکوب، شاهرخ. (1387). هویت ایرانی و زبان فارسی (چاپ سوم). تهران: فرزان روز.
مطهری، مرتضی. (1367). انسان کامل. تهران: صدرا.
معتمدی، اسفندیار. (1380). نامداران علم. تهران: مهاجر.
معتمدی، اسفندیار. (1372). خدمات متقابل اسلام و ایران (چاپ نوزدهم). تهران: صدرا.
ناشناخته (بی‌تا). مجمعه (نسخه خطی). تهران:گنجینه کتب خطی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
ناشناخته. (1308شمسی). فارسی پنجم دوره اول، تهران، به شماره 1981ک، مرکز اسناد کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.
ناشناخته. (1337). فارسی پنجم دبستان برای پسران، نویسندگان بخش دستور زبان به ترتیب نوشته شده در کتاب: همایی، شفق، فرامرزی، صفا، والی‌زاده و کوشا، تهران (نام چاپخانه نامعلوم) به شماره 3107ک. مرکز اسناد کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.
ناشناخته. (1337). فارسی پنجم دبستان برای دختران، نویسندگان بخش دستور زبان به ترتیب نوشته شده در کتاب: همایی، شفق، فرامرزی، صفا، والی زاده وکوشا. تهران (نام چاپخانه نامعلوم) به شماره 3108ک. مرکز اسناد کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.
نجارنهاوندی، مریم و قربانعلی‌زاده، مژده. (1393). تحلیلی بر هویت ملی در کتب درسی، (مطالعه موردی مطالعات اجتماعی)، مجله پژوهش‌های تربیتی، تهران، شماره 29، صص 101- 71.
نوشادی، محمودرضا؛ شمشیری، بابک و احمدی، حبیب. (1390). نقش و کارکرد کتاب‌های تعلیمات اجتماعی پنجم دبستان و سوم راهنمایی در شکل‌گیری هویت ملی. مجله پژوهش‌های برنامه درسی. شماره اول. صص 78-51.
Abolhasani, Seyed Rahim. (2007). Political participation, Tehran: Mizan Legal Foundation.
Ahmadzadeh, Shideh. (2006). Another in Critique of Lacan Psychoanalysis, Journal of the Academy of Arts, pp. 15-7.
 Ahmadi, Hamid. (2009). Foundations of Iranian National Identity, Tehran: Research Institute for Cultural and Social Studies.
Erickson, Eric. (2017). Introduction to Ericsson Psychology, Translated by Soheila Khodavardian and Saeed Hassanzadeh. Tehran: Pendartaban.
Azad Armaki, Taghi. (2007). Iranian culture and identity and globalization, Tehran: Iranian Civilization Publications.
Hassan Anvari. (2536 Imperial equivalent to 1977 solar). Persian, Tehran, textbook organization. No. 3100 K. Documentation Center of the Central Library of the University of Tehran.
Babaei Khorsandi, Maryam. (2021). One hundred years of white reading in the classroom, Tehran: Arshadan.
Anvari, Hassan. (2536 Imperial equivalent to 1977 solar). Persian, Tehran, textbook organization. No. 3100 K. Documentation Center of the Central Library of the University of Tehran.
Jadidi Mohammadabadi, Akbar. (2015). Content analysis of Persian textbooks and social sciences in the sixth grade of elementary school, Quarterly Journal of Research in School and Virtual Learning, No. 11, pp. 48-41.
Rastegarfasaei, Mansour and Asneiashari, Atlas. (2005). Iranian identity in Persian literature until the Mongol invasion, Shiraz: Journal of Social Sciences and Humanities, Shiraz University. No.42, pp. 69-80.
Rafatajah, Maryam. (2004). The dialectic of identities, Social Science Month Book, No. 79, pp. 65-61.
Raufi, Mahmoud. (2000). Components of Religious Identity, Journal of Religion and Communication, Year 17, Nos. 37 and 38, pp. 112-91.
Educational Research and Planning Organization. (2017).Persian fifth grade (second three years) third edition, (under the supervision of the General and Secondary Theoretical Textbook Authoring Office) Tehran. Offset printing.
Alavi Moghadam,Seyed Behnam, Afrasiabi. Mahdieh. (2021). Comparison of the presence of national identity components in old and new English textbooks of the formal education system of Iran, Iranian Journal of Curriculum Studies, Volume 16, No. 60 - Consecutive Issue 60 pp. 147-174
Ghiyasiyan, Maryam Al-Sadat, Siraj, Fereshteh and Masoud Bahreini. (2016). Content analysis of the ninth grade English textbook based on Iranian-Islamic culture and identity, Iranian Journal of Curriculum Studies, Volume 11, Number 43 .Pages 125-144
Ghiyasiyan, Maryam Al-Sadat. (2015). Critical Analysis of Primary School Persian Textbooks, Iranian Journal of Curriculum Studies, Volume10,No.36- Consecutive Issue 60 pp.121-144.
Fakouhi, Nasser. (2017). Modernists, Benedict Anderson, Anthropology and Culture website, pp. 197-193.
 Ghasemi, Hakim. (2008). National Solidarity in elementary school textbooks. Quarterly Journal of National Studies, No. 34, pp. 133-160.
Garkani, Abdolazim (Dr. Gharib). (1292 AD). Faraed al-Adab, the fifth and sixth books of the first six years of study. Tehran, lithography. Location: Documentation Center of the Central Library of the University of Tehran.
Review Group of the Ministry of Education. (1985). Farsi Fifth Primary School (reprint of the book in 1979) Tehran. (Name of printing house unknown)
Unknown, (unpublished) Assembly (manuscript), Tehran: Treasure of manuscripts of the National Library of the Islamic Republic of Iran.
Unknown. (1929 AD). Persian, fifth grade, first period. Tehran. No. 1981, Documentation Center of the Central Library of the University of Tehran.
Unknown. (1958). Persian fifth grade for boys. The authors of the grammar section are written in the order of the book: Homayi, Shafaq, Faramarzi, Safa, Valizadeh and Koosha. Tehran (name of unknown printing house) No. 3107 K. Documentation Center of the Central Library of the University of Tehran.
Unknown. (1958). Persian fifth grade for girls, authors of grammar section written in the order of the book: Homayi, Shafaq, Faramarzi, Safa, Valizadeh and Koosha. Tehran (name of unknown printing house) No. 3108 K. Documentation Center of the Central Library of the University of Tehran.